Katalog podpůrných opatření

4.8.1

Léčebná režimová opatření

 • Jitka Krupařová
Oblast podpory:
 • Podpora sociální a zdravotní
Cílové skupiny:
 • ZŠ - 1. stupeň
 • ZŠ - 2. stupeň


Projevy na straně žáka, na které opatření reaguje

 • Žák selhává ve zvládání učiva, jeho školní úspěšnost je nižší než předpokládaná.
 • Žák potřebuje delší časový úsek na práci s pracovními materiály.
 • Žák se problematicky orientuje v pracovních materiálech.
 • Žák se problematicky orientuje v mikroprostoru i makroprostoru.
 • U žáka se projevují astenopické obtíže – například slzení očí, bolesti hlavy, rychle nastupující únava.

Popis opatření

V čem spočívá

V postupech, podpoře – uzpůsobení vhodných vzdělávacích podmínek pro žáka.

Čemu pomáhá

 • Překonání důsledků krátkodobé či dlouhodobé nemocnosti ve výuce.
 • Vytvoříme vzdělávací podmínky s ohledem na konkrétní zrakovou vadu. od těchto podmínek se odvíjejí i úpravy vzdělávání provázející krátkodobou či dlouhodobou nemoc žáka.
 • Vytvoříme podmínky v souladu se zásadami zrakové hygieny – vhodné světelné klima, které je dáno druhem a úrovní osvětlení, možností zastínění, popřípadě dosvícení pracovního místa. odpovídající umístění pracovního místa žáka v prostorách učebny – optimalizace podmínek, např. minimalizace oslnění, podmínky pro prostorovou orientaci v interiéru třídy a školy, v prostorách školského zařízení. přizpůsobení textového i obrazového materiálu individuálním speciálním potřebám žáka. respektování specifik v písemném projevu. umožnění využívání vhodných kompenzačních pomůcek.
 • Při tvorbě podmínek vycházíme z individuálních potřeb žáka, využíváme konkrétní doporučení SPC, která jsou zpracována na základě doporučení odborného lékaře a speciálněpedagogického vyšetření žáka. v případě potřeby SPC kontaktujeme a na základě společné konzultace zajistíme potřebné úpravy podmínek vzdělávání z hlediska materiálně-technického vybavení i samotného vzdělávání co do metod, forem, obsahu vzdělávání žáka se zrakovým postižením.
 • U každého zrakového postižení je nezbytné, abychom dodržovali zásady zrakové hygie­ny – v souvislosti s nepřítomností žáka ve škole a následnou nutností doplnění látky zajistíme studijní materiály nejlépe ofocením, popřípadě poskytneme materiály v BP, audiomateriály – nezatěžujeme žáka nutností doplnění poznámek, popřípadě zvolíme harmonogram, rozfázujeme požadované doplnění.
 • Máme neustále na paměti, že žák se zrakovým znevýhodněním nemůže zatěžovat zrak neúměrně dlouhou zrakovou prací.
 • Dle možností a potřeb žáka volíme i úseky látky, kterou se má žák doučit, má-li k dispozici materiály pouze v psané podobě – pro žáka se závažnějším zrakovým postižením bývá učení podstatně namáhavější, dříve nastupuje únava a nutnost relaxačních přestávek.
 • Problematickému doplňování velkého množství látky předcházíme spoluprací se zákonnými zástupci, a je-li to jen trochu možné, zajistíme průběžné doplňování látky zadáváním dílčích úkolů již v době nepřítomnosti žáka ve škole.
 • V případě, že je doporučeno vzdělávání za podpory asistenta pedagoga, zapojíme aktiv­ně i asistenta pedagoga do přípravy studijních materiálů a doplnění chybějící látky v době nemoci.

