Katalog podpůrných opatření

7

LITERATURA

  • Kolektiv autorů

1. ARMSTRONG, T. Každý je na něco chytrý. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-262-0019-2.

2. BEDNÁŘOVÁ, J. Prostorová orientace. Brno: Pedagogicko-psychologická poradna, 2004.

3. BEDNÁŘOVÁ, J.; ŠMARDOVÁ, V. Diagnostika dítěte předškolního věku. Praha: Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-1829-0.

4. BLAKEMORE, S. J.; FRITH, U. The learning brain: lessons for education. Malden, Oxford, Carlton: Blackwell Publishing, 2005. ISBN 978-1-4051-2401-0.

5. BLAŽKOVÁ, R.; MATOUŠKOVÁ, K.; VAŇUROVÁ, M.; BLAŽEK, M. Poruchy učení v matematice a možnosti jejich nápravy. Brno: Paido, 2000. ISBN 80-85931-89-3.

6. BROUMOVÁ, D. Motivace žáků k učení. Diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2010/11.

7. ČADILOVÁ, V.; JŮN, H.; THOROVÁ, K. Agrese u lidí s mentální retardací a s autismem. Zvládání problémového chování nejen v domovech sociálních služeb. 1. vyd. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-319-2.

8. ČADILOVÁ, V.; ŽAMPACHOVÁ, Z. et al. Metodika práce se žákem s poruchami autistického spektra. Olomouc: UP, 2012. ISBN 978-80-244-3309-7.

9. ČADILOVÁ, V.; ŽAMPACHOVÁ, Z. Sebeobslužné a praktické dovednosti. Praha: APLA, 2010.

10. ČADILOVÁ, V.; ŽAMPACHOVÁ, Z. Strukturované učení. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-475-5.

11. ČADOVÁ, E. a kol. Metodika práce asistenta pedagoga se žákem s tělesným postižením. Olomouc: UP, 2012. ISBN 978-80-244-3378-3.

12. ELLIOT, J.; PLACE, M. Dítě v nesnázích: prevence, příčiny, terapie. 2. vyd. Praha: Grada, 2002. ISBN 80-2470-1820.

13. ERKERT, A. Hry pro usměrňování agresivity. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-938-0.

14. FELCMANOVÁ, L. Test zrakového vnímání a soubor pracovních listů pro rozvoj zrakového vnímání. Praha: DYS-centrum, 2013. ISBN 978-80-87581-02-5.

15. FEUERSTEIN, R. Vytváření a zvyšování kognitivní modifikovatelnosti: Feuersteinův program instrumentálního obohacení. Praha: Karolinum, 2014. ISBN 978-80-2462-4006.

16. FEUERSTEIN, R.; FEUERSTEIN, R. S.; FALIK, L. Beyond Smarter: mediated learning and the brain’s capacity for change. New York: Teachers College Press, 2010. ISBN 978-0-8077-5118-3.

17. FILIPIOVÁ, D. Projektujeme bez bariér. Praha: MPSV, 2002. ISBN 80-86552-18-7.

18. FISCHER, R. Učíme žáky myslet a učit se: praktický průvodce strategiemi vyučování. 2. vyd. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-966-6.

19. FRIEDLOVÁ, K. Bazální stimulace v základní ošetřovatelské péči. Praha: Grada, 2007.

20. GARDNER, H. Dimenze myšlení: teorie rozmanitých inteligencí. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7178-279-3.

21. GILLERNOVÁ, I.; KREJČOVÁ, L. a kol. Sociální dovednosti ve škole. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-3472-9.

22. HÁJKOVÁ, V.; STRNADOVÁ, I. Inkluzivní vzdělávání. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3070-7.

23. HEMZÁČKOVÁ, K.; KUBOVÁ, L. Čteme obrázky (1. a 2. díl). Praha: Parta, 2011. ISBN 978-80 7320-055-8.

24. HUBLOVÁ, P. Individuální vzdělávání [online]. Aktualizace 2011-11-22 [cit. 2013-12-05]. Dostupné na: <http://wiki.rvp.cz/Knihovna/1.Pedagogický_lexikon/I/Individuální_vzdělávání>.

25. HUČÍKOVÁ, A.; HUČÍK, J. Deti, trochu iné, v školskej edukácii. Liptovský Ján: Prohu, 2011. ISBN 978-80-89535-01-9.

26. JACOBS, D. S.; BETTS, D. E. Nácvik sebeobsluhy a sociálních dovedností u dětí s autismem. 1. vyd. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0498-5.

27. JUCOVIČOVÁ, D. et al. Individuální vzdělávací plán pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami: se specifickými poruchami učení a chování, s mentálním postižením (v MŠ i ZŠ), se sociálním znevýhodněním, z cizojazyčného prostředí. Praha: D + H, 2009. ISBN 978-80-87295-00-7.

