Katalog podpůrných opatření


PŘÍLOHA Č. 3: OVĚŘOVÁNÍ POSUZOVACÍHO SCHÉMATU

  • Kolektiv autorů

Posuzovací schéma bylo ověřováno ve dvou fázích, celkový počet žáků 15 základních škol zapojených do ověřování posuzovacího schématu činil 4433. V první fázi (v období od září do října 2014) bylo schéma ověřeno v pěti základních školách na počtu 1150 žáků. Šetření probíhalo (v první i druhé fázi) anonymně, projevy žáků posuzovali jejich třídní učitelé. Učitelé, kteří se účastnili hodnocení v rámci pilotáže, byli zároveň vyzváni k posouzení srozumitelnosti a jednoznačnosti uvedených indikátorů a případnému zpracování připomínek k jednotlivým položkám schématu. Na základě jejich připomínek byly provedeny úpravy některých indikátorů. Následné šetření proběhlo na přelomu let 2014 a 2015 na 10 základních školách různých regionech v ČR. Učitelé u všech žáků zapojených v šetření hodnotili míru všech projevů uvedených ve schématu. Jednalo se celkem o 21 položek. Učitelé obdrželi psané instrukce pro postup hodnocení, v užívání schématu nebyli proškoleni. Samostatně na dvou školách byla pilotně ověřována reliabilita schématu, úplná data se podařilo shromáždit o vzorku 204 žáků.

Výběr škol pro účely šetření byl záměrný, jednalo se o školy, které vykazovaly vyšší počet žáků se sociálním znevýhodněním. Důvodem pro výběr škol s vyšším podílem žáků se sociálním znevýhodněním byla potřeba posouzení volby a diferenciace indikátorů v rámci jednotlivých stupňů.

Pro posouzení sociálního znevýhodnění žáků byly použity indikátory metodiky Operačního programu pro vzdělávání a konkurenceschopnost (OPVK). Podíl žáků se sociálním znevýhodněním dle metodiky OPVK v těchto školách činil v průměru 25 %. Učitelé také vyplňovali subjektivní hodnocení sociálního znevýhodnění žáka. V rámci hodnocení projevů jednotlivých žáků učitelé na škále ano/spíše ano/spíše ne/ne uváděli, zda se domnívají, že se jedná či nejedná o žáka se sociálním znevýhodněním. Dále byly zaznamenávány údaje o tom, zda se jedná současně o žáka se zdravotním postižením resp. žáka se zdravotním znevýhodněním.

V tabulce č. 1 jsou uvedeny procentní podíly volby stupňů za jednotlivé skupiny indikátorů.

Tabulka č. 1 Relativní četnosti voleb stupňů škály

Materiální podmínky vzdělávání žáka

0

1

2

3

Bez odpovědi

Výživa

84%

13%

2%

0%

0%

Ošacení

90%

8%

2%

0%

0%

Hygiena

90%

9%

1%

0%

0%

Pomůcky

73%

20%

6%

1%

0%

 

 

 

 

 

 

Indikátory spojené s rodinou žáka a jejích sociokulturním statusem

0

1

2

3

bez odpovědi

Spolupráce s rodinou

76%

17%

5%

2%

0%

Absence ve výuce

84%

11%

3%

1%

0%

Omezení ve výuce z důvodu kulturní odlišnosti

98%

2%

0%

0%

0%

 

 

 

 

 

 

Indikátory popisující interpersonální charakteristiky žáka

0

1

2

3

bez odpovědi

Jednání a chování žáka ve škole

74%

20%

5%

0%

1%

Vztah k autoritě

82%

14%

2%

0%

1%

Začlenění do kolektivu

85%

12%

2%

0%

0%

Indikátory popisují intrapersonální a osobnostní charakteristiky žáka

0

1

2

3

bez odpovědi

Sebepojetí

74%

23%

2%

0%

1%

Motivace ke vzdělávání

77%

19%

3%

1%

1%

Únava

83%

14%

1%

0%

1%

Pracovní tempo

65%

24%

8%

2%

1%

Znalost vyučovacího jazyka

78%

18%

3%

0%

1%

Pracovní návyky a samostatnost ve výuce

71%

22%

5%

2%

1%

Pozornost

64%

26%

7%

2%

1%

Kognitivní výkon

66%

23%

8%

3%

1%

Školní připravenost v období prvních let školní docházky do školy

0

1

2

3

bez odpovědi

PNŠD: sebeobsluha a samostatnost ve výuce

71%

11%

2%

1%

16%

PNŠD: dílčí funkce

62%

15%

5%

2%

16%

PNŠD: zvládání myšlenkových operací

58%

17%

6%

3%

16%

 

Z údajů uvedených v tabulce č. 1 vyplývá, že učitelé nejčastěji identifikovali projevy ve stupni 1 až 3 v oblasti Intrapersonálních a osobnostních charakteristik žáků, konkrétně pak v indikátorech Pozornost, Pracovní tempo a Kognitivní výkon a také v oblasti Školní připravenost, konkrétně v indikátorech Dílčí funkce a Zvládání myšlenkových operací.

Z analýzy údajů uvedených v tabulce č. 2 obsahující data o souběžném výskytu projevů v jednotlivých stupních, že u 2 % žáků ve sledovaném vzorku učitelé identifikovali tři a více projevů ve třetím stupni. Jedná se tedy pravděpodobně o žáky, kteří budou potřebovat nejvyšší míru podpory. 3 a více projevů v prvním stupni a současně žádné projevy ve 2. a 3. stupni bylo identifikováno u 21 % žáků. U této skupiny žáků budou nejspíše uplatňována opatření prvního stupně, která mají především preventivní charakter a škola je bude moci poskytovat i bez doporučení školského poradenského zařízení. U 38 % dětí naopak učitelé neidentifikovali žádný z uvedených projevů.

Tabulka č. 2 Údaje o souběžném výskytu projevů v jednotlivých stupních

 

 

3. stupeň

 

2. stupeň

0

1

2

3 a více

Celkový součet

1. stupeň

0

41%

0%

0%

0%

42%

 

 

0

38%

0%

0%

0%

39%

1

2%

0%

0%

0%

2%

2

0%

0%

0%

0%

1%

3 a více

0%

0%

0%

0%

1%

1. stupeň

1

12%

0%

0%

0%

12%

 

0

11%

0%

0%

0%

11%

1

1%

0%

0%

0%

1%

2

0%

0%

0%

0%

0%

3 a více

0%

0%

0%

0%

0%

1. stupeň

2

7%

0%

0%

0%

8%

 

0

6%

0%

0%

0%

6%

1

0%

0%

0%

0%

0%

2

0%

0%

0%

0%

0%

3 a více

0%

0%

0%

0%

0%

1. stupeň

3 a více

34%

2%

1%

1%

39%

 

 

0

21%

0%

0%

0%

22%

1

5%

0%

0%

0%

5%

2

4%

0%

0%

0%

4%

3 a více

5%

1%

1%

1%

7%

Celkový součet

94%

3%

1%

2%

100%

 

Na vzorku 204 dětí byla zkušebně ověřena také intra-rater a inter-rater reliabilita posuzovacího schématu. Termín intra-rater reliabilita je zde používán pro míru chybovosti (míra odlišnosti) v hodnocení stejné skupiny žáků jedním hodnotitelem s časovým odstupem v délce dvou týdnů. Termín inter-rater reliabilita je spojen s komparací hodnocení učitelem a další osobou, která s dětmi tráví čas a může je dlouhodobě sledovat. V tomto případě se jedná o vychovatelky ve školní družině a školním klubu. Hodnocena byla míra shody v posouzení dvěma hodnotiteli.

Průměrná chybovost posouzení jedním hodnotitelem s časovým odstupem ve vztahu ke všem posuzovaným dětem činila 7 %. Míra chybovosti spočítaná jako poměr počtu odlišných posouzení mezi 1. a 2. posouzením a počtem vyskytujících se případů při prvním posouzení dosahovala 52 %. V tomto pojetí může vycházet chybovost i více než 100%, protože ve 2. posouzení se mohou objevit další identifikované případy, které při prvním posouzení identifikovány nebyly a tak počet chyb může být větší než počet případů z prvního posouzení. Data jsou uvedena v tabulce č. 3. Ve vzorku byly zároveň zaznamenány velké výkyvy v hodnocení jednotlivými učiteli (míra chybovosti u jednotlivých učitelů se pohybovala od 4 % do 70 %). Rozdíly v hodnocení jednotlivými učiteli jsou vysvětloványpředevším odlišnou mírou pečlivosti hodnocení.

Tabulka č. 3 Intra-rater reliabilita

výskyt

shoda

rozdíl
o 1

rozdíl
o 2

celkem

1. Materiální podmínky vzdělávání žáka

 

 

 

 

Výživa

9

229

4

0

44%

Ošacení

8

246

5

0

63%

Hygiena

6

250

1

0

17%

Pomůcky

35

225

26

0

74%

2. Indikátory spojené s rodinou žáka a jejím sociokulturním statusem

 

 

 

 

Spolupráce s rodinou

25

240

11

0

44%

Absence ve výuce

21

233

17

1

86%

Omezení ve výuce z důvodu kulturní odlišnosti

6

248

3

0

50%

3. Indikátory popisující interpersonální charakteristiky žáka

 

 

 

 

Jednání a chování žáka ve škole

53

219

31

1

60%

Vztah k autoritě

18

245

6

0

33%

Začlenění do kolektivu

36

240

11

0

31%

4. Indikátory popisují intrapersonální a osobnostní charakteristiky žáka

 

 

 

 

Sebepojetí

49

224

26

1

55%

Motivace ke vzdělávání

43

226

25

0

58%

Únava

26

232

19

0

73%

Pracovní tempo

68

219

25

6

46%

Znalost vyučovacího jazyka

30

239

12

0

40%

Pracovní návyky a samostatnost ve výuce

46

221

30

0

65%

Pozornost

77

217

34

0

44%

Kognitivní předpoklady

72

222

29

0

40%

5. Školní připravenost v období prvních let školní docházky

 

 

 

 

PNŠD: sebeobsluha a samostatnost ve výuce

16

123

7

0

44%

PNŠD: dílčí funkce

24

115

15

0

63%

PNŠD: zvládání myšlenkových operací

25

116

13

1

56%

Průměrná chybovost

 

 

 

52%

 

Míra chybovosti v případě subjektivního posouzení sociálního znevýhodnění učitelem u jednotlivých žáků na škále ano/spíše ano/spíše ne/ne v prvním a druhém hodnocení činila 8%. Tzn. v 8% procentech případů bylo učitelovo subjektivní hodnocení existence sociálního znevýhodnění u konkrétního žáka v rámci prvního a druhého šetření odlišné. V případě identifikace zdravotního postižení a zdravotního znevýhodnění konkrétních žáků se rozdílnost v identifikaci v rámci prvního a druhé šetření pohybovala okolo 1,5 %.

Inter-rater reliabilita byla hodnocena na vzorku 159 žáků. Komparováno bylo hodnocení třídního učitele a vychovatelky ve školní družině resp. školním klubu. Míra shody v hodnocení mezi třídními učiteli a vychovatelkami ve školní družině se u jednotlivých indikátorů pohybuje od 98% do 68%. Nižší míra schody je u oblasti Školní připravenost v období prvních let školní docházky (průměr 70%). Údaje o inter-rater reliabilitě jsou uvedeny v tabulce č. 4.

