Katalog podpůrných opatření

6

SLOVNÍČEK ODBORNÝCH POJMŮ

  • Kolektiv autorů
Astenopické potíže Obtíže vznikající z nezřetelného, špatného, neostrého vidění.
CVI – Cortikal Visual Impairment (Centrální postižení zraku, korová slepota) je poruchou funk­ce mozku a zrakových drah. Projevuje se výraznou proměnlivostí zrakových funkcí a velkou variabilitou projevů (crowding – simul­tánní agnosie, obtíže přirozlišení tvarů, obtíže při rozlišení kontur, obtíže přirozlišení barev, obtíže při rozlišení objektů – věcí, přírodnin, zvířat, předmětů, jsou-li vnímány z jiného úhlu, než je dotyčný má nacvičeny z obrázků a fotografií, obtížepři roz­lišení mimických projevů, obtíže při rozpoznání osob, obtíže při vnímání prostorových vztahů, obtíže přivnímání statických objektů nebo naopak pohybujících se objektů, včetně nestálosti vnímaného zrakového vjemu). Většinou je přítomno několik obtíží z výše uvedeného.
Černotisk Běžný tisk používaný v knihách a učebnicích.
Diplopie Dvojité vidění.
Haptika Tzv. aktivní hmat, poznávání objektů prostřednictvím hmatu.
Informační deficit Omezení množství přijímaných informací způsobené zrakovou vadou.
Kompenzace Speciálněpedagogická metoda využívající náhradní funkce za funk­ci poškozenou. Pro osoby se zrakovým postižením mají kompenzační funkci např. sluch, hmat aj.
Monokulus Jedinec pouze s jedním funkčním okem.
Nystagmus Bezděčné rytmické pohyby většinou obou očí zároveň v několika nebo ve všech pohledových směrech. Může být vrozený i získaný a bývá průvodním jevem řady onemocnění (např. při hrubé poruše cen­trálního vidění v raném dětství).
Okluzor Prostředek k zakrytí oka používaný při léčbě dětské tupozrakosti.
Okluzní terapie Léčba rozvoje vizu (zrakové ostrosti) oka okluzí druhého oka (zakrytím). Může jít o jednostranné, ale i střídavé zakrývání, podle požadavků léčby. Samostatné zakrytí není efektivní bez řízené činnosti zrakové práce na blízko, zahrnující spolu­práci oko–ruka.
Ortoptista Specialista zabývající se nápravami poruch binokulárního vidění.
Pleoptická cvičení Může být buď pasivní, kdy žák sleduje podněty na přístrojích, nebo aktiv­ní. Aktivní cvičení spočívá v zapojení slabšího oka pomocí her. Cvičení je tím účinnější, čím více dítě musí u hry přemýšlet a koordinovat zrak s hmatem a pamětí. Jedno­duchá cvičení mohou být:navlékání korálků, vystřihování, modelování, obkreslování obrázků, zapínání knoflíků, lepení suchých zipů, pexeso.
Poruchy barvocitu Neschopnost vidění barev v celém spektru – úplná barvoslepost je velmi vzácná, častěji se jedná o poruchy ve vnímání určitých barev.
Poruchy binokulárního vidění Mají za následek v motorické části šilhavost a v senzorické změny ve zrakovém vnímání. Zpravidla dochází ke snížení zrakové ostrosti, k excentrické fixaci, k poruchám vnímání prostoru.
POSP Prostorová orientace a samostatný pohyb – soubor dovedností jedince s těžkým zrakovým postiženímvedoucí k bezpečnému pohybu v prostoru.
Reedukace Speciálněpedagogická metoda využívající a cvičící poškozenou funkci. Reedukační charakter mají např. nápravy poruch binokulárního vidění, stimulace zraku aj.
Refrakční vady Myopie – krátkozrakost. hypermetropie – dalekozrakost.astigmatismus – zpravidla vzniká nepravidelným zakřivením rohovky, vyvolává rozostřený obraz.
Sítnice Vrstva (blána) v oku, kde jsou uloženy nervové buňky reagující na podráždění světlem (tyčinky, čípky) a kde vzniká zrakový vjem. V centru sítnice je oblast nejostřejšího vidění, tzv. žlutá skvrna (macula lutea).
Světloplachost (fotofobie) Oko citlivě reaguje na světlo. I nepříliš jasné světlo mu připadá ostré a nepříjemné, potíže mu dělá přechod ze světla do tmy. Při kontaktu se světlem člověk přivírá oči, slzí a často pociťuje tlak či bolest. Spojivka je zarudlá, víčko nateklé a člověk může mít pocit cizího tělesa v oku.
SVP – speciální vzdělávací potřeby Tj. vzdělávací potřeby vznikající na podkladě zrakového po­stižení žáka.
Šeroslepost (hemeralopie) V horších světelných podmínkách se výrazně snižují zrakové funk­ce oka.
Tracking Schopnost při čtení přecházet z konce jedné řádky na začátek druhé.
Trailing Schopnost při čtení sledovat řádek, ale také při chůzi bez podpory zraku sledovat linie, např. stěny chodby prsty na ruce.
Vizus Zraková ostrost.
Zásady zrakové hygieny
  • Dostatek světla, vhodné jsou např. nastavitelné stolní lampy;
  • správné posazení žáka;
  • úprava pracovního prostředí – nastavitelná pracovní deska při psaní;
  • na tabuli dbát na kontrastní písmo (na černou žlutě, bíle, na bílou tabuli tmavé fixy), okna by měla mít závěsy, aby nemohlo dojít k osvětlení sluncem;
  • velikost písma a obrázků, silné kontury, na psaní používat náčiní se silnou stopou, dostatečně velké písmo;
  • časový interval pro práci do blízka by neměl přesáhnout 5–15 mi­nut;
  • využití optických pomůcek, brýlí, lup, učitel by měl dohlížet na používání optických pomůcek;
  • respektovat další omezení, např. pohybová – některé pohyby mohou způsobit zhoršení vidění (skoky, cvičení v předklonu apod.);
  • respektovat individuální zvláštnosti.
Zraková stimulace Cílené působení na rozvoj a podpora rozvoje zrakových funkcí. Může být aktivní (práce s kontrastním barevným materiálem na tmavém povrchu nebo práce na světelném panelu, na iPadu), nebo pa­sivní (kdy vytvoříme prostředí podporující fixaci, sledování a pohyb za stimulačním vjemem podporující uchopení, manipulaci apod.).

SEZNAM ZKRATEK

AP asistent pedagoga
BV binokulární vidění
CNS centrální nervová soustava
IVP individuální vzdělávací plán
JBV jednoduché binokulární vidění
mateřská škola
NKS narušená komunikační schopnost
OŠD odklad školní docházky
PAS poruchy autistického spektra
PO podpůrné opatření
POSP prostorová orientace a samostatný pohyb
PPP pedagogicko-psychologická poradna
RVP rámcový vzdělávací program
SP sluchové postižení
SPC speciálněpedagogické centrum
střední škola
SVP speciální vzdělávací potřeby
SZn sociální znevýhodnění
ŠPP školní poradenské pracoviště
TP tělesné postižení
ZP zrakové postižení, zdravotní postižení (dle významu)
ZZn zdravotní znevýhodnění
základní škola