Katalog podpůrných opatření

4.9.1

Klima třídy

 • Jana Petrášová
Oblast podpory:
 • Práce s třídním kolektivem
Cílové skupiny:
 • ZŠ - 1. stupeň
 • ZŠ - 2. stupeň


Projevy na straně žáka, na které opatření reaguje

 • Žák má obtíže při navazování sociálních vazeb v rámci třídního kolektivu.
 • Žák má nedostatečnou zkušenost se sociálními  vazbami.
 • Žákova schopnost sociálního, praktického úsudku (schopnost řešit problémové si­tuace) je v důsledku mentálního postižení oslabena.
 • Žák hůře odhaduje důsledky svého jednání, má snížené sociální cítění.
 • Třídní kolektiv je přesycen dlouhodobou zvýšenou pozorností pedagogů adresovanou pouze integrovanému žákovi.

Popis opatření

V čem spočívá

Oblast úpravy režimu školních aktivit je zaměřena na žáka, který má obtíže při navazování sociálních vazeb v rámci třídního kolektivu, nemá dostatečnou zkušenost s těmito vazbami nebo jehož schopnost sociálního praktického úsudku je snížena v důsledku mentálního postižení. Věnuje zvýšenou pozornost žákům z rizikového rodinného prostředí (dysfunkční vztahy rodičů, zanedbávající či nedostatečná péče, psychická onemocnění rodičů, závislost na návykových látkách, kriminální činnost, agresivní chování, fyzické násilí). Vyžaduje pečlivé sledování a pravidelné vyhodnocování rozvoje vztahů mezi žáky, aktivizaci jejich sociálního cítění a empatie, zapojování do cílevědomé pomoci poskytované žákovi, spolupodílení se na posilování jeho zkušeností. Cílem je pomoci žákovi začlenit se do třídního kolektivu, úspěšně navazovat a udržovat sociální vazby s vrstevníky. Aktivita využívá žákovy schopnosti a dosavadní zkušenosti, respektuje jeho limity, míru sociálního úsudku. Snaží se vztahy v rámci třídy ovlivňovat a rozvíjet takovým způsobem, aby bylo možné budovat a posilovat sociální, praktické kompetence žáka s mentálním postižením. Cílem je eliminace, vyloučení nežádoucích konfliktů v rámci kolektivu.

Čemu pomáhá

 • Pomáhá žákovi začlenit se do třídního kolektivu.
 • Úspěšně navazovat a udržovat sociální vazby se spolužáky.
 • Posiluje schopnost sociálního úsudku, rozšiřuje náhled na vlastní jednání.
 • Zvyšuje praktické kompetence žáka.
 • Eliminuje riziko konfliktů.
 • Snižuje riziko izolace žáka.
 • Zabraňuje nebezpečí šikany.
 • Upevňuje sebepojetí žáka.

Aplikace opatření a specifikace podmínek

Podmínkou úspěšné práce je dobrá znalost struktury třídního kolektivu (zde je nezbytné v široké míře uplatňovat princip spolupráce všech zainteresovaných – tedy pedagogů, školních psychologů, školských poradenských psychologů ze střediska výchovné péče, případně PPP, speciálních pedagogů, sociálních pracovníků atd.) a schopnost předvídat rizikové situace (opět je vhodné využívat podpory školního psychologa nebo poradenského psychologa, např. při vytváření a vyhodnocování sociogramů, mapování množství kladných a záporných vazeb jednotlivých žáků s ostatními členy skupiny apod.). Při práci s třídním kolektivem aplikujeme následující postupy:

 • Sledování a zaznamenávání potřeb, zájmů, návyků, cílů, přání, hodnotových žebříčků, postojů, sebekontroly a emocí žáka.
 • Podchycení sociální citlivosti žáka vůči dění ve skupině, sledování jeho aktivity či pasivity, zájmu o členy kolektivu, porozumění potřebám jiných dětí, jeho sociální roli.
 • Srovnávání norem skupiny, vytyčení společných cílů.
 • Podpora a rozvoj orientace žáka v základních společenských normách.
 • Orientace žáka na sociálně zdatné spolužáky, osvojení respektovaných norem, vytvoření pozitivního vzoru (konkrétní žák, literární nebo filmový hrdina…).
 • Nácvik orientace v problémové situaci při využití vzorových modelových situací.
 • Společné vyhodnocování možných variant řešení problémové situace.
 • Nácvik zvládání konfliktu.
 • Zvýšená pozornost věnovaná rizikům během spontánních činností, zejména během přestávek.
 • Posilování kompetencí žáka, zpětná vazba, fixace (upevnění) správných postupů.

Na co klást důraz

 • Dobrá znalost osobnostních rysů žáka, jeho způsobů komunikace a sebeprosazování, postavení v rámci daného kolektivu.
 • Dobrá znalost rodinného zázemí žáka.
 • Zvýšená pozornost věnovaná nácviku možných problémových situací, společnému hledání možných variant jejich řešení v rámci kolektivu, vyhodnocení správnosti řešení.
 • Jasné nastavení a dodržování stanovených pravidel.
 • Zvýšená kontrola, dohled, zaměstnání dítěte.
 • Zabezpečení (v rámci možností) rizikového mimoškolního prostoru (doprovod žáka kompetentní osobou po vzájemné dohodě s rodiči žáka).
 • Edukace rodičů, podpora jejich účasti při posilování sociálního cítění žáků. Vhodná je spolupráce se sociálními pracovníky v případě sociálně slabších rodin (ve spolupráci s pedagogem).

rizika

 • Významnější snížení intelektových schopností žáka, závažné psychické onemocnění limitující jeho kompetence.
 • Narušená důvěra mezi žákem a pedagogem.
 • Benevolence pedagoga vůči nežádoucím projevům, rizikovému chování žáků.
 • Málo podnětné rodinné prostředí, zanedbávající, s nevhodným výchovným působením.
 • Nezájem či špatná spolupráce rodiny se školou.
 • Snížená adaptabilita.
 • Snížená frustrační tolerance (snížená odolnost vůči psychické zátěži).
 • Nedostatečná zkušenost v důsledku patologické izolace rodiny, případně v důsledku těžké citové deprivace.

Varianty opatření dle stupňů podpory

Stupeň 1–5

Realizace ve vyšších stupních vyšší mírou intenzity, podle aktuální potřeby žáka využití možnosti odborné intervence psychologa, speciálního pedagoga.