Aplikace opatření a specifikace podmínek

 • Spolupracujeme se zákonnými zástupci, a umožňuje-li to zdravotní stav žáka, pedagog průběžně zadává úkoly v souvislosti s probíranou látkou a poskytuje odpovídající výukový materiál co do obsahu, tak i formy. Forma odpovídá potřebám žáka s ohledem na zrakové postižení, např. prosté kopie poznámek, studijních materiálů, popřípadě vhodně zvětšený text, materiály s kontrastním pozadím, audiozáznamy, záznamy v BP. Pomůžeme zajistit, zapůjčit vhodné pomůcky pro využití materiálů v elektronické podobě, v případě potřeby kontaktujeme SPC.
 • Pedagog má stále na paměti, že žák se zrakovým znevýhodněním nemůže zatěžovat zrak neúměrně dlouhou zrakovou prací, že v souvislosti se zrakovou prací nastupuje únava rychleji a je potřeba zařazovat relaxační přestávky, proto pečlivě zvažuje rozsah úkolů zadávaných v době rekonvalescence.
 • Dle individuálních potřeb žáka a s ohledem na délku nepřítomnosti vytvoří pedagog harmonogram postupného doplnění učiva s důrazem na zachování zásad zrakové hy­gieny a nepřetěžování žáka dlouhou zrakovou prací.
 • U dlouhodobé nepřítomnosti žáka ve škole se prioritně zaměříme na doplnění základního učiva a učiva potřebného pro další návaznost ve výuce.
 • Při vytyčení harmonogramu doplnění požadované látky zohlední pedagog přiměřenou délku zrakové práce, rozfázuje doplňování látky i s ohledem na současně probírané nové učivo.
 • V případě potřeby pedagog zajistí vhodné studijní materiály v odpovídající formě – zvětšený text, audio, BP. zajistíme doplnění poznámek formou, která žáka bude zatěžovat co možná nejméně s ohledem na závažnost a specifika zrakového postižení.
 • Probíhá-li výuka s podporou asistenta pedagoga, zváží pedagog možnosti podpory asistenta pedagoga v doplňování učiva a při tvorbě potřebných materiálů.
 • V případě potřeby zvážíme možnost náhradní klasifikace jako možnosti prodloužení časové dotace pro doplnění požadované látky, popřípadě možnost rozložení ročníku.

Na co klást důraz

 • V případě náhlého úbytku zrakových funkcí – důsledek onemocnění, úrazu – se pedagog zaměří ve spolupráci s dalšími odborníky (pracovníky SPC, prostřednictvím pracovníků SPC se souhlasem zákonných zástupců, na doporučení odborných lékařů, PPP a dalších odborníků) na podporu žáka v oblasti psychiky, na překonání náhlého úleku, šoku, aby jako jeden z článků podpořil znovunalezení životní stability žáka a zároveň možnost návaznosti dalšího vzdělávání.
 • V případě nevratnosti původního stavu zrakových funkcí se pedagog ve spolupráci s odbornými pracovišti snaží o zajištění nových vyhovujících podmínek pro vzdělávání žáka.
 • Jedná-li se o úbytek zraku, který nově vyžaduje využívání speciálních kompenzačních pomůcek, nových forem a metod práce, je nezbytné, aby pedagog působil jako prostředník spolupráce zákonných zástupců, vedení školy a odborných pracovišť v nalezení optimálního přístupu k práci se žákem.
 • Pedagog vždy zohledňuje, v souladu s profesionálně empatickým přístupem, aktuální zdravotní stav žáka a závažnost dané situace s ohledem na krátkodobý, střednědobý i dlouhodobý prospěch žáka. spolupráce se zákonnými zástupci a odbornými pracovišti je nezbytná pro zvládnutí podobně náročných situací.
 • V souvislosti s výše popsaným je zapotřebí, abychom měli na paměti, že mohou nastat situace, kdy je oblast vzdělávání žáka na stupnici priorit za jeho aktuálním zdravotním a psychickým stavem, a pedagog je tím, kdo by měl ve svých požadavcích vyvážit profesionálně náročný a zároveň lidský přístup.
 • V případě náhlého úbytku zrakových funkcí v průběhu docházky do MŠ modifikujeme výše popsané na podmínky MŠ – spolupráce s SPC a jeho prostřednictvím s dalšími odborníky je stejně důležitá, zvláště v případě, je-li úbytek zrakových funkcí takového rozsahu, že například vyžaduje v rámci přípravy na vzdělávání v ZŠ zařadit nácvik dovedností předbraillského období, podpořit rozvoj kompenzačních smyslů, zařadit nácvik prvků prostorové orientace.

rizika

 • Zohlednění individuálních potřeb žáka s ohledem na závažnost zrakového postižení, časová náročnost látky v daném školním ročníku, nevhodné studijní materiály.
 • Materiálně-technické nedostatky, finanční prostředky.
 • Problematická spolupráce se zákonnými zástupci.
 • Časové rozvržení doplňované látky, v případě dlouhodobé nemoci umožnění klasifikace v ná­hradním termínu, rozložení ročníku.
 • Zpřístupnění potřebných studijních materiálů dle individuálních potřeb žáka.

Ilustrační příklad

Příklad dobré praxe:

Žák s těžkou slabozrakostí, který je nucen podstoupit z důvodu závažné diagnózy a ne­ustálého zhoršování zrakových funkcí oční operaci.

 • Po návratu do domácího ošetření využívá v prvním období pedagogem připravené audio­materiály – pedagog namlouvá probíranou látku na diktafon, zákonným zástupcům jsou poskytnuty ofocené materiály, které využívají při učení se synem.
 • Zákonní zástupci informují pedagoga o zvládnutém učivu. Dále, na základě lékařského doporučení, pedagog vychází z doporučení doby, po kterou se může žák věnovat zrakové práci (pedagog ve spolupráci s asistentem pedagoga doplňuje audiomateriály písemnými materiály, které jsou uzpůsobeny individuálním potřebám žáka – zvětšení textu, vysoký kontrast figura – pozadí).
 • Po návratu žáka do školy využívá pedagog doporučení SPC, ve kterém jsou popsána doporučení očního lékaře s ohledem na podmínky, jež je potřeba vytvořit pro práci žáka ve školním prostředí – doba zrakové práce, relaxační techniky, přestávky. optimalizace pracovního místa – sklon sklopné desky, zatemnění. využití vhodných kompenzačních pomůcek. potřebné parametry písemných materiálů. potřebná míra podpory asistenta pedagoga ve výuce. zařazení předmětů speciální péče. postupné prodlužování doby zrakové práce v úzké spolupráci se žákem samotným – vedení žáka k vyjádření svých potřeb.
 • Redukce rozsahu probíraného učiva s ohledem na potřeby navazující látky.
 • Probíhá průběžná aktualizace speciálních vzdělávacích potřeb žáka. v případě možností postupné úměrné zvyšování nároků.
 • Probíhá pravidelná spolupráce se zákonnými zástupci – přesné vymezení rozsahu úkolů, zajištění návaznosti. spolupráce se všemi vyučujícími prostřednictvím třídního učitele.
 • Dle potřeby je kontaktováno SPC – aktualizace doporučení, průběžné konzultace i tele­fonické (SPC spolupracuje s rodinou, zákonní zástupci poskytují aktuální lékařská vyjádření a doporučení).

Varianty opatření dle stupňů podpory

Výše popsané PO není děleno do stupňů, neboť reaguje i na přechodná období, kdy je žák v rekonvalescenci a potřeba stupňů podpory se proměňuje v závislosti na aktuálním vývoji jeho zdravotního stavu.

Metodické zdroje, odkazy, odborná literatura

1. MORAVCOVÁ, D. Zraková terapie slabozrakých a pacientů s nízkým vizem. Praha: Triton, 2004. ISBN 80-72-54-476-4.

2. MORAVCOVÁ, D. Zraková terapie slabozrakých, jak efektivně využít slabý zrak. Praha: Triton, 2007. ISBN 978-80-7254-949-8.

3. MORAVCOVÁ, D.. MATOUŠKOVÁ, E. Rozvoj dovedností zrakového vnímání se speciálními optickými pomůckami a kamerovou televizní lupou. Praha: Operační program Adaptabilita, 2011.

4. http://www.sancedetem.cz/cs/hledam-pomoc/deti-se-zdravotnim-postizenim/vzde­lavani-deti-se-specialnimi-potrebami/vzdelavani-deti-se-zrakovym-postizenim/zasady-zrakove-hygieny-u-deti-se-zrakovym-postizenim.shtml.