Katalog podpůrných opatření

4.1.1

Úprava režimu výuky (časová, místní)

 • Iva Klenová
Oblast podpory:
 • Organizace výuky
Cílové skupiny:
 • ZŠ - 1. stupeň
 • ZŠ - 2. stupeň


Projevy na straně žáka, na které opatření reaguje

 • Žák je snadno a rychle unavitelný.
 • Žák je nesoustředěný.
 • Žák je při práci nesamostatný.
 • Žák má obtíže s pochopením instrukcí, učiva.

Popis opatření

V čem spočívá

Úprava režimu výuky vychází z pedagogické diagnostiky jednotlivých žáků ve třídě, jejich výkonnosti, stylů učení, povahových rysů, pracovního tempa apod. Posoudíme tyto aspekty a ze svých závěrů vyjdeme při úpravě režimu, pokud zvážíme, že je vhodným podpůrným opatřením pro žáka, kterého máme ve třídě. Poté je na nás, abychom do určité míry přizpůsobili organizační formy výuky, metody, popř. obsah vzdělávání potřebám tohoto žáka. Míra přizpůsobení je zcela individuální a bude vždy ovlivněna jak osobností pedagoga, tak i žáka a v neposlední řadě kolektivem třídy. Průběh výuky je závislý na charakteru vzdělávacího oboru (oblasti) a způsobu výuky konkrétního pedagoga.

Úprava režimu může být prostorová nebo časová. Při vzdělávání žáků s oslabením kognitivního výkonu a s mentálním postižením je důležitá klidná a příjemná atmosféra, menší počet žáků ve třídě, respektování individuálního tempa, rychlé unavitelnosti, popř. krátkodobé pozornosti žáků. Je vhodné využívat možnosti střídání různých forem práce, střídat aktivity s uvolněním apod. S tím souvisí jiné uspořádání třídy (vybavení kobercem, křesílkem, popř. kuličkovým bazénem, polštáři, sedacími vaky apod.), v odůvodněných případech je vhodné vytvořit další pracovní místo, např. vzadu ve třídě, kde žák může pracovat na některých úkolech stranou od ostatních.

Dále může jít o úpravu časovou, běžnou délku vyučovací hodiny (45 min.) je možné v odůvodněných případech zkracovat nebo hodiny dělit, spojovat. Pokud je ve třídě asistent pedagoga, žák může odcházet pracovat v době vyučování do jiné místnosti k ujasnění nové látky, a to s ohledem na jeho obtíže soustředit se ve třídě. Především u žáků na začátku povinné školní docházky je vhodné častěji střídat pracovní místa (lavice, koberec, samostatná práce na dalším pracovním místě). U dětí předškolního věku je přínosné časté střídání činností v krátkých časových intervalech, střídání pracovního místa. Pokud se žák učí novou dovednost, je vhodné jej posadit samostatně, v klidné části učebny.

Čemu pomáhá

 • Zlepšení zvládání školních nároků.
 • Prodloužení koncentrace pozornosti.
 • Respektování individuálního pracovního tempa.

Aplikace opatření a specifikace podmínek

Vlastní realizace je v kompetenci pedagoga. Musíme důkladně promyslet, jak prostorově a časově upravíme režim výuky, aby byly zohledněny speciální vzdělávací potřeby žáka a aby tato úprava vyhovovala i ostatním žákům ve třídě a pedagogovi.

Na co klást důraz

 • Realizované úpravy zlepšují školní výkony žáka.
 • Úpravy nenarušují výuku ostatních žáků.
 • Úpravy vyhovují pedagogovi a nenarušují jeho způsob, styl výuky.

Rizika

 • Jiné uspořádání třídy, časová úprava nemusí vyhovovat ostatním žákům.
 • Jiné uspořádání třídy nemusí vyhovovat všem pedagogům, kteří v dané třídě učí (zejména na 2. stupni ZŠ).
 • Vytvoření pracovního místa pro žáka vzadu ve třídě může napomáhat jeho segregaci.
 • Využívání asistenta pedagoga učitelem může mít segregační důsledky pro žáka.
 • Časová úprava narušuje možnost sociálních kontaktů se žáky školy o přestávkách.

Ilustrační příklad

Žák individuálně integrovaný ve škole běžného typu, pracuje dle individuálního vzdělávacího plánu, je málo samostatný; když se mu pedagog nevěnuje, nepracuje nebo zadanou práci odbude. Pedagog si jej posadil samostatně do první lavice u katedry, na parapetu okna má několik šanonů, kde jsou připraveny různé pracovní listy, sešity, didaktické stavebnice, pomůcky. Na začátku hodiny zadá učitel žákům práci a věnuje se individuálně tomuto žákovi. Po splnění úkolu mu dá didaktickou stavebnici, se kterou je žák schopen samostatně pracovat buď v lavici, nebo vzadu na koberci. V průběhu výkladu učiva žákům jej sleduje, popř. usměrňuje odklony pozornosti dotekem ruky, povzbuzením, popř. jej navede, jak má dál postupovat. Ke konci hodiny mají žáci opět samostatnou práci a pedagog se věnuje tomuto žákovi a pracují společně.

Varianty opatření dle stupňů podpory

Stupeň 1

Žáka posadit tam, kde pedagog bude mít možnost jej častěji kontaktovat. Žák sedí sám, má možnost rozložení různých didaktických a učebních pomůcek. Posadit slabšího žáka ke spolužákovi s výbornými výsledky, který pracuje s předstihem a je ochoten mu pomoci při řešení jeho úkolů návodnými otázkami a dopomocí (pedagog je průběžně sleduje, do aktivit vstupuje). Lavice uspořádané do tvaru písmene U. Vhodná je práce ve skupinách. Výuka probíhá v lavicích v kombinaci s aktivitami na koberci. Časté střídání činností, pracovního místa, krátké časové intervaly u jednotlivých činností. U nácviku nové dovednosti je třeba volit klidné místo, individuální přístup.

Stupeň 2

Respektování individuálního pracovního tempa žáka. Kontrola porozumění zadání úkolu, přímá navigace, vedení. Prodloužení časové dotace ke zpracování úkolu či jeho zkrácení. Individuální práce s pedagogem ve vyučování, ostatní žáci mají samostatnou práci. Důležitá je pochvala, povzbuzení, ocenění snahy před kolektivem, pozitivní zpětná vazba.

Stupeň 3

Výuka probíhá v kmenové třídě v kombinaci s výukou v jiném ročníku. Začlenění hodin speciálněpedagogické podpory do rozvrhu v rámci disponibilní časové dotace, v MŠ v době, kdy je méně žáků ve třídě, popř. v době odpočinku. Individuální práce s asistentem pedagoga ve třídě, v odůvodněných případech mimo třídu v klidné místnosti k docvičení konkrétního učiva (metodicky veden pedagogem daného vzdělávacího oboru), úkolu. Střídání aktivity s uvolněním, respektování rychlé unavitelnosti; po splnění náročného úkolu zařadit odpočinkovou činnost. Výklad učiva je podpořen názornými pomůckami. Žákovi je umožněno pracovat individuálně ve třídě, např. za paravánem.

Stupeň 4

Úprava časová – vyučování v různě dlouhých blocích, bez zvonění, zkrácení běžné vyučovací hodiny, dělení či spojování hodin. Jasná struktura režimu dne. Vizualizace dílčích aktivit v průběhu vyučování, pobytu v MŠ. Častější střídání práce v lavici s pobytem v relaxačním koutku (koberec s polštáři, popř. sedacím vakem, kuličkový bazén) v průběhu dne.

Stupeň 5

Zcela individuální dle speciálních vzdělávacích potřeb žáka.

Metodické zdroje, odkazy, odborná literatura

1. ČADILOVÁ, V.; ŽAMPACHOVÁ, Z. et al. Metodika práce se žákem s poruchami autistického spektra. Olomouc: UP, 2012. ISBN 978-80-244-3309-7.

2. VALENTA, M.; PETRÁŠ, P. et al. Metodika práce se žákem s mentálním postižením. Olomouc: UP, 2012. ISBN 978-80-244-3311-0.