Katalog podpůrných opatření

4.10.1

Úprava pracovního prostředí

 • Jana Gavendová
Oblast podpory:
 • Úprava prostředí
Cílové skupiny:
 • ZŠ - 1. stupeň
 • ZŠ - 2. stupeň


Projevy na straně žáka, na které opatření reaguje

 • Žák není schopen využívat pracovní místo nebo pracovní plochu běžným způsobem.
 • Žák má problémy s koncentrací pozornosti a uspořádáním činností tak, aby efektivně přispívaly k jeho výkonu.
 • Žák není schopen samostatně organizovat svůj „život ve škole“.
 • Žákova míra adaptability na školní (třídní) prostředí je snížena.

Popis opatření

V čem spočívá

Úprava pracovního prostředí výrazným způsobem napomáhá žákům získávat požadované vědomosti a dovednosti ve vzdělávacím procesu. Opatření spočívá v zajištění kvalitního kontaktu s učitelem i se spolužáky ve třídě, v dobrém příjmu informací, používání vhodných učebních pomůcek, využití speciálních metod práce a specializovaných prostor. Pracovní místo žáka a jeho prostor pro učební pomůcky je třeba organizovat v závislosti na prostorových možnostech školy a na skladbě ostatních žáků.

Čemu pomáhá

 • Vytvořením vhodného pracovního prostředí pedagog optimalizuje podmínky pro žáka ve vzdělávacím procesu.

Aplikace opatření a specifikace podmínek

Při úpravě pracovního prostředí vycházíme z diagnostiky a individuálních potřeb žáka. Je třeba vzít v úvahu, zda se jedná o jednoho žáka individuálně integrovaného do třídy, nebo zda jde o celou skupinu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Při uspořádání celé třídy a pracovního místa žáka (PO 1.2, 1.4) respektujeme zrakovou a sluchovou hygienu žáka i spolužáků. Zvažujeme, zda bude žák v lavici sedět sám či se spolužákem, zda bude jeho místo poblíž katedry či mezi ostatními žáky, vybíráme vhodnou školní židli i lavici. Pomůcky uspořádáme přehledně tak, aby je měl žák ve své blízkosti a aby tento prostor nerušil ostatní žáky ve třídě. V případě, že jde o žáka s těžkým postižením, třídu a další používané prostory doplníme symboly, piktogramy, informačními tabulemi v systému alternativní a augmentativní komