Katalog podpůrných opatření

4.10.1

Úprava pracovního prostředí

 • Jiřina Jehličková
Oblast podpory:
 • Úprava prostředí
Cílové skupiny:
 • ZŠ - 1. stupeň
 • ZŠ - 2. stupeň


Projevy na straně žáka, na které opatření reaguje

 • Žák není schopen (nebo je schopen v nižší míře než ostatní) pracovat bez přímého dohledu pedagoga, je zde oprávněná potřeba bližšího kontaktu s pedagogem.
 • Žák z důvodu snížení úrovně sluchového vnímání potřebuje vytvořit akusticky příznivé prostředí ve třídě.
 • Pro realizaci individuální logopedické péče je nutné vytvořit zázemí pro individuální práci.

Popis opatření

V čem spočívá

U některých žáků s NKS je třeba vytvořit vhodné pracovní prostředí, které optimalizuje podmínky při vyučování – při přijímání informací, vhodný „osobní“ prostor, kontakt s učitelem, sledování výkladu, ale i pomůcek, které má žák k dispozici. Jedná se zejména o žáky s dysfázií, u kterých je velmi důležité kompenzovat deficity ve sluchovém vnímání i zrakovém vnímání správným posazením žáka ve třídě. Dále je třeba mít vytvořené místo, kde žák může samostatně, bez rušení, rozptylování pracovat (týká se i dětí s ADHD). Podobná opatření jsou nutná i u žáků s těžším stupněm DMO, kde je vhodné připravit pracovní místo s ohledem na tělesné postižení a množství a druh pomůcek, které bude žák potřebovat (počítač, komunikátory apod.).

Dále je třeba úpravou pracovního prostředí optimalizovat prostředí z hlediska akustického, vizuálního – přílišná hlučnost při manipulaci s lavicemi, nevhodná akustika třídy, vhodné osvětlení apod.

V mateřské škole spočívá úprava ve vytvoření vhodného prostředí pro individuální práci – klidné, oddělené místo, vybavené pomůckami pro logopedickou intervenci. Místo pro logopedickou intervenci je třeba mít vytvořeno i v ZŠ, pokud je ve škole školní logoped.

Čemu pomáhá

 • Optimální příjem informací.
 • Zpřehlednění, organizaci pomůcek a studijních materiálů.
 • Předcházet obtížím spojeným s nevhodným pracovním místem, které mohou vést nejen k horším výsledkům ve vzdělávání, ale také následně k potížím v chování.

Aplikace opatření a specifikace podmínek

Uspořádání místa a třídy musí respektovat zrakovou a sluchovou pohodu žáka i spolužáků – umístění lavic, aby žák (i ostatní žáci) mohl sledovat učitele i tabuli pokud možno čelně, nebyl jednostranně natočen po celou dobu vyučování – je třeba respektovat lateralitu žáka nejen u ruky, ale i lateralitu ucha a oka (viz PO 1.1 Jiné prostorové uspořádání výuky, 1.3 Zasedací pořádek). Důležité je i to, zda žák sedí v lavici sám, nebo má vedle sebe spolužáka (výběr spolužáka).

Upořádat pomůcky v blízkosti žáka (různé přehledy, plakáty s abecedou, gramatickými přehledy) – je třeba, aby nepůsobily rušivě, nepřehledně. Zvýšenou hlučnost ve třídě omezit za pomoci koberců (i na stěnách), plstěných podložek na nohou u židlí, závěsy apod.

Vytvoření samostatného místa ve třídě, kam si žák může jít sám (případně s asistentem pedagoga) pracovat – pro uvolnění nebo lepší soustředění žáka, okolní ruchy totiž mohou být pro dítě zátěžové (viz PO 1.1 Jiné prostorové uspořádání). Vytvoření pracovního místa mimo třídu – žák nezvládá dlouhodobé zatížení ve třídě (hluk, střídání činností). Vytvoření místa pro relaxaci – koberec, sedací vaky, v MŠ bazény s míčky apod. Vytvoření místa, „pracovny“ pro logopedickou intervenci, vybavení potřebnými pomůckami – logopedické zrcadlo, PC technika, vhodný obrazový materiál apod.

Rizika

 • Úpravy prostředí nesmí omezovat ostatní žáky.
 • Nemusí být dostatečné prostorové podmínky pro uspořádání pracovního místa ve třídě nebo vytvoření místa mimo třídu (zde i personální zabezpečení).

Varianty opatření dle stupňů podpory

Stupeň 1

Opatření jsou v kompetenci školy.

Stupeň 2

Na základě intervence poradenského zařízení či konzultace se upravuje pracovní místo, vytváří samostatné místo, prostor pro relaxaci, pro logopedickou intervenci apod.

Stupeň 3

Jako u stupně 2.

Stupeň 4

Jako u stupně 2.

Stupeň 5

Jako u stupně 2.

Metodické zdroje, odkazy, odborná literatura

1. VRBOVÁ, R. a kol. Metodika práce se žákem s narušenou komunikační schopností. Olomouc: UP, 2012. ISBN 978-80-244-3312-7.

AAK

Alternativní a augmentativní komunikace.

ADD

Porucha pozornosti.

ADHD (attention deficit hyperactivity disorder)

Porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou.

Agramatismus

Neschopnost tvořit správné mluvnické tvary, skloňovat, časovat, řadit slova správně do vět.

Alternativní a augmentativní komunikace (AAK)

Komunikační systémy, které přechodně nebo trvale kompenzují projevy poruchy u osob se závažným postižením řeči.

Augmentativní komunikace

Podporující komunikace, podporuje již existující, ale nevyhovující komunikaci.

Alternativní komunikace

Náhradní komunikace, používá se jako náhrada mluvené řeči.

Autoagresivita

Agresivita směřující k sobě.

Akustický

sluchový

Artikulace

Výslovnost, ٣ fáze: intenze (nastavení mluvidel), tenze (setrvání mluvidel v artikulačním postavení při vyslovování hlásky), detenze (opuštění artikulačního postavení).

Artikulační neobratnost

Dítě umí správně vyslovit hlásky i celá jednoduchá slova, ale nedokáže vyslovit víceslabičná a složená slova, slova se shluky souhlásek (např. lokomotiva, paroplavba, podplukovník); artikulace je těžkopádná, neobratná, často i těžko srozumitelná.

Autismus

Pervazivní vývojová porucha projevující se triádou příznaků: 1. neschopnost vzájemné společenské interakce; 2. neschopnost komunikace; 3. omezené a stereotypní zájmy.

Behaviorální

Zabývající se studiem lidského chování ve společnosti.

Canisterapie

Terapie za pomoci psů.

Diagnostika

Poznávací proces zaměřený na získání co nejhlubších a nejkomplexnějších poznatků o diagnostikovaném objektu (osobě); výsledkem diagnostiky je diagnóza.

Dysgramatismus

Vývojová vada projevující se neúplně a nepřesně vyvinutou schopností užívat v mateřské řeči obvyklých gramatických tvarů, a to v řeči mluvené i psané.

Dyspraxie

Vývojová porucha motorických funkcí, porucha motorické koordinace, snížení schopnosti vykonávat složité pohyby.

Edu-kineziologie

Metoda vycházející z kineziologie.

Efektivní, efektivita

účinný, účinnost (např. pedagogického opatření).

Etiologie

Nauka o příčinách nemoci, postižení.

Exekutivní funkce

Schopnost a dovednost vnímat, zacílit pozornost, plánovat, rozhodovat se, realizovat postupy, řešit problémy, tvořit analogie, pamatovat si a myslet.

Fyziologický

Normální, přirozený.

Fonematický sluch

Schopnost rozlišovat ve slovech sluchem hlásky s distinktivní funkcí (fonémy); distinktivní rys hlásky je rozlišující příznak – vlastnost, kterou se hláska liší od jiné, a tím slouží k rozlišení významu slov, např. míša – mísa (Dvořák, 2007).

Frustrační tolerance

Míra velké či malé snášenlivosti a odolnosti vůči stresům, zátěžím, neúspěchům.

Funkční komunikace

Komunikace, při které jedinec dokáže vyjádřit svá přání, pocity (často bývá narušena u autismu, případně u těžších forem vývojové dysfázie).

Grafomotorika

Druh jemné motoriky, specifická pohybová aktivita při grafických projevech, např. při kreslení, psaní a rýsování.

Hiporehabilitace

Nadřazený název pro všechny aktivity a terapie v oblastech, kde se setkává kůň a člověk se zdravotním postižením.

Hypersalivace

Zvýšené vylučování slin.

Hypernazalita

Patologicky zvýšená nosovost u otevřené huhňavosti, kdy se výdechový proud vzduchu dostává do dutiny nosní.

Hyponazalita

Patologicky snížená nosovost u zavřené huhňavosti, výdechový proud vzduchu u nosovek neprochází dutinou nosní (typické u rýmy).

Inkluze

Nikdy nekončící proces, ve kterém se lidé s postižením mohou v plné míře zúčastňovat všech aktivit společnosti stejně jako lidé bez postižení; inkluze znamená nejen formální zahrnutí do skupiny vrstevníků, ale také přijetí ze strany ostatních členů skupiny.

Integrace (pedagogická)

„Dynamický, postupně se rozvíjející pedagogický jev, ve kterém dochází k partnerskému soužití postižených a intaktních na úrovni vzájemně vyvážené adaptace během jejich výchovy a vzdělávání a při jejich aktivním podílu na řešení výchovně-vzdělávacích situací.“ (Jesenský, 1995, s. 50)

iPad

Jedná se o konkrétní značku tabletu, aplikace pro iPad jsou vytvořeny pouze pro tuto značku a není možné je využít na jiném tabletu nebo PC.

