Katalog podpůrných opatření

4.4.1

Didaktické pomůcky

 • Jiřina Jehličková
 • Silvie Vaňková
Oblast podpory:
 • Pomůcky
Cílové skupiny:
 • ZŠ - 1. stupeň
 • ZŠ - 2. stupeň


Projevy na straně žáka, na které opatření reaguje

 • Žák má narušenou komunikační schopnost v jakékoliv z jazykových rovin – ať už ve zvukové (deficity ve výslovnosti, nesrozumitelnost řeči), obsahové (řeč na úrovni několika slov, zvuků nebo úplná nemluvnost) či gramatické stránce řeči (oslabení až porucha v jazykovém citu).
 • Žák má deficity ve sluchovém vnímání (sluchová paměť, pozornost, diferenciace), deficity ve fonematickém sluchu.
 • Žák má poruchu porozumění řeči v mluvené i psané podobě.
 • Žák má deficity v grafické stránce řeči (dysgrafie).

Popis opatření

V čem spočívá

Žáci potřebují pro výuku vhodné učební (didaktické) pomůcky. Některé učební (didaktické) pomůcky jsou zároveň i pomůckami kompenzačními (viz NKS – kompenzační pomůcky). Pro svou názornost pomáhají žákovi zapamatovat si probírané učivo, poskytují pomoc a podporu při osvojování a vybavování pojmů, slov. Mohou si je zhotovovat sami rodiče nebo pedagogové. Na současném trhu jsou již mnohé pomůcky dostupné.

Čemu pomáhá

 • Usnadňují výuku jak žákovi, tak učiteli.
 • Využívají silnější stránky osobnosti žáka s NKS, kompenzují oslabené funkce.
 • Přispívají k rozvoji aktivní i pasivní slovní zásoby, sluchového vnímání, verbální paměti, upevňování gramatických pravidel, rozvíjení jazykového citu.
 • Jsou pomocníkem při osvojování nového učiva, procvičování již probraného učiva a opakování, testování, zkoušení.
 • Prolínají se celým vyučováním, jsou využitelné ve všech předmětech.

Aplikace opatření a specifikace podmínek

Praktikujeme u všech klientů s NKS. Nejdůležitější funkcí pomůcek je jejich názornost. Pomůcky vyrábějí většinou sami rodiče, ve škole asistent pedagoga, školní speciální pedagog. Některé pomůcky zapůjčuje speciálněpedagogické centrum. Rovněž lze využívat pomůcky, které jsou dostupné v obchodech s učebnicemi nebo na internetových portálech. Zakoupené, ale i vyrobené pomůcky jsou majetkem školy.

Příklady současných používaných pomůcek pro žáky s NKS

 • Přehledy učiva s barevně zvýrazněnými klíčovými pojmy.
 • Tabulky s písmeny pro dorozumívání u nemluvících žáků.
 • Komunikační knihy individuálně vytvářené pro žáka.
 • Individuálně vytvářené tabulky s přehledy učiva (např. na určování gramatických kategorií).
 • Obrázkové symboly čtených slov, obrázkové a globální čtení.
 • Pracovní sešity a učebnice (např. nakladatelství Tobiáš).
 • Soubor pracovních materiálů Jazyk a řeč; Montanex.
 • Kartičky – obrázkové materiály pro výuku prvouky; Mediadida.
 • Názorné pomůcky; Montessori.
 • Názorné pomůcky pro matematiku (Goula).
 • Obrázkové materiály, DIPO.
 • Manipulativa – kostičky, pecky, korálky, kaštany aj.
 • Číselná osa, tabulky s přehledy početních operací, čísel.
 • Diktafon, magnetofon, iPad, tablet.
 • Bzučák pro nácvik krátkých a dlouhých slabik.
 • Kostky se slabikami pro rozlišování tvrdých a měkkých slabik.
 • Kartičky s početními operacemi, číslicemi, násobilkami.
 • Suché zipy, koberec na lepení obrázků se suchým zipem, tabulky na suché zipy.
 • Protiskluzová fólie pro snadnější manipulaci s obrázkovým materiálem.
 • Číselné osy.
 • Čtecí okénko, zvětšené v případě potřeby.
 • Obrázkové materiály, laminovací fólie.
 • Didaktické hry, Mutabene (LogicoPicolo, MiniLück).
 • CD Chytré dítě, Naslouchej aj.
 • Interaktivní učebnice Pavučinka na rozvoj sluchového vnímání.

Rizika

 • Nevhodný výběr, sestavení materiálů, pomůcek.
 • Finanční náročnost některých pomůcek a materiálů.
 • Časová náročnost při přípravě pomůcek.

Ilustrační příklad

Dívka, 2. ročník, dg. vývojová dysfázie. Pro výuku ČJ má vyhotoveny kartičky se slovními druhy, rozlišováním měkkých a tvrdých slabik – stříhá, skládá a lepí si je do sešitu. Používá bzučák pro rozlišování dlouhých a krátkých slabik. Pro psaní využívá rovněž počítač, na kterém se nemusí tolik soustředit na psaní správných tvarů písmen a má zpětnou vazbu, zda slovo napsala dobře. Tyto pomůcky usnadňují zvládnutí učiva a dívka může dělat činnost společně s ostatními dětmi.

Varianty opatření dle stupňů podpory

Stupeň 1

Pomůcky zajišťuje škola svému žákovi bez podpory poradenského zařízení.

Stupeň 2

Pomůcky zajišťuje škola svému žákovi s metodickou podporou poradenského zařízení – doporučení vhodných reedukačních, kompenzačních pomůcek v IVP, možnost zapůjčení pomůcek SPC škole, konzultace a návštěva pedagoga školy v SPC (předvedení pomůcky, vysvětlení apod.).

Stupeň 3

Stejné jako u stupně 2.

Stupeň 4

Stejné jako u stupně 2.

Stupeň 5

Stejné jako u stupně 2.

Metodické zdroje, odkazy, odborná literatura

1. VRBOVÁ, R. a kol. Metodika práce se žákem s narušenou komunikační schopností. Olomouc: UP, 2012. ISBN 978-80-244-3312-7.

2. Archiv závěrečných prací MU Brno – http://is.muni.cz/thesis/.

3. http://www.sevt.cz/obchod/skoly-a-skolky/vyukove-pomucky/.

4. http://www.tobias-ucebnice.cz/?vyukove-programy-interaktivni-ucebnice,5.

5. http://www.centrumucebnic.cz/cs/obchod/138-logopedie-a-dys/.

6. http://obchod-ks.cz/inshop/scripts/shop.aspx.

7. http://www.montanex.cz/document.asp?c=1229.

8. http://obchod.portal.cz/kategorie/pedagogika/.

9. http://pracovnisesity.raabe.cz/.

10. Didaktický materiál – http://www.hrackystrunc.cz/category.php?id_category=89.

11. http://www.mutabene.cz/.

12. http://blug.cz/.

13. http://www.ucebnice.com/.

14. http://www.dyscentrum.org/.

15. http://www.i-sen.cz/.

16. http://dum.rvp.cz/index.html.