Tabulka č. 4

 

výskyt

porovnání posouzení

vychovatelka

tř. učitel 1 – vychovatelka

škála

celkem

rozdíl o

% shody celkem

1

2

3

-2

-1

0

1

2

3

1. Materiální podmínky vzdělávání žáka

96%

Výživa

1

0

0

1

0

1

155

3

0

0

97%

Ošacení

2

1

0

3

1

2

153

3

0

0

96%

Hygiena

1

0

0

1

0

1

156

2

0

0

98%

Pomůcky

5

2

0

7

1

4

144

9

1

0

91%

2. Indikátory spojené s rodinou žáka a jejím sociokulturním statusem

96%

Spolupráce s rodinou

4

0

0

4

0

4

153

2

0

0

96%

Absence ve výuce

1

0

0

1

0

1

151

4

3

0

95%

Omezení ve výuce z důvodu kulturní odlišnosti

0

0

0

0

0

0

156

2

1

0

98%

3. Indikátory popisující interpersonální charakteristiky žáka

89%

Jednání a chování žáka ve škole

11

1

0

12

1

5

133

19

1

0

84%

Vztah k autoritě

6

0

0

6

0

4

151

4

0

0

95%

Začlenění do kolektivu

13

0

0

13

0

6

142

11

0

0

89%

4. Indikátory popisují intrapersonální a osobnostní charakteristiky žáka

82%

Sebepojetí

10

0

0

10

0

5

134

17

2

1

84%

Motivace ke vzdělávání

7

0

0

7

0

5

142

11

1

0

89%

Únava

2

0

0

2

0

2

144

12

1

0

91%

Pracovní tempo

26

5

0

31

2

17

119

18

3

0

75%

Znalost vyučovacího jazyka

12

2

0

14

1

12

132

14

0

0

83%

Pracovní návyky a samostatnost ve výuce

14

0

0

14

0

12

127

18

0

0

80%

Pozornost

22

0

0

22

0

9

124

23

2

1

78%

Kognitivní předpoklady

12

0

0

12

0

9

120

26

4

0

75%

5. Školní připravenost v období prvních let školní docházky

70%

PNŠD: sebeobsluha a samostatnost ve výuce

11

0

0

11

0

9

116

10

1

0

73%

PNŠD: dílčí funkce

14

0

0

14

0

10

108

16

0

0

68%

PNŠD: zvládání myšlenkových operací

16

1

0

17

1

11

108

14

2

0

68%

SHRNUTÍ

V rámci pilotního ověřování intra-rater reliability posuzovacího schématu se míra neshody v rámci prvního a druhého hodnocení pohybovala okolo 7 % ve vztahu ke všem posuzovaným dětem. Ve skupině dětí, u kterých bylo identifikováno určité specifikum, dosahovala cca 50 % (viz vysvětlení postupu hodnocení výše). Zároveň byly zaznamenány velké rozdíly mezi učiteli. Míra neshody mezi prvním a druhým hodnocením se pohybovala u jednotlivých učitelů od 4 % do 70 %. Tuto chybovost je jistě možné snižovat postupným zaučováním učitelů a zpřesňováním jejich odborného pohledu při posuzování projevů jednotlivých dětí. V rámci odhadu inter-rater reliability byla zjištěna vysoká míra shody u indikátorů z oblastí Materiální podmínky vzdělávání žáka (96 %) oblastí Rodina žáka a její sociokulturní status (96 %). V oblasti Připravenost na školní docházku dosahovala míra shody mezi učiteli a vychovatelkami 70 %.

Je důležité zdůraznit, že v praxi posuzovací schéma pravděpodobně nikdy nebude využíváno způsobem, kterým byla intra-rater resp. inter-rater reliabilita ověřována, tedy že u každého žáka budou hodnoceny všechny projevy uvedené ve schématu. Posuzovací schéma má učiteli sloužit k tomu, aby si vyhledal příslušný projev žáka a na základě charakteristik jednotlivých stupňů ve schématu posoudil míru jeho závažnosti. Není zcela vyloučené, že jeden žák bude vykazovat všechny projevy uvedené ve schématu, tato situace je však i na základě údajů z šetření málo pravděpodobná. Učitel na základě posouzení projevu žáka zhodnotí relevanci poskytování podpůrných opatření prvního stupně a seznámí se s nabídkou podpůrných opatření, která na daný projev reagují a jejichž aplikací může žákovi pomoci.