Katalog podpůrných opatření


ÚVOD

  • doc. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D.

Katalogem podpůrných opatření, jehož úvodní část se vám dostává do rukou, rozumíme ucelený manuál, vnitřně členěný, jenž přináší žákům s potřebou podpůrných opatření, jejich vyučujícím, ale i rodičům a dalším zájemcům ucelený přehled možných prostředků podpory ve vzdělávání.

Katalog vznikl pro potřeby Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR v rámci projektu řešeného na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci za partnerství s organizací Člověk v tísni a dalšími partnery. Jeho základním cílem je poskytnout pedagogickým pracovníkům ucelený manuál dostupné podpory dětem, žákům a studentům (dále jen „žáci“) se speciálními vzdělávacími potřebami.

Katalog tvoří jeden celek, je sestaven z osmi dílčích částí. Vedle této obecné části zahrnuje i dílčí části zaměřené na podpůrná opatření pro žáky s určitým druhem znevýhodnění (zdravotní postižení, vybraná onemocnění a sociální znevýhodnění). Je logicky uspořádán a sestaven tak, aby umožnil další rozšíření v závislosti na vývoji odborného poznání, na požadavcích a potřebách žáků i škol.

Tato obecná část Katalogu je členěna do deseti samostatných kapitol.

První kapitola přináší obecné informace o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v nedávné minulosti i v současnosti, včetně posledních informací o počtu žáků s jednotlivými druhy zdravotního postižení.

Obsahem druhé kapitoly je objasnění pojmu podpůrná opatření spolu s vysvětlením změn, které takto řešené vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami přináší.

Ve třetí kapitole věnujeme pozornost vymezení cílové skupiny žáků, jimž jsou či budou podpůrná opatření poskytována.

V kapitole čtyři je podrobně vysvětleno pojetí podpůrných opatření podle nové školské legislativy (novely § 16 školského zákona z roku 2015) a popsán princip stupňů podpůrných opatření.

V kapitolách pět a šest je popsán základní rámec činnosti školských poradenských zařízení a škol při stanovení či poskytování podpůrných opatření.

Podstatnou část textu (v kapitole sedm) jsme zaměřili na souborný přehled oblastí, do nichž jsou podpůrná opatření členěna. Ten vychází jednak z právní úpravy, jednak z empirických poznatků desítek školských poradenských zařízení a škol, jejichž zástupci se na přípravě Katalogu podpůrných opatření podíleli. V této části naleznete i výčet všech podpůrných opatření, která Katalog v současnosti přináší.

Kapitola osmá je věnována organizačnímu a personálnímu zabezpečení implementace podpůrných opatření. Jedná se o popis jednotlivých profesních pozic a administrativních postupů ve vzdělávání vztahujících se k žákům s potřebou podpůrných opatření bez ohledu na typ a hloubku jejich znevýhodnění.

Devátá kapitola je praktickým návodem, jak Katalog používat a jakým způsobem se v něm orientovat.

V desáté kapitole nalezne čtenář seznam použitých zkratek a slovníček odborných výrazů.

Katalog podpůrných opatření, jak jsme uvedli, tvoří ucelený soubor informací. Na tuto obecnou část navazuje dalších sedm dílčích částí. Tyto související publikace pojednávají o uzpůsobení vzdělávání žáků s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu mentálního postižení nebo oslabení kognitivního výkonu, tělesného postižení nebo závažného onemocnění, zrakového postižení nebo oslabení zrakového vnímání, sluchového postižení nebo oslabení sluchového vnímání, poruchy autistického spektra nebo z důvodu psychického onemocnění, z důvodu narušené komunikační schopnosti, z důvodu sociálního znevýhodnění. Pro žáky s uvedenými znevýhodněními je v Katalogu podpůrných opatření vypracován unikátní soubor konkrétních doporučení ke vzdělávání. Vždy v podobě tzv. karty podpůrného opatření.

Katalog podpůrných opatření (ve verzi 2015) nemá samostatnou část zpracovanou pro podporu žáků se specifickými poruchami učení a chování (práce na těchto částech je nad rámec odborných i finančních možností projektu, v jehož rámci je Katalog zpracováván).

Autoři předpokládají, že znalosti a postupy získané dlouholetou zkušeností, jejichž autorským výsledkem je mj. i vytvořená struktura Katalogu podpůrných opatření, umožní modulárně zpracovat i tyto v praxi potřebné části.

V současnosti je nutno s Katalogem pracovat jako s celkem. Řada dílčích institutů (typicky právní úprava) je vysvětlena v této obecné části Katalogu, praktické způsoby poskytování podpory jsou zpracovány v jeho dílčích částech.

Při práci s Katalogem je třeba mít na paměti aktuální stav školské legislativy. Verze Katalogu (květen 2015) respektuje v současnosti platnou právní úpravu, tj. aktuální znění (zejména) § 16 školského zákona a prováděcích norem. Zejména však v předstihu reaguje na pojetí podpůrných opatření, jak je přináší novela školského zákona schválená Parlamentem ČR na jaře tohoto roku (zákon č. 82/2015 Sb.), jejíž účinnost je stanovena od září roku 2016.

Autorský tým předpokládá další rozšiřování podpůrných opatření. Zvolená strategie tvorby a struktura Katalogu však zůstane zachována. Reaguje totiž na požadavky pedagogických pracovníků, kteří poukazovali na dosavadní nevyhovující způsob podpory žáků se znevýhodněním. I v současnosti má škola podle platného školského zákona povinnost vzdělávat žáka se speciálními vzdělávacími potřebami způsobem, „jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem“, a musí rovněž zajistit „vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní“.

V rukou zkušeného vyučujícího může být Katalog podpůrných opatření vhodnou pomůckou pro naplnění vzdělávacích příležitostí žáků s potřebou podpůrných opatření.

V období od září do prosince 2014 byl Katalog předložen k veřejné diskusi široké pedagogické i zejména rodičovské veřejnosti. Připomínky, kterých se sešlo více než čtyři a půl tisíce, se staly spolu s odbornými recenzemi cenným zdrojem informací, které byly využity při konečných úpravách textu. Za všechny tyto připomínky děkujeme.

Konečná verze Katalogu podpůrných opatření bude publikována v tištěné i elektronické podobě v červnu 2015.