Katalog podpůrných opatření

7

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY

  • Kolektiv autorů

1. BENDOVÁ, P. Dítě s narušenou komunikační schopností ve škole. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3853-6.

2. CAMPBELLOVÁ, J. Techniky arteterapie ve výchově, sociální práci a klinické praxi. Praha: Portál, 1998. ISBN 80-7178-204-1.

3. CANGELOSI, J. S. Strategie řízení třídy: jak získat a udržet spolupráci žáků při výuce. 2. vyd. Praha: Portál, 1996. 289 s. ISBN 80-7178-083-9.

4. ČADILOVÁ, V.; ŽAMPACHOVÁ, Z. A kol. Metodika práce se žákem s poruchami autistického spektra. Olomouc: UP, 2012. ISBN 978-80-244-3309-7.

5. ČÁP, J.; MAREŠ, J. Psychologie pro učitele. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-463-X.

6. DAŇOVÁ, M. Metodika úpravy textů pro znevýhodněné čtenáře. Praha: Grada Publishing, a. s., 2008. ISBN 978-80-247-2389-1.

7. DAVIDO, R. Kresba jako nástroj poznání dítěte. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-449-4.

8. DVOŘÁK, J. Logopedický slovník. Žďár nad Sázavou: Logopedické centrum, s. 200. ISBN 80-902536-2-8.

9. FEUERSTEIN, R.; FEUERSTEIN, R. S.; FALIK, L.; RAND, Y. Vytváření a zvyšování kognitivní modifikovatelnosti. Praha: UK, 2014. ISBN 978-80-246-2400-6.

10. JESENSKÝ, J. Kontrapunkty integrace zdravotně postižených. Praha: Karolinum, 1995. ISBN 80-7184-030-0.

11. KASÍKOVÁ, H. Kooperativní učení, kooperativní škola. Praha: Portál, 1997. 147 s. ISBN 80-7178-167-3.

12. KASÍKOVÁ, H. Učíme (se) spolupráci spoluprací. Kladno: AISIS, 2005. 141 s. ISBN 80-239-4668-4.

13. KLENKOVÁ, J. Edukace žáků s narušenou komunikační schopností. In VÍTKOVÁ, M. Integrativní školní (speciální) pedagogika. Brno: MSD, spol. s r. o., 2004. ISBN 80-86633-22-5.

14. KLENKOVÁ, J. Logopedie. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-1110-9.

15. KLENKOVÁ J. Možnosti stimulace preverbálních a verbálních schopností vývojově postižených dětí. Brno: Paido, 2000. ISBN 80-85931-91-5.

16. KLENKOVÁ, J. Logopedie. In Pipeková, J. (ed.). Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno: Paido, 2010. ISBN 978-80-7315-198-0.

17. KREJČOVÁ, L. Žáci potřebují přemýšlet. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0496-1.

18. KREJČOVÁ, L.; MERTIN, V. Pedagogická intervence u žáků ZŠ. Praha: Wolters Kluwer, 2010. ISBN 978-80-7357-603-5.

19. KUSÁK, P.; DAŘÍLEK, P. Pedagogická psychologie – část A. Olomouc: UP, 2001. ISBN 80-244-0294-7.

20. LEACHOVÁ, P. Dítě a já. Praha: Ottovo nakladatelství, 1998. ISBN 80-7181-203-X.

21. LEEBER, J. a kol. Programy pro rozvoj myšlení dětí s odchylkami vývoje: podpora začleňování znevýhodněných dětí do běžného vzdělávání. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-103-4.

22. LECHTA, V. a kol. Diagnostika narušení komunikační schopnosti. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-801-5.

23. LECHTA, V. Zvláštnosti inkluzivní edukace žáků s NKS. In LECHTA, V. et al. Základy inkluzivní pedagogiky. Praha: Portál, 2010. S. 282–284. ISBN 978-80-7367-679-7.

24. LECHTA, V.; KRÁLIKOVÁ, B. Když naše dítě nemluví plynule. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-849-4.

25. MALÝ, M. a kol. Obrázkový slovník pro ZŠ pro neslyšící a ZŠ pro žáky se zbytky sluchu. Praha: SPN, 1988.

26. MATĚJČEK, Z. Dyslexie. Praha: SPN, 1998. ISBN 80-85787-27-X.

27. MATOUŠEK O. Rodina jako instituce a vztahová síť. Praha: Sociologické nakladatelství, 1997. ISBN 80-85850-24-9.

28. MÉGRIEROVÁ, D. 100 námětů pro dramatickou výchovu. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7178- 288-2.

29. MÜLLER, O. a kol. Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné škole. Olomouc: UP, 2001. ISBN 80-244-0231-9.

30. MÜLLER, O. Terapie ve speciální pedagogice. Olomouc: UP, 2005. ISBN 80-244-1075-3.

31. PARENT, R. Jak žít s koktavostí. Praha: Grada Publishing, 1998. ISBN 80-7169-637-4.

32. PASCH, M. a kol. Od vzdělávacího procesu k vyučovací hodině. Praha: Portál, 1998. ISBN 80-7367-054-2.

33. PETRÁČKOVÁ, V.; KRAUS, J. Akademický slovník cizích slov. Praha: Academia, 1995. ISBN 80-200-0523-4.

34. PIPEKOVÁ, J. a kol. Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno: Paido, 2010. ISBN 978-80-7315-198-0.

35. POKORNÁ, V. Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení. Praha: Portál, 1998.

36. PRŮCHA J. Moderní pedagogika. Praha: Portál, 1997. ISBN 80-7178-170-3.

37. PRŮCHA, J. Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-546-2.

38. PRŮCHA, J.; WALTEROVÁ, E.; MAREŠ, J. Pedagogický slovník. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-647-6.

39. ŘÍČAN, P.; KREJČÍŘOVÁ, D. a kol. Dětská klinická psychologie. Praha: Grada Publishing, 1997. ISBN 80-201-0131-4.

40. STŘELEC, S.; KRÁTKÁ, J. Názory třídních učitelů na způsoby ovlivňování zdraví svých žáků. In ŘEHULKA, E. et al. Škola a zdraví pro 21. století. Brno: MSD ve spolupráci s Pedagogickou fakultou MU Brno, 2007, s. 1–9. ISBN 978-80-210-4374-9.

41. ŠIMANOVSKÝ Z. Hry s hudbou a techniky muzikoterapie. Praha: Portál, 1998. ISBN 80-7178-557-1.

42. ŠIMANOVSKÝ, Z.; ŠIMANOVSKÁ, B. Hry pro rozvoj zdravé osobnosti. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7367-024-0.

43. ŠKODOVÁ, E.; JEDLIČKA, I. a kol. Klinická logopedie. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-546-6.

44. URBANOVSKÁ, E.; ŠKOBRTAL, P. Sociální a pedagogická psychologie pro speciální pedagogy. Olomouc. 2012. ISBN 978-80-244-3065-2.

45. VRBOVÁ, R. a kol. Metodika práce asistenta pedagoga se žákem s narušenou komunikační schopností. Olomouc: UP, 2012. ISBN 978-80-244-3381-3.

46. VRBOVÁ, R. a kol. Metodika práce se žákem s narušenou komunikační schopností. Olomouc: UP, 2012. ISBN 978-80-244-3312-7.

47. ZELINKOVÁ, O. Dyslexie v předškolním věku. Praha: Portál, 2012.

48. ŽENATÁ, K. Obrazy z nevědomí. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7367-033-X.

Zákony a vyhlášky

1. Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

2. Vyhláška MŠMT č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, v platném znění.

3. Vyhláška MŠMT č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a ŠPZ, v platném znění.

Internetové zdroje

1. http://www.nuv.cz/banner

2. http://www.saak-os.cz

3. http://ctenarska-gramotnost.cz/projektove-vyucovani/pv-metody

4. http://wiki.rvp.cz/Knihovna/1.Pedagogicky_lexikon/

5. http://kritickemysleni.cz

6. http://www.saak-os.cz/

Další

1. Kurz Basic Bobath – poznámky z kurzu.

2. Kurz VOKS – Výměnný obrázkový komunikační systém – poznámky z kurzu.