Katalog podpůrných opatření


ÚVOD

  • Kolektiv autorů

Vážení kolegové,

předkládaná Metodika ke Katalogu podpůrných opatření – dílčí části pro žáky s potřebou podpůrných opatření z důvodu sociálního znevýhodnění (dále jen Metodika) by měla učiteli poskytnout vodítka pro identifikaci potřeb žáků s nezdravotními překážkami v učení a výběr vhodných podpůrných opatření z Katalogu. Do Metodiky byla vybrána z našeho pohledu zásadní témata pedagogické diagnostiky a podpory žáků, jejichž speciální vzdělávací potřeby pramení v tzv. sociálním znevýhodnění. Účelem Metodiky rozhodně není přidělení této diagnostické „nálepky“ žákovi, ale poskytnutí informací, jak lze přistupovat ke zjišťování potřeb žáka a volbě podpůrných opatření, které na jeho potřeby reagují. Velkou část informací zde uvedených lze využít k podpoře všech žáků ve třídě. Z dynamické diagnostiky, formativního hodnocení, diagnostiky klimatu třídy či stylů učení budou jistě profitovat všichni žáci včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Aplikace těchto metod v rámci pedagogické diagnostiky přinese zároveň řadu užitečných informací pro každodenní práci učitele. Některá témata jsou úžeji zaměřená na podporu žáků s potřebou podpůrných opatření z důvodu sociálního znevýhodnění. Jedná se například o diagnostiku dětí s odlišným mateřským jazykem či sociálně-právní ochranu dětí.

Klíčovou částí metodiky je posuzovací schéma, jehož cílem je zjednodušit a zpřehlednit práci s Katalogem. V posuzovacím schématu jsou popsány projevy žáků, které mohou mít příčiny v různých aspektech sociálního znevýhodnění. Pro větší přehlednost jsou jednotlivé projevy rozděleny do pěti širších oblastí – Materiální podmínky vzdělávání žáka, Indikátory spojené s rodinou žáka a jejím sociokulturním statusem, Indikátory popisující interpersonální charakteristiky žáka, Indikátory popisující intrapersonální a osobnostní charakteristiky žáka a Školní připravenost v období prvních let docházky do školy. Popsané projevy jsou diferencovány dle míry závažnosti – od projevů vyžadujících aplikaci podpůrných opatření ve stupni 1 po závažné projevy, jejichž řešení vyžaduje aplikaci podpůrných opatření ve stupni 3. K jednotlivým projevům jsou také přiřazena podpůrná opatření uvedená v Katalogu, jejichž aplikace by žákovi mohla pomoci. Posuzovací schéma by mělo napomoci učiteli, resp. řediteli školy rozhodnout, zda je řešení situace žáka v kompetenci školy, nebo je již nezbytné zapojení školského poradenského zařízení.

Přejeme si, aby informace, které v této Metodice naleznete, byly pro vaši práci užitečné a pomohly vám v rozhodování o vhodných formách podpory pro vaše žáky. Zároveň děkujeme všem pedagogickým pracovníkům, kteří se zapojili do ověřování posuzovacího schématu, za jejich obětavost i cenné podněty a připomínky.