Katalog podpůrných opatření

5

LITERATURA

  • Kolektiv autorů

BEDNÁŘOVÁ, J., ŠMARDOVÁ, V. Diagnostika dítěte předškolního věku: co by dítě mělo umět ve věku od 3 do 6 let. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2007. 212 s. ISBN 9788025118290.

BEDNÁŘOVÁ, J., ŠMARDOVÁ, V. Školní zralost: co by mělo umět dítě před vstupem do školy. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2010. 100 s. ISBN 978-802-5125-694.

BLACK, P., WILIAM, D. Assessment for Learning. Putting into Practice. Buckingham, UK: Open University Press, 2003.

BLACK, P., WILIAM, D. Changing teaching through formative assessment: Research and practice. CERI, 2005, 223–240.

BRAUN, R. Školní třída, její vedení a diagnostika. Diagnostika vztahů ve školní třídě. Práce školního psychologa se třídou. Studijní materiál ŠPC. Praha: IPPP, 2005–2006.

ČAPEK, R. Třídní klima a školní klima. Praha: Grada, 2010.

DUNN., DUNN, K., PRICE, G.E. Dotazník stylu učení (Learning style inventory – LSI). Praha: Institut pedagogicko psychologického poradenství, 2004, s. 77

DUNN, R., DUNN, K. Teaching elementary students through their individual learning styles: practical approaches for grades 3-6. Allyn & Bacon, 1992. ISBN 978-0205132219

DUNN, R., DUNN, K. Teaching secondary students through their individual learning styles: practical approaches for grades 7-17. Allyn & Bacon, 1993. ISBN 978-0205133086

FELCMANOVÁ, L. Test zrakového vnímání a soubor pracovních listů pro rozvoj zrakového vnímání. 1. vyd. Praha: Dyscentrum, 2013. 1 fasc. (19 s., [67] l.). ISBN 978-80-87581-02-5.

HANSEN ČECHOVÁ, Barbara, Matěj SEIFERT a Andrea VEDRALOVÁ. Nápadník pro výuku dle učebních stylů. Vyd. 1. Praha: www.scio.cz, [2011], 183 s. ISBN 978-80-7430-059-2.

JEŽEK, S. (ed.). Sociální klima školy I., II., III. Brno, 2003, 2004, 2005.

KALEJA, Martin. Determinanty edukace sociálně vyloučených žáků z pohledu speciální pedagogiky. Vyd. 1. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2014, 247 s. ISBN 978-80-7464-544-0.

KALHOUS, Z. Školní didaktika. Vyd. 1. Praha: Portál, 2002. 447 s. ISBN 80-717-8253-X.

KLAPKO, D. Mapování cílů kurikula: posuzovací arch. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2012. ISBN 978-80-87652-07-7. Dostupné z: http://www.nuov.cz/uploads/AE/evaluacni_nastroje/22_Mapovani_cilu_kurikula.pdf

LAŠEK, J. Sociálně psychologické klima školních tříd a školy. Hradec Králové: Gaudeamus, 2001.

LOONEY, J. Integrating Formative and Summative Assessment: Progress Toward a Seamless System? OECD Education Working Papers, No. 58, OECD Publishing. [online]. 2011 [cit. 2012-08-24]. Dostupné z: http://dx.doi.org/10.1787/5kghx3kbl734-en

MAREŠ, J. Styly učení žáků a studentů. Praha: Portál, 1998. 240 s. ISBN 80-7178-246-7.

MAREŠ, J. Sociální klima školní třídy: přehledová studie. Praha: IPPP, 1998.

MITCHELL, D. What really works in special and inclusive education: Using evidence-based teaching strategies. Routledge, 2014.

MŠMT. Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže č. j. 21291/2010-28. Dostupné z: www.msmt.cz/file/20274_1_1/

OECD/CERI. Formative assessment: Improving learning in secondary classrooms. Paris: CERI/OECD, 2005.

OECD/CERI. Assessment for learning: Formative assessment. International Conference, Learning in the 21st Century: Research, Innovation and Policy. Paris: CERI/OECD, 2008. Retrieved from http://www.oecd.org/dataoecd/19/31/40600533.pdf

POKORNÁ, V. Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení: rozvoj vnímání a poznávání. Vyd. 4. Praha: Portál, 2007. 153 s. ISBN 978-80-7367-350-5.

