Katalog podpůrných opatření

4.5.1

Respektování specifik žáka

 • Jana Vašťáková
Oblast podpory:
 • Úpravy obsahu vzdělávání
Cílové skupiny:
 • ZŠ - 1. stupeň
 • ZŠ - 2. stupeň


Projevy na straně žáka, na které opatření reaguje

 • Žák má narušenou přesnost orientace zrakem.
 • U žáka můžeme očekávat obtížnější a zdlouhavější utváření zrakových představ
 • (u nevidomých nahrazováno představami na podkladě kompenzačních smyslů).
 • Žák je zvýšeně unavitelný.
 • Žák má sníženou práceschopnost.
 • Žák trpí sníženou úrovní adaptability (přizpůsobivosti).

Popis opatření

V čem spočívá

Opatření reaguje na projevy zrakového postižení žáků v průběhu vzdělávání. Jedná se o specifické projevy způsobené omezeným přístupem k informacím, které se promítají do vzdělávání. Pedagog přistupuje k žákovi individuálně, naplňuje jeho speciální vzdělávací potřeby, které vyplývají ze specifických zvláštností žáka. Pedagog respektuje specifika, která žák nemůže obvykle sám ovlivnit. Opatření je realizováno snížením rozsahu učiva, změnou náplně některých vyučovacích hodin, využitím času mimo vyučování a zařazením výuky specifických dovedností žáka – nácviku samostatného pohybu, prostorové orientace, obsluhy kompenzačních pomůcek, psaní všemi deseti. U většiny žáků se zrakovými funkcemi v pásmu slabozrakosti respektuje pedagog potíže s nácvikem čtení a psaní.

Čemu pomáhá

 • Vytváří podmínky k zapojení žáka do výuky a zároveň respektuje jeho možnosti.
 • Vytváří podmínky k pochopení a toleranci individuálních zvláštností a specifik především u žáků s těžkým zrakovým postižením a přispívá také k rozvoji osobnosti žáka.
 • Vytváří podmínky k respektování časově náročnější zrakové práce žáků se zrakovými funkcemi v pásmu slabozrakosti i k toleranci individuálního pracovního tempa při hmatovém poznávání a práci s kompenzačními pomůckami u nevidomých žáků.
 • Vytváří podmínky ke zvyšování samostatnosti žáků ve výuce.
 • vytváří podmínky k zařazení náprav binokulárního vidění, zejména u dětí předškolního věku.

Aplikace opatření a specifikace podmínek

Opatření je konkretizováno v jednotlivých stupních podpory.

Na co klást důraz

 • Pedagog musí zajistit bezpečnost žáka se zrakovým postižením (potíže s prostorovou orientací a samostatným pohybem, odstranění bariér).
 • Pedagog musí předcházet riziku vytvoření nadměrné závislosti žáka na přiděleném asistentovi pedagoga, předem promýšlet výklad probírané látky a maximálně žáka zapojovat do všech činností.
 • Pedagog musí zajistit respektování specifik žáka a zvláštností i ze strany vrstevníků – kolektiv by měl být poučen, seznámen s typem zrakového postižení žáka.
 • Pedagog musí umožnit žákovi práci s kompenzačními pomůckami.
 • Pedagog musí být seznámen s typem zrakového postižení žáka, musí vědět, jak ovlivňuje školní práci.
 • Pedagog by měl podporovat spolurozhodovací procesy u žáků vyšších tříd ZŠ a SŠ.

Ilustrační příklad

Učitel má ve třídě žáka s těžkým zrakovým postižením. Žák má potíže s orientací v prostoru i s přesuny v rámci budovy školy. V hodinách tělesné výchovy je žák plně zapojen do společných rozcviček. Míčových her se žák neúčastní, společně s asistentem pedagoga dle doporučení a pod vedením, supervizí pracovníka SPC probíhá výuka prostorové orientace v prostorách budovy školy se zaměřením na samostatné a bezpečné přesuny v rámci budovy školy. Pro usnadnění orientace může učitel např. používat haptické mapy, plánky budovy školy vytvořené asistentem pedagoga či pracovníkem SPC.

Varianty opatření dle stupňů podpory

Stupeň 1

Při dobré znalosti žákových schopností, dovedností a zrakových funkcí aplikuje pedagog úpravy režimu výuky aktuálně podle vlastního uvážení a potřeb žáka. Pedagog stále sleduje projevy žáků během vyučování i mimo něj a zjišťuje, zda některé projevy nemohou být způsobeny dosud neobjevenou zrakovou vadou (mnutí očí, stáčení hlavy ke straně, dívání se do země, výrazné přibližování očí k textu, přivírání očí při pohledu do dálky, tzv. „zaostřování“ atd.). Zařazuje do výuky tělovýchovné chvilky, sleduje dodržování pravidel zrakové hygieny u všech žáků a mění režim výuky dle potřeby.

Stupeň 2

V MŠ je třeba u dětí s poruchou binokulárního vidění zařazovat nápravné cviky dopoledne v průběhu řízené činnosti. Podle těchto potřeb je třeba upravit režim výuky. Část řízené činnosti věnujeme plnění speciálních úkolů.

V ZŠ aplikuje učitel podpůrné opatření podle vlastního uvážení a aktuálních potřeb žáka. Řídí se především podmínkami ke zrakové práci (světlo, orientace v textu, orientace v prostoru, možnost detailní práce do blízka – rýsování, čtení map a využívání kompenzačních pomůcek). Raději než názornost pomocí obrázků zařadí vycházku a seznámení s přírodninami v přirozeném prostředí.

V SŠ nejčastěji aplikujeme delší limity na zrakovou práci snížením objemu zadaného úkolu.

Stupeň 3

V MŠ pedagog dodržuje zásady zrakové hygieny, zajistí dostatečné osvětlení, používá předmě­ty kontrastních barev, dbá na čistotu brýlí. Pedagog toleruje kompenzační postavení hlavy i očí, většina žáků s aktuálními zrakovými funkcemi v pásmu těžké slabozrakosti často výrazně stáčí, naklání hlavu k jedné straně.

V ZŠ aplikuje pedagog podporu dle doporučení konkrétních podpůrných opatření, dodržuje zásady zrakové hygieny, toleruje kompenzační postavení hlavy (naklánění hlavy). Pedagog toleruje přibližování se k pracovní ploše při zrakové práci na potřebnou pracovní vzdálenost. K zajištění správného posazení během práce do blízka zajistí vhodné kompenzační pomůcky – pracovní sklopnou desku. Pedagog toleruje proměnlivé používání zraku, nesoustředěnost při zrakové práci u žáků s kortikální slepotou. Upravuje vhodně materiály zvětšováním, zvýrazňováním, zvětšením řádkování, odsazením.

Na SŠ pedagog vede žáky k samostatnosti v obsluze kompenzačních pomůcek, dodržuje zásady zrakové hygieny, toleruje kompenzační postavení hlavy (naklánění hlavy). Pedagog toleruje přibližování se k pracovní ploše při zrakové práci na potřebnou pracovní vzdálenost.

Je nutné upravit režim výuky tak, aby nedocházelo k přílišnému omezování zrakové práce ve prospěch sluchové!

Stupeň 4

V MŠ pedagog kontroluje a zajišťuje zejména správné držení těla žáků. Pedagog zabraňuje často neuvědomělé autostimulaci, pohybovým automatismům a návykům, tlačení i mačkání očí, kývavým pohybům těla, točení se, hopsání, třepání rukama, houpání. V rámci řízených činností pedagog cíleně u žáků rozvíjí kompenzační smysly, zejména hmat, potřebný k přípravě na čtení i psaní Braillovým písmem. Pedagog toleruje experimentaci hry s hlasem, časté opakování slyšeného. echolokací nevidomí získávají informace o prostoru.

V ZŠ pedagog toleruje obtíže popsané v MŠ, pokud přetrvávají. Pedagog postupuje individuálně při zadávání, řešení a kontrole úkolů, často střídá činnosti, při zjišťování úrovně znalostí se snaží o variabilitu metod (snížení rozsahu procvičované látky v písemných opakováních, preference ústního zkoušení, dostatek času na vypracování, nahrazení diktátů formou doplňovacích cvičení apod.). Se zvětšující se hloubkou zrakového postižení se omezuje možnost nápodoby, komplikuje se možnost získat potřebné sociální zkušenosti a naučit se reagovat standardním způsobem.

V SŠ pedagog respektuje specifika popsaná výše v MŠ i ZŠ, pokud přetrvávají. Před vstupem do nového kolektivu zajistí pedagog intenzivní přípravu na začlenění do kolektivu zdravých vrstevníků, seznámení žáka s novým prostředím. Dále se pedagog zaměřuje zejména na minimalizaci závislosti na pomoci druhé osoby (asistenta pedagoga). Žák může využívat konzultační hodiny pedagogů, a doplňovat si tak nezvládnuté učivo. Žákovi je v tomto případě také možné nabídnout PO „Zácvikové pobyty“ v GOA (Gymnázium a obchodní akademie pro zrakově postižené).

Stupeň 5

V tomto stupni se jedná o žáky s kombinací zdravotního postižení. Zde je možné na přechodnou dobu upravovat organizaci výuky zcela podle potřeb a aktuálních schopností jedinců s postižením. Na doporučení SPC může ředitel školy rozhodnout o uvolnění žáka (studenta) z vyučování některého z předmětů, může dojít k úpravě vyučovací doby, žák může být vyučován doma a docházet do školy na konzultace a přezkoušení. Tyto speciální potřeby však nevyplývají pouze ze zrakové vady, ale i z jiných postižení nebo onemocnění. Často je třeba v tomto stupni podpory využít služeb asistenta pedagoga.

Metodické zdroje, odkazy, odborná literatura

1. BASLEROVÁ, P. a kol. Metodika práce se žákem se zrakovým postižením. Olomouc: Uni­verzita Palackého v Olomouci, 2012. ISBN 978-80-244-3307-3.

2. FINKOVÁ, D.. LUDÍKOVÁ, L.. RŮŽIČKOVÁ, V. Speciální pedagogika osob se zrakovým postižením. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. ISBN 978-80-244-1857-5.

3. HAMADOVÁ, P.. KVĚTOŇOVÁ, L.. NOVÁKOVÁ, Z. Oftalmopedie. Brno: Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-159-1.