Katalog podpůrných opatření

4.1.1

Úprava režimu výuky (časová, místní)

 • Renata Vrbová
Oblast podpory:
 • Organizace výuky
Cílové skupiny:
 • ZŠ - 1. stupeň
 • ZŠ - 2. stupeň


Projevy na straně žáka, na které opatření reaguje

 • Žák má obtíže s porozuměním řeči.
 • Žák má oslabenou percepci (vnímání).
 • Žák má problémy s koncentrací pozornosti.

Popis opatření

V čem spočívá

Úprava časová spočívá v rozvržení vyučování tak, aby lépe odpovídalo potřebám žáků. Žáci s narušenou komunikační schopností, především žáci s deficitem v oblasti porozumění, a žáci, u kterých je NKS kombinována s poruchami aktivity a pozornosti, se většinou nevydrží soustředit na výuku celých 45 minut. Je proto vhodné zařazovat do vyučovací hodiny relaxační chvilky, dělit vyučovací hodinu na části podle toho, které smysly žák využívá. Žák se speciálními vzdělávacími potřebami potřebuje prodloužit limity na některé úkoly, jindy naopak zadání zkrátit. Pro dítě s NKS je ideální střídání činností, kdy se frontální výklad střídá se samostatnou nebo skupinovou prací. Další variantou je výuka v blocích, kdy je možné dle aktivity a možností žáků pracovat na jednom tématu, přestávky dělat libovolně, dle potřeb žáků. U některých žáků poradenské zařízení navrhuje péči mimo vyučování (většinou v rozsahu 1 hodiny týdně), kde je možné dovysvětlit novou látku.

Pokud je ve třídě asistent pedagoga, je možné hodinu strukturovat tak, aby žák část hodiny pracoval pod vedením asistenta svým osobním tempem, za využití potřebných pomůcek.

Úprava prostorová představuje jiné uspořádání třídy, např. lavice do půlkruhu nebo tvaru písmene U (při menším počtu žáků ve třídě), nebo vytvoření několika „pracovišť“ pro skupinové vyučování. Žáka s NKS (především s dysfázií nebo s poruchou koncentrace pozornosti) je vhodné posadit do přední lavice, aby dobře viděl na vyučujícího, a ten měl zpětnou vazbu, zda ho žák pochopil a rozumí mu. V odůvodněných případech, u těžkých forem senzorické dysfázie, u symptomatických poruch řeči nebo u kombinovaných postižení, je vhodné vytvoření dalšího pracovního místa, např. vzadu ve třídě, kde může žák pracovat na některých úkolech mimo ostatní žáky. (Platí i v případě, když má žák speciální pomůcku – např. výukový program na počítači.) V některých případech je vhodné, aby žák seděl samostatně v lavici, aby mohl mít na lavici rozložené pomůcky, případně aby si k němu mohl v určitých chvílích sednout učitel nebo asistent pedagoga. U žáků především na počátku školní docházky se doporučuje častěji střídat pracovní místo (lavice, koberec, samostatná práce na dalším pracovním místě).

Úprava pro MŠ

U dětí předškolního věku s NKS je třeba časté střídání činností, práce v krátkých časových intervalech. Je vhodné střídat pracovní místo. Pokud se dítě učí nové dovednosti, je vhodné ho posadit samostatně, v klidné části místnosti.

Čemu pomáhá

 • Zohledňuje obtíže žáka v komunikaci.
 • Zohledňuje možnosti sluchového a zrakového vnímání.
 • Zohledňuje obtíže v koncentraci pozornosti.
 • Respektuje jeho individuální pracovní tempo.

Aplikace opatření a specifikace podmínek

Tento typ organizace výuky má zvýšené požadavky na kvalitní přípravu ze strany učitele. Nezbytné je promyšlené střídání činností, případné úkoly navíc pro rychlejší žáky. Nutností je také variabilní nábytek, který je možno posouvat po místnosti.

Na co klást důraz

 • Průběžné sledování porozumění žáka podávaným informacím.
 • Znalost individuálních charakteristik žáků ve třídě – vhodné rozsazení žáků.
 • Střídání činností, zařazování skupinových forem práce.
 • Vhodné časové rozvržení vyučovací hodiny s relaxačními chvilkami.

Rizika

 • Pokud se mění klasické postavení lavic ve třídě, může být problém s výkladem – ne všichni vidí na tabuli.
 • Prostorové uspořádání třídy ne vždy umožňuje úpravy v rozvržení pracovních míst.
 • Změna struktury vyučovací hodiny nemusí vyhovovat ostatním žákům.
 • Zvýšená příprava ze strany učitele.

Ilustrační příklad

Žák se senzorickou formou vývojové dysfázie byl přeřazen ze školy pro sluchově postižené žáky do 2. třídy malotřídní ZŠ. 2 hodiny týdně v českém jazyce byl mimo třídu s asistentkou pedagoga, která s ním procvičovala čtení a spolu s rozvojem fonematického sluchu a hláskové analýzy a syntézy se pokoušeli o psaní řízených diktátům, které Kája společně se třídou vůbec nedokázal psát. Po půl roce se Karel vrátil do kmenové třídy, mimo třídu už odcházel jen ojediněle.

Varianty opatření dle stupňů podpory

Stupeň 1

Učitel vnímá drobné problémy v oblasti NKS – především nedostatky ve výslovnosti nebo nedozrálý fonematický sluch, které se mohou projevit např. v diktátě. Může být prodloužen limit na práci nebo zkrácen diktát. Žáka je vhodné posadit do přední lavice a dělat krátké pauzy na uvolnění.

V MŠ není třeba úprav. Pokud je ve třídě logopedický asistent, může procvičovat s dítětem v klidné části třídy výslovnost dle doporučení logopeda. Střídání činností a relaxační chvilky obvykle stačí zařazovat stejně jako u intaktních dětí.

Stupeň 2

V tomto stupni již učitel může věnovat žákovi s NKS větší pozornost. V rámci vyučovací hodiny je potřeba zajistit, aby žák rozuměl zadání, přečíst zadání, dovysvětlit, udělat krátkou pauzu na uvolnění. Případně při samostatné práci ostatních žáků učitel individuálně vysvětluje, jak bude žák s NKS postupovat. Vhodné je střídání činností, změna pracovního místa, prodloužení limitu na práci, zkrácení zadání. V MŠ je vhodné posadit dítě tak, aby bylo v blízkosti učitele. Stejně jako ve stupni 1 je možné procvičování výslovnosti nebo percepčních úkolů pod vedením logopedického asistenta.

Stupeň 3

Žák pracuje částečně individuálně, má připraveny pracovní listy s jinak vysvětleným zadáním. Např. diktát může být diktován individuálně na jiném pracovním místě, v době, kdy třída pracuje samostatně. Žák sedí v přední lavici, pod dohledem učitele. V případě, že je ve třídě asistent pedagoga, může částečně pracovat pod jeho vedením.

V MŠ je třeba dítě posadit tak, aby bylo v zorném poli učitele, aby mu mohl vysvětlit, čemu nerozumí. Střídat činnosti, využívat skupinových forem práce a možnosti změny pracovního místa. Pokud je v MŠ logoped (minimálně s bakalářským vzděláním), pracuje s dítětem v určenou dobu v klidné části třídy na doporučených úkolech.

Stupeň 4

Žák pracuje ještě více individuálně. Dochází k častému střídání činností, pracuje se se speciálními pomůckami, výukovými programy, PC nebo tabletem. Je třeba zařazovat relaxační chvilky. V hlavních předmětech sedí žák obvykle sám v lavici, aby mu mohl pomoci asistent pedagoga nebo učitel.

V MŠ je třeba individuální přístup, časté střídání činnosti, relaxační přestávky dle možností dítěte. Při určitých činnostech je možná dopomoc AP. Do řízených činností jsou zařazována (nejlépe pod vedením logopeda) cvičení na rozvoj komunikačních schopností, sluchové a zrakové percepce, jemné motoriky a grafomotoriky.

Stupeň 5

V tomto stupni se jedná většinou o žáky s kombinovaným postižením. Dítě pracuje převážně individuálně, za využití alternativní a augmentativní komunikace, většinou s podporou asistenta pedagoga. V rámci hodiny má relaxační přestávky dle potřeby. V co nejvyšší míře se snaží (většinou s AP) zapojit do skupinových činností ve třídě. Individuální práce však převládá.

Metodické zdroje, odkazy, odborná literatura

1. VRBOVÁ, R. a kol. Metodika práce se žákem s narušenou komunikační schopností. Olomouc: UP, 2012. ISBN 978-80-244-3312-7.