PRŮCHA, J. Pedagogický slovník. 3., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Portál, 2001. 322 s. ISBN 80-717-8579-2.

PTÁČEK, R. Poruchy chování v dětském věku. Praha: Vzdělávací institut ochrany dětí, 2006. Dostupné z: http://www.vyzkum-mladez.cz/zprava/1378735909.pdf

SINDELAR, B. Předcházíme poruchám učení: soubor cvičení pro děti v předškolním roce a v první třídě. Vyd. 5. Praha: Portál, 2013. 63 s. ISBN 978-80-262-0405-3.

SINDELAR, B. Deficity dílčích funkcí. Brno: Psychodiagnostika, 2007.

SLAVÍK, J. Hodnocení v současné škole: východiska a nové metody pro praxi. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999. 190 s. ISBN 80-717-8262-9.

SOUTH, H. Working Paper 5: The Distinctiveness of EAL: A Cross-Curriculum Discipline. Watford: NALDIC, 1999. Dostupné 20. 11. 2014 z: http://www.naldic.org.uk/ITTSEAL2/teaching/Task.cfm

SOVÁK, M. Učení nemusí být mučení. Praha: SPN, 1990. 117 s. ISBN 80-04-24306-1.

STARÝ, K. Formativní hodnocení ve školní výuce. [Formative assessment in the classroom instruction]. In: Greger, D., Ježková, V. (eds.). Školní vzdělávání: Zahraniční trendy a inspirace. Praha: Karolinum, 2006. s. 243–256. ISBN 80-246-1313-1.

STARÝ, K. Sumativní a formativní hodnocení. In: Metodický portál RVP [online]. 2006 [cit. 2012-08-20]. Dostupné z: http://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/992/SUMATIVNI-A-FORMATIVNI-HODNOCENI.html/

SWIERKOSZOVÁ, J. Specifické poruchy chování. Diagnostika – reedukace. Ostrava: Ostravská univerzita, 2008.

ŠPECIÁNOVÁ, Š. Ochrana týraného a zneužívaného dítěte. Praha: Linde, 2003.

VYGOTSKIJ, L. S. Vývoj vyšších psychických funkcí. Přeložil J. Průcha a M. Sedláková. 1. vyd. Praha : SPN, 1976. 363 s.

ZELINKOVÁ, O. Dyslexie v předškolním věku? Vyd. 2. Praha: Portál, 2012. 197 s. ISBN 978-80-262-0194-6.

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

ŽÁČKOVÁ, H., JUCOVIČOVÁ, D. Smyslové vnímání. 2. vyd. Praha: D + H, 2007. 68 s. ISBN 978-80-903579-9-0.

www.odyssea.cz – metodiky k osobnostní a sociální výchově s náměty

http://www.ppppraha7a8.cz/files/chovani%20zaka%20dotaznik.pdf – škálový dotazník problémového a rizikového chování, využitelný i pro učitele

http://www.psychodiagnostika-sro.cz/cz/Katalog_popis.asp?kod=584&ZozArg=1&Kateg=2 – odkaz na 2 dotazníky PhDr. Antonína Mezery k výskytu atypických projevů školního a sociálního chování (nutno zakoupit)

www.uzis.cz/cz/mkn/ – vstup do Mezinárodní klasifikace nemocí, kde lze nalézt přehled „oficiálních“ poruch chování

http://www.oazlin.cz/prevence/9_2_4.php – stránky SOŠ ve Zlíně zabývající se poruchami chování a primární prevencí sociálně patologických jevů

www.ditekrize.cz

www.cijedite.cz

www.inkluzivniskola.cz

www.linkabezpeci.cz

www.sancedetem.cz

www.rodicovskalinka.cz

www.adiktologie.cz

http://www.prevence-praha.cz

http://www.nuv.cz

http://www.nuov.cz/uploads/AE/evaluacni_nastroje/

www.diagnostikaskol.cz

http://pppkhkrychnov.sweb.cz/WWW/d1.htm

www.spin-vti.cz

http://www.personal.psu.edu/bxb11/LSI/LSI.htm