Instrumentální obohacování FIE

Jedná se o metodu pro systematickou výuku myšlení; někdy bývá nazývána též metoda zprostředkovaného učení; vychází z myšlenky, že každý člověk je schopen neustále zvyšovat své schopnosti a dovednosti v rámci vhodného a podnětného prostředí; metoda je založena na zprostředkování postupně stále náročnějších úkolů sestavených do cvičných pracovních listů; při práci nad listy je důležitá intenzivní komunikace; nesoutěží se, nehodnotí se, respektuje se osobní tempo každého jedince; chyba je běžnou součástí života.

Jazykové roviny

1. foneticko-fonologická (výslovnost, fonematický sluch), 2. morfologicko-syntaktická (uplatňování gramatických pravidel, slovosled, rod, číslo, pád apod.), 3. lexikálně-sémantická (pasivní i aktivní slovní zásoba, úroveň zobecňování, definování pojmů apod.), 4. pragmatická (schopnost vyjádřit různé komunikační záměry, schopnost vést rozhovor, vyprávět apod.).

Kineziologie

Věda o mechanických zákonitostech pohybového ústrojí člověka a zvířat, zabývá se fyziologickými, mechanickými a psychologickými mechanismy; v alternativní medicíně se používá tzv. aplikovaná kineziologie, jejímž základním principem je představa, že všechny tělesné i duševní problémy jsou způsobeny poruchou proudění energie mezi orgány, včetně mozku, a svalstvem a že se blokáda projeví oslabením příslušného svalu.

Komunikace

(lat. communis – společný, obecný; comunicare – sdělovat) Výměna nebo přijímaní a zpracování, případně vydávání informací; představuje jednu z nejdůležitějších lidských schopností sloužících k vytváření a udržování mezilidských vztahů; ve školním prostředí se považuje za jednu z klíčových kompetencí, kterou má dítě ve škole získat.

Kognitivní schopnosti

Neboli poznávací funkce, patří sem vnímání, představování, fantazie, myšlení, usuzování, inteligence, pozornost a paměť.

Mluvní pohotovost

Verbální reakce na nečekané podněty, schopnost přizpůsobit mluvní projev vzniklým okolnostem.

Modifikace

Úprava, např. učiva, vzdělávacích podmínek, hodnocení u žáků se zdravotním postižením.

Motorika

Hybnost, soubor pohybových činností řízených nervovou soustavou a uskutečňovaných kosterním svalstvem; rozlišujeme hrubou motoriku (zajišťována velkými svaly – např. chůze) a jemnou motoriku (zajišťována činností drobných svalů), např. grafomotorika (pohybová aktivita při psaní a kreslení), mimika (pohyby obličeje), oromotorika (pohyby dutiny ústní), logomotorika (pohyby mluvních orgánů při artikulované řeči).

Multisenzoriální

Více smyslů, např. při učení jazyků.

Neverbální komunikace

Souhrn mimoslovních sdělení, která vyjadřujeme beze slov či spolu se slovy jako doprovod slovní komunikace.

Orální

ústní.

Orofaciální

Týkající se dutiny ústní a tváří (v logopedii se provádí orofaciální stimulace, kterou zlepšujeme motoriku rtů, jazyka, měkkého patra, patrohltanového uzávěru a tváří).

Oromotorika

Motorika mluvidel.

Percepce

Vnímání.

Perinatální

Krátce po porodu (v řádu několika dnů).

Pojmový slovník

Slovník, který si buduje dítě k jednotlivým oblastem (zvířata, jídlo, rodina apod.); velmi důležité u žáků s dysfázií a autismem.

Prozodické faktory řeči

Zahrnují tempo, melodii, přízvuk.

Psychomotorika

Pohybové aktivity člověka, které jsou projevem jeho psychických funkcí a psychického stavu.

Respirace

Dýchání.

Seberegulace

Plánovaná změna chování jedince, ke které sám dospěje porovnáním svého chování a normy.

Serialita

Schopnost jedince zapamatovat si, myslet a pracovat krok za krokem v posloupnosti.

Snoezelen

Místnost na podporu smyslového vnímání.

SPC

Speciálněpedagogické centrum – školské poradenské zařízení zaměřené většinou na jednu vadu (pro děti s vadami řeči, pro sluchově postižené, pro mentálně postižené apod.); poskytuje bezplatnou komplexní diagnostickou, terapeutickou a poradenskou činnost v oblasti speciálněpedagogické, psychologické a sociální u daného postižení.

Specifické asimilace

Přizpůsobení, spodoba dvou hlásek, 1. sykavkové asimilace – obtíže při vyslovování slov, kde se střídá ostrá a tupá sykavka, případně polosykavka (např. sušenka = susenka nebo šušenka); v běžných slovech, kde je jen jedna sykavka, artikulaci zvládá; 2. asimilace typu T, D, N × Ť, Ď, Ň – obtíže při vyslovování slov, kde se střídají hlásky T, D, N a Ť, Ď, Ň (např. hodiny = hodyny nebo hodini); 3. asimilace typu L × R – obtíže při artikulaci slov, kde se společně objevuje L i R, přičemž výslovnost jednotlivých hlásek ve slovech zvládá (např. Klára = Krára nebo Klála).

Specifický logopedický nález

Souhrnný název pro specifické asimilace a artikulační neobratnost.

Verbální komunikace

Komunikace prostřednictvím jazyka a řeči; užívá artikulovanou řeč, tvořenou hláskami, slovy a větami, je vázána na určitý jazyk; probíhá pomocí slov – mluvených, psaných nebo čtených, může mít podobu mluvené nebo psané řeči.

Taktilní paměť

Hmatová paměť, souvisí s rozvojem jemné motoriky.

Vizualizace

Metoda užívaná především u žáků s autismem, ale i u žáků se senzorickou dysfázií, kdy jsou instrukce doplněny vizuálním (zrakovým) vjemem (předmětem, obrázkem, piktogramem, rozvrhem); žák se tak lépe orientuje v jednotlivých situacích; vizualizace souvisí se strukturalizací.

Vizuální

Zrakový.

Kontaktní údaje jsme čerpali dne 31. 5. 2014 z webu Asociace pracovníků speciálněpedagogických center (http://www.apspc.cz/), webu Národního ústavu pro vzdělávání (http://www.nuv.cz/) a internetových stránek jednotlivých SPC a organizací.

Hlavní město Praha

SPC pro žáky s VŘ

Libčická 8/399

181 00 Praha 8 – Čimice

Telefon: 233 544 611

Fax: 233 544 611

E-mail: spc.libcicka@volny.cz

Krajský koordinátor logopedické péče:

Mgr. Hana Fleischmanová, spc.libcicka@volny.cz, 233 544 611

SPC pro děti a mládež

Tyršova 13

120 00 Praha 2

Telefon: 222 519 926, 222 518 280

Fax: 222 519 926

E-mail: caak@braillnet.cz

Středočeský kraj

SPC při ZŠ

Švermova 380

295 01 Mnichovo Hradiště

Telefon: 326 771 131

E-mail: zvs.mh@seznam.cz

Krajský koordinátor logopedické péče:

PhDr. Josef Štěpán, dolnikrupa@seznam.cz, 326 771 131

Jihočeský kraj

SPC pro VŘ

Sakařova 342

375 01 Týn nad Vltavou

Telefon: 385 731 824

E-mail: spc@zslogopedicka-tnv.cz

Web: http://www.zslogopedicka-tnv.cz

Krajský koordinátor logopedické péče:

Mgr. Alena Tomková, tomkovaa@seznam.cz, 385 731 824

Plzeňský kraj

SPC pro VŘ

Ke Špitálskému lesu 3

312 00 Plzeň

Telefon: 377 260 069

E-mail: specms@mybox.cz

Krajský koordinátor logopedické péče:

Mgr. Romana Šimková, specms@mybox.cz, 723 193 325

Karlovarský kraj

SPC pro VŘ

Mozartova 7

360 20 Karlovy Vary

Telefon: 775 891 113, 351 161 312

E-mail: spc-vadyreci.kvary@seznam.cz

Krajský koordinátor logopedické péče:

Mgr. Hana Václová, spc-vadyreci.kvary@seznam.cz, 351 161 312

Ústecký kraj

SPC Měcholupy

Měcholupy 1

439 31 Měcholupy

Telefon: 415 722 508

E-mail: specialniskola@lzs-mecholupy.cz

Web: http://www.lzs-mecholupy.cz

Krajský koordinátor logopedické péče:

Mgr. Alexandr Bednář, bednar@lzs-mecholupy.cz, 415 722 508

Odloučené pracoviště SPC

Školní 3587

430 01 Chomutov

Telefon: 474 624 108

E-mail: spcsluch@seznam.cz

SPC Litoměřice

Šaldova 657/6

412 01 Litoměřice

Telefon: 416 734 011

E-mail: spc.klient@tiscali.cz

Web: http://www.zssaldova.cz

Krajský koordinátor logopedické péče:

Mgr. Václava Tomická, Ph.D., spc.klient@tiscali.cz, 724 242 419

Liberecký kraj

SPC pro VŘ

E. Krásnohorské 921

460 01 Liberec 14

Telefon: 482 416 440, 482 416 441,482 416 402

E-mail: spc@ssplbc.cz

Web: http://www.ssplbc.cz/

Krajský koordinátor logopedické péče:

Mgr. Jiřina Jehličková, jehličkova@ssplbc.cz, 728 547 655

Královéhradecký kraj

SPC pro VŘ

Smiřických 1237

547 01 Náchod

Telefon: 491 420 946, 777 005 792

E-mail: spc.nachod@worldonline.cz

Web: http://www.zsjzemana.cz

SPC pro VŘ

Štefánikova 549

500 11 Hradec Králové

Telefon: 495 272 734

E-mail: spc@neslhkcz

Web: http://www.neslhk.com

Krajský koordinátor logopedické péče:

PaedDr. Jitka Kubecová, spc.koordinator@neslhk.com, 736 753 650

Kraj Pardubický

SPC pro VŘ

Rubešova 531

739 73 Skuteč

Telefon: 731 557 442

E-mail: spc@spzs-skutec.cz

Web: http://www.spzs-skutec.cz

SPC pro VŘ

Komenského 287

571 01 Moravská Třebová

telefon: 461 316 044

E-mail: spc-mto@seznam.cz

Web: http://www.spc.mt.com

Krajský koordinátor logopedické péče:

Mgr. Lenka Novotná, novolle@seznam.cz, 734 303 737

Kraj Vysočina

SPC při ZŠ a SŠ

Dům zdraví, s. r. o.

Poříčí 11

594 01 Velké Meziříčí

Telefon: 566 520 168, 773 378 610

E-mail: spcvm@seznam.cz,

Web: http://www.skoly-brezejc.cz/

Krajský koordinátor logopedické péče:

Mgr. Vladana Jančíková, spcvm.koordinator@seznam.cz, 773 378 610

SPC Jihlava

Demlova 28

586 01 Jihlava

Telefon: 567 323 512

E-mail: smsji@seznam.cz

Jihomoravský kraj

SPC pro VŘ

Veslařská 234

637 00 Brno

Telefon: 543 234 627

E-mail: vr-veslarska@iol.cz

Web: http://www.zslogo.cz

Krajský koordinátor logopedické péče:

PhDr. Barbora Bočková, Ph.D., spcveslarska.koordinator@seznam.cz, 543 234 627

Detašovaná pracoviště:

Masarykova 115/27, Hodonín

Telefon: 518 321 598

nám. Armády 10, Znojmo

Telefon: 515 294 031

Brněnská 7, Vyškov

Telefon: 517 341 976

Zelené nám. 1292, Uherské Hradiště

Telefon: 572 503 969

Albertova 4062, Kroměříž

Telefon: 573 345 395

Palackého 1144, Bystřice pod Hostýnem

Telefon: 734 725 401

Olomoucký kraj

SPC pro VŘ

tř. Svornosti 37/900

779 00 Olomouc

Telefon: 585 158 926

E-mail: spc@logopaed.cz

Web: http://www.logopaed.cz/

Krajský koordinátor logopedické péče:

Mgr. Renata Vrbová, Ph.D., vrbova.re@seznam.cz, 777 023 360

Detašovaná pracoviště:

Dukelská 1240, Jeseník

Telefon: 584 411 662, kl. 208

Fanderlíkova 25, Prostějov

Telefon: 582 332 463

Kouřílkova 8, Přerov

Telefon: 581 201 889

SPC pro VŘ

Erbenova 16

787 01 Šumperk

Telefon: 583 222 324

E-mail: spc@schola-viva.cz

Web: http://www.spc-sumperk.cz

Zlínský kraj

SPC pro VŘ

Vsetínská 454

757 01 Valašské Meziříčí

Telefon: 576 809 839

E-mail: spc.sluch.valmez@seznam.cz, odstrcilikova@val-mez.cz

Krajský koordinátor logopedické péče:

Mgr. Hana Žůrková, logo.zlin@seznam.cz, 603 485 773

Moravskoslezský kraj

SPC pro VŘ

Havlíčkova 1

746 01 Opava

Telefon: 553 627 004, kl. 36

E-mail: spclogo.opava@seznam.cz

Web: http://www.zshavlickova.opava.cz

Krajský koordinátor logopedické péče:

Mgr. Dana Diatilová, spclogo.opava@seznam.cz

SPC pro VŘ

Komenského 614

735 06 Karviná – Nové Město

Telefon: 596 314 923

E-mail: spc.karvina@seznam.cz

SPC pro VŘ při ZŠ

ul. kpt. Vajdy 1a

700 30 Ostrava-Zábřeh

Telefon: 596 768 131

E-mail: SPC.Vajdy.Ostrava@seznam.cz

Web: http://www.zskptvajdy.cz

Některá občanská sdružení občanů, rodičů a přátel osob

s narušenou komunikační schopností

Občanské sdružení BALBUS

E-mail: balbus@volny.cz

Web: http://www.volny.cz/balbus/

Občanské sdružení BALBUTIK

Web: http://www.balbutik.cz

Občanské sdružení Klub Afasie

Branská 360

198 00 Praha 9

Telefon: 776 754 080

E-mail: info@klubafasie.com

Web: http://www.klubafasie.com/

Občanské sdružení Logo

Vsetínská 20

639 00 Brno

Telefon: 543 420 677, 543 420 690

E-mail: oslogo@oslogo.cz

Web: http://www.oslogo.cz/

Karlovo náměstí 14/15

128 01 Praha 2

Telefon: 224 910 408, 774 191 345

E-mail: oslogo.praha@oslogo.cz

Občanské sdružení PORTA VIVA

Erbenova 16

787 01 Šumperk

E-mail: porta.viva@email.cz

Web: http://www.schola-viva.cz/obcanske_sdruzeni.html

Občanské sdružení PROLOGOPAED

Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc

tř. Svornosti 37/900

779 00 Olomouc

Web: http://logopaed.cz/os.php

Sdružení pro augmentativní a alternativní komunikaci

Centrum pro augmentativní a alternativní komunikaci

Tyršova 13

120 00 Praha 2

Telefon: 222 518 280, 222 519 926

E-mail: caak@braillnet.cz

Web: http://www.saak-os.cz/

Odkazy na další organizace zabývající se péčí o žáky s narušenou komunikační schopností

http://www.alos.cz/ – Asociace logopedů ve školství

http://www.apla.cz/ – Asociace pomáhající lidem s autismem

http://www.apspc.cz/ – Asociace pracovníků speciálněpedagogických center

http://www.klinickalogopedie.cz/ – Asociace klinických logopedů ČR

http://www.ranapece.cz/ – občanské sdružení Společnost pro ranou péči

http://www.czechdyslexia.cz/ – občanské sdružení Česká společnost „Dyslexie“

http://www.alternativnikomunikace.cz/ – Speciálněpedagogické centrum pro děti a mládež s vadami řeči (se zaměřením na augmentativní a alternativní komunikaci)

1. BENDOVÁ, P. Dítě s narušenou komunikační schopností ve škole. Praha: Grada, 2011.

ISBN 978-80-247-3853-6.

2. CAMPBELLOVÁ, J. Techniky arteterapie ve výchově, sociální práci a klinické praxi. Praha: Portál, 1998. ISBN 80-7178-204-1.

3. CANGELOSI, J. S. Strategie řízení třídy: jak získat a udržet spolupráci žáků při výuce. 2. vyd. Praha: Portál, 1996. 289 s. ISBN 80-7178-083-9.

4. ČADILOVÁ, V.; ŽAMPACHOVÁ, Z. A kol. Metodika práce se žákem s poruchami autistického spektra. Olomouc: UP, 2012. ISBN 978-80-244-3309-7.

5. ČÁP, J.; MAREŠ, J. Psychologie pro učitele. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-463-X.

6. DAŇOVÁ, M. Metodika úpravy textů pro znevýhodněné čtenáře. Praha: Grada Publishing, a. s., 2008. ISBN 978-80-247-2389-1.

7. DAVIDO, R. Kresba jako nástroj poznání dítěte. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-449-4.

8. DVOŘÁK, J. Logopedický slovník. Žďár nad Sázavou: Logopedické centrum, s. 200. ISBN 80-902536-2-8.

9. FEUERSTEIN, R.; FEUERSTEIN, R. S.; FALIK, L.; RAND, Y. Vytváření a zvyšování kognitivní modifikovatelnosti. Praha: UK, 2014. ISBN 978-80-246-2400-6.

10. JESENSKÝ, J. Kontrapunkty integrace zdravotně postižených. Praha: Karolinum, 1995. ISBN 80-7184-030-0.

11. KASÍKOVÁ, H. Kooperativní učení, kooperativní škola. Praha: Portál, 1997. 147 s.

ISBN 80-7178-167-3.

12. KASÍKOVÁ, H. Učíme (se) spolupráci spoluprací. Kladno: AISIS, 2005. 141 s.

ISBN 80-239-4668-4.

13. KLENKOVÁ, J. Edukace žáků s narušenou komunikační schopností. In VÍTKOVÁ, M. Integrativní školní (speciální) pedagogika. Brno: MSD, spol. s r. o., 2004.

ISBN 80-86633-22-5.

14. KLENKOVÁ, J. Logopedie. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-1110-9.

15. KLENKOVÁ J. Možnosti stimulace preverbálních a verbálních schopností vývojově postižených dětí. Brno: Paido, 2000. ISBN 80-85931-91-5.

16. KLENKOVÁ, J. Logopedie. In Pipeková, J. (ed.). Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno: Paido, 2010. ISBN 978-80-7315-198-0.

17. Krejčová, L. Žáci potřebují přemýšlet. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0496-1.

18. KREJČOVÁ, L.; MERTIN, V. Pedagogická intervence u žáků ZŠ. Praha: Wolters Kluwer, 2010. ISBN 978-80-7357-603-5.

19. KUSÁK, P.; DAŘÍLEK, P. Pedagogická psychologie – část A. Olomouc: UP, 2001.

ISBN 80-244-0294-7.

20. LEACHOVÁ, P. Dítě a já. Praha: Ottovo nakladatelství, 1998. ISBN 80-7181-203-X.

21. LEEBER, J. a kol. Programy pro rozvoj myšlení dětí s odchylkami vývoje: podpora začleňování znevýhodněných dětí do běžného vzdělávání. Praha: Portál, 2006.

ISBN 80-7367-103-4.

22. LECHTA, V. a kol. Diagnostika narušení komunikační schopnosti. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-801-5.

23. LECHTA, V. Zvláštnosti inkluzivní edukace žáků s NKS. In LECHTA, V. et al. Základy inkluzivní pedagogiky. Praha: Portál, 2010. S. 282–284. ISBN 978-80-7367-679-7.

24. LECHTA, V.; KRÁLIKOVÁ, B. Když naše dítě nemluví plynule. Praha: Portál, 2011.

ISBN 978-80-7367-849-4.

25. MALÝ, M. a kol. Obrázkový slovník pro ZŠ pro neslyšící a ZŠ pro žáky se zbytky sluchu. Praha: SPN, 1988.

26. MATĚJČEK, Z. Dyslexie. Praha: SPN, 1998. ISBN 80-85787-27-X.

27. MATOUŠEK O. Rodina jako instituce a vztahová síť. Praha: Sociologické nakladatelství, 1997. ISBN 80-85850-24-9.

28. MÉGRIEROVÁ, D. 100 námětů pro dramatickou výchovu. Praha: Portál, 1999.

ISBN 80-7178- 288-2.

29. MÜLLER, O. a kol. Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné škole. Olomouc: UP, 2001. ISBN 80-244-0231-9.

30. MÜLLER, O. Terapie ve speciální pedagogice. Olomouc: UP, 2005. ISBN 80-244-1075-3.

31. PARENT, R. Jak žít s koktavostí. Praha: Grada Publishing, 1998. ISBN 80-7169-637-4.

32. PASCH, M. a kol. Od vzdělávacího procesu k vyučovací hodině. Praha: Portál, 1998.

ISBN 80-7367-054-2.

33. PETRÁČKOVÁ, V.; KRAUS, J. Akademický slovník cizích slov. Praha: Academia, 1995.

ISBN 80-200-0523-4.

34. PIPEKOVÁ, J. a kol. Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno: Paido, 2010.

ISBN 978-80-7315-198-0.

35. POKORNÁ, V. Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení. Praha: Portál, 1998.

36. PRŮCHA J. Moderní pedagogika. Praha: Portál, 1997. ISBN 80-7178-170-3.

37. PRŮCHA, J. Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-546-2.

38. PRŮCHA, J.; WALTEROVÁ, E.; MAREŠ, J. Pedagogický slovník. Praha: Portál, 2009.

ISBN 978-80-7367-647-6.

39. ŘÍČAN, P.; KREJČÍŘOVÁ, D. a kol. Dětská klinická psychologie. Praha: Grada Publishing, 1997. ISBN 80-201-0131-4.

40. STŘELEC, S.; KRÁTKÁ, J. Názory třídních učitelů na způsoby ovlivňování zdraví svých žáků. In ŘEHULKA, E. et al. Škola a zdraví pro 21. století. Brno: MSD ve spolupráci s Pedagogickou fakultou MU Brno, 2007, s. 1–9. ISBN 978-80-210-4374-9.

41. ŠIMANOVSKÝ Z. Hry s hudbou a techniky muzikoterapie. Praha: Portál, 1998.

ISBN 80-7178-557-1.

42. ŠIMANOVSKÝ, Z.; ŠIMANOVSKÁ, B. Hry pro rozvoj zdravé osobnosti. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7367-024-0.

43. ŠKODOVÁ, E.; JEDLIČKA, I. a kol. Klinická logopedie. Praha: Portál, 2003.

ISBN 80-7178-546-6.

44. URBANOVSKÁ, E.; ŠKOBRTAL, P. Sociální a pedagogická psychologie pro speciální pedagogy. Olomouc. 2012. ISBN 978-80-244-3065-2.

45. VRBOVÁ, R. a kol. Metodika práce asistenta pedagoga se žákem s narušenou komunikační schopností. Olomouc: UP, 2012. ISBN 978-80-244-3381-3.

46. VRBOVÁ, R. a kol. Metodika práce se žákem s narušenou komunikační schopností. Olomouc: UP, 2012. ISBN 978-80-244-3312-7.

47. ZELINKOVÁ, O. Dyslexie v předškolním věku. Praha: Portál, 2012.

48. ŽENATÁ, K. Obrazy z nevědomí. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7367-033-X.

Zákony a vyhlášky

1. Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

2. Vyhláška MŠMT č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, v platném znění.

3. Vyhláška MŠMT č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a ŠPZ, v platném znění.

Internetové zdroje

1. http://www.nuv.cz/banner

2. http://www.saak-os.cz

3. http://ctenarska-gramotnost.cz/projektove-vyucovani/pv-metody

4. http://wiki.rvp.cz/Knihovna/1.Pedagogicky_lexikon/

5. http://kritickemysleni.cz

6. http://www.saak-os.cz/

Další

1. Kurz Basic Bobath – poznámky z kurzu.

2. Kurz VOKS – Výměnný obrázkový komunikační systém – poznámky z kurzu.

1

VYMEZENÍ PROBLEMATIKY NARUŠENÍ KOMUNIKAČNÍCH SCHOPNOSTÍ

Renata Vrbová

Tabulka č. 1 (B. Housarová)

Stupeň podpory

Dle diagnóz

(pro SPC)

Dle obtíží

(pro učitele)

Dle podpory

(učitel a asistent)

První stupeň

Dočasné či ojedinělé obtíže v řeči

1.1.1 Nepravidelné potíže s porozuměním (spíše z nepozornosti)

Obtíže v komunikačním procesu (dočasné, minimální)

Tolerance, zpětná korekční vazba, běžné komunikační chování

Druhý stupeň

Střední

lehká

Snížení srozumitelnosti s dopadem na výuku

Menší obtíže v porozumění

1.1.1.1 Lehké obtíže v obsahové stránce – narušena exprese

1.1.1.2 Obtíže v komunikačním procesu (lehké až střední)

1.1.1.3 Porucha plynulosti

Dopad na proces čtení, psaní, gramotnost, únosný pro čtenáře/posluchače, komunikační chování s oporou

Třetí stupeň

Těžká

střední

Středně těžká (až těžká) nesrozumitelnost řečové produkce s dobrou obsahovou stránkou)

Porucha porozumění středně těžká

Středně těžké obtíže v expresi (výbavnost slov, mluvní pohotovost, dodržování gramatiky, formulace vět)

Obtíže v komunikačním procesu střední až těžké

Středně těžká porucha plynulosti

Kombinace deficitů v obsahové,

formální, ústní i psané formě,

komunikační chování

silně strukturované

Čtvrtý stupeň

Těžká

Těžký stupeň nesrozumitelnosti v řečovém projevu

Porucha porozumění – těžká Porucha exprese – velmi těžká

Těžká porucha plynulosti

Výrazná podpora v porozumění, systematické vytváření slovníku,

vše prakticky, často prvky AAK

komunikační mediátor

Pátý stupeň

Kombinované

vady

Těžké poruchy komunikace spojené s jiným postižením, často mentálním nebo tělesným, sluchové vady, PAS

Prakticky vždy AAK

Vysvětlivky k tabulce č. 1

1. Poruchy foneticko-fonologické roviny (dyslálie, verbální dyspraxie, vývojové dysartrie myofunkční poruchy, rinolálie).

2. Obsahové poruchy (OVŘ, dysfázie, dětská afázie – expresivní forma), u senzorické formy vše o stupeň níže.

3. Poruchy plynulosti, tempa a sociální interakce (brebtavost, koktavost, mutismus), pravidlo: každá komorbidita implikuje možnost posunu do vyšší kategorie podpory.

1

2

3

a

s

i

s

t

e

n

t

2

DOPADY NARUŠENÉ KOMUNIKAČNÍ SCHOPNOSTI NA VZDĚLÁVÁNÍ

Renata Vrbová

3

DIAGNOSTIKA ŽÁKA, ZEJMÉNA S DŮRAZEM NA PEDAGOGICKOU DIAGNOSTIKU

Renata Vrbová

4

KARTY PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ

5

SLOVNÍK ODBORNÝCH POJMŮ

6

PŘEHLED SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÝCH CENTER PRO ŽÁKY S NARUŠENOU KOMUNIKAČNÍ SCHOPNOSTÍ A DALŠÍCH ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH PÉČI O ŽÁKY S NKS

7

Seznam použité literatury

Mgr. Renata Vrbová, Ph.D., a kolektiv

Katalog podpůrných opatření
dílčí část
Pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu narušené komunikační schopnosti

Výkonná redaktorka prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc.

Odpovědná redaktorka Mgr. Jana Kopečková

Jazyková redaktorka Mgr. Lucie Loutocká

Technická redakce Jitka Bednaříková

Návrh obálky Zdenka Plocrová

Grafické zpracování obálky Jiří Jurečka

Vydala a vytiskla Univerzita Palackého v Olomouci

Křížkovského 8, 771 47 Olomouc

www.vydavatelstvi.upol.cz

www.e-shop.upol.cz

vup@upol.cz

1. vydání

Olomouc 2015

Ediční řada – Ostatní odborné publikace

ISBN 978-80-244-4648-6 (tištěná verze)

ISBN 978-80-244-4676-9 (elektronická verze)

Neprodejná publikace

VUP 2014/0505