28. JŮN, H. Moc, pomoc a bezmoc v sociálních službách. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-590-5.

29. KASÍKOVÁ, H. Kooperativní učení, kooperativní škola. 2. vyd. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-712-1.

30. KOLÁŘ, Z. Hodnocení žáků. 2. vyd. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2834-6.

31. KOLEKTIV AUTORŮ. Metodika podpory sociálních dovedností. Aneb jak připravit a vést kurzy sociálních dovedností pro lidi s mentálním postižením. SPMP ČR, 2011. ISBN 978-80-260-0446-2.

32. KRÁLOVÁ, J. Individuální vzdělávání [online]. Datum publikování 2012 [cit. 2013-12-05]. Dostupné na <www.domaciskola-mypage-cz.webnode.cz/individualnivzdelavani/>.

33. KREJČOVÁ, V. Aktuální témata výchovy a vzdělávání ve škole. Gaudeamus, 2005. ISBN 80-7041-391-3.

34. KREJČOVÁ, L. Žáci potřebují přemýšlet: co pro to mohou udělat jejich učitelé. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0596-1.

35. KREJČOVÁ, L.; MERTIN, V. (eds.). Pedagogická intervence u žáků ZŠ. Praha: Wolters Kluwer, 2010. ISBN 979-80-7308-347-2.

36. KUBIŠOVÁ, S.; LOVASOVÁ, H. a kol. Sborník výukových materiálů, UP a studijních zdrojů ke vzdělávání dětí a žáků s PAS a těžkým kombinovaným postižením. Kroměříž: MŠ a ZŠ speciální, 2012.

37. KULIŠŤÁK, P. Neuropsychologie. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-554-7.

38. LOKŠOVÁ, I.; LOKŠA, J. Pozornost, motivace, relaxace a tvořivost dětí ve škole. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7178-205-X.

39. MALACH, J. Základy didaktiky. UJEP, Pedagogická fakulta. ISBN 80-7042-266-1.

40. MAŇÁK, J.; ŠVEC, V. Výukové metody. Brno: Paido, 2003. ISBN 80-7315-039-5.

41. MAREŠ, J. Styly učení žáků a studentů. Praha: Portál, 1998. ISBN 80-7178-246-7.

42. MERTIN, V.; KREJČOVÁ, L. Metody a postupy poznávání žáka: pedagogická diagnostika. Praha: Wolters Kluwer, 2012. ISBN 978-80-7357-679-0.

43. METODICKÝ PORTÁL RVP.CZ. Metodický portál inspirace a zkušeností učitelů [online]. ©2011. Aktualizace 2011-11-23 [cit. 2014-01-02]. Autor článku: MAŇÁK, J. Aktivizující výukové metody. Dostupné na: <http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/14483/aktivizujici-vyukove-metody.html/>.

44. MICHALOVÁ, Z. Pozornost: cvičení na posilování koncentrace pozornosti. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2004. ISBN 80-7311-026-1.

45. MICHALOVÁ, Z. Shody a rozdíly. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 1998. ISBN 80-85808-60-9.

46. MONTESSORI POMŮCKY. Dostupné na: <www.montessori-eshop.cz/kovove-zlomkove-kruhy-s-podstavci-pi-27.html?noresize=1>.

47. MÜLLER, O. et al. Terapie ve speciální pedagogice. Praha: Grada, 2013.

48. Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání.

49. PAUSEWANGOVÁ, E. 150 her k utváření osobnosti pro děti od 3 do 8 let. Praha: Portál, 1993. ISBN 80-85282-50-X.

50. PÁVKOVÁ, J. et al. Pedagogika volného času. 3. vyd. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-423-6.

51. PAVLOVKIN, M.; MACKOVÁ, Z. Žiak a učebnica. Bratislava: SPN, 1989.

52. PETTY, G. Moderní vyučování. 6. vyd. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0367-4.

53. POKORNÁ, V. Teorie a náprava vývojových poruch učení a chování. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-817-3.

54. POKORNÁ, V. Rozvoj vnímání a poznávání 1. 2. vyd. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-794-7.

55. POKORNÁ, V. Rozvoj vnímání a poznávání 2. 2. vyd. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-794-4.

56. PRŮCHA, J. Pedagogická encyklopedie 1. Praha: Portál, 2009. 936 s. ISBN 978-80-7367-546-2.

57. PRŮCHA, J.; WALTEROVÁ, E.; MAREŠ, J. Pedagogický slovník. Praha: Portál, 1998. ISBN 80-7178-252-1.

58. RABUŠICOVÁ, T. Správa a řízení škol. Rady škol v mezinárodní perspektivě. ISBN 80-210-1745-7.

59. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální. 1. vydání. [online]. Praha: Výzkumný ústav pedagogický, 2008. 110 s. [cit. 2014-07-07]. Dostupné na: <http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2009/12/RVP-ZSS_kor-final.pdf>. ISBN 978-80-87000-25-0.

60. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (s přílohou upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením). Praha: VÚP, 2005. 126 s. ISBN 80-87000-02-1.

61. REZKOVÁ, V.; TUMPACHOVÁ, L. Cvičíme paměť. Praha: Pražská pedagogicko-psychologická poradna, 2010.

62. REZKOVÁ, V.; ZELINKOVÁ, O.; TUMPACHOVÁ, L. Koncentrace pozornosti: soubor pracovních listů určených pro děti k nácviku a zlepšení koncentrace pozornosti. Praha: Pražská pedagogicko-psychologická poradna, 2010.

63. RÖDLINGOVÁ, B. Jak dlouho trvá rok? Plzeň: Fraus, 2009. ISBN 978-80-7238-814-1.

64. SINDELAROVA, B. Deficity dílčích funkcí. Příčiny poruch učení a chování u dětí a jejich náprava. Bratislava – Brno: Psychodiagnostika, 2007.

65. SINDELAROVA, B. Předcházíme poruchám učení: soubor cvičení pro děti v předškolním roce a v první třídě. 2. vyd. Praha: Portál, 2013. ISBN 80-7178-431-1.

66. SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1821-7.

67. STERNBERG, R. J. Kognitivní psychologie. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-376.

68. STRAUSSOVÁ, R.; KNOTKOVÁ, M. Průvodce rodičů dětí s PAS. 1. vyd. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-262-0002-4.

69. STRASSMEIER, W. 260 cvičení pro děti raného věku. Praha: Portál, 2011.

70. SUCHÁ, J. Trénujte si paměť. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-791-6.

71. ŠAROUNOVÁ, J. Metody alternativní a augmentativní komunikace. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0716-0.

72. ŠIMANOVSKÝ, Z. Hry pro zvládání agresivity a neklidu. 2. vyd. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-426-7.

73. ŠVARCOVÁ, I. Mentální retardace. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-821-X.

74. VALENTA, M. Koncepce a tvorba učebnic. Olomouc: VUP, 1997.

75. VALENTA, M.; MÜLLER, O. Psychopedie. 3. vyd. Praha: Parta, 2007. ISBN 978-80-7320-0999-2.

76. VALENTA, M.; PETRÁŠ, P. et al. Metodika práce se žákem s mentálním postižením. Olomouc: UP, 2012. ISBN 978-80-244-3311-0.

77. VELEMINSKÝ, M. et al. Zooterapie ve světle objektivních poznatků. České Budějovice: Dona, 2007.

78. VALIŠOVÁ, A.; KASÍKOVÁ, H. (eds.). Pedagogika pro učitele. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3357-9.

79. VRBOVÁ, R. et al. Metodika práce se žákem s narušenou komunikační schopností. Olomouc: UP, 2012. ISBN 978-80-244-3312-7.

80. VRBOVÁ, R. a kol. Metodika práce asistenta pedagoga se žákem s narušenou komunikační schopností. Olomouc: UP, 2012. ISBN 978-80-244-3381-3.

81. Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění vyhlášky č. 454/2006 Sb. a vyhlášky č. 256/2012 Sb.

82. Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, v platném znění.

83. Vyhláška č. 73/2004 Sb. v platném znění.

84. Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných ve znění vyhlášky č. 103/2014 Sb. s účinností ke dni 1. 9. 2014.

85. Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, ve znění vyhlášky č. 57/2010 Sb.

86. Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven na výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, v platném znění.

87. Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb – obecné požadavky na stavby a jejich části tak, aby bylo zabezpečeno jejich užívání osobami se zdravotním postižením atd., v platném znění.

88. WEINHOLDOVÁ, A. Poznáváme hodiny a čas. Praha: Albatros, 2010. ISBN 978-80-0002-647-3.

89. Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění.

90. Zákon č. 561/2005 Sb. v platném znění.

91. ZELENÝ KRUH. Metody aktivního učení. [online]. ©2006, aktualizace 2006-01-20 [cit. 2014-01-02]. Dostupné na: <http://www.zelenykruh.cz/dokumenty/metody-aktivniho-uceni-2.pdf>.

92. ZELINKOVÁ, O. Pavučinka: soubor cvičení sluchového vnímání. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2010. ISBN 978-80-7311-111-3.

93. ŽÁČKOVÁ, H.; JUCOVIČOVÁ, D. Smyslové vnímání. 2. vyd. Praha: D + H, 2007. ISBN 978-80-903579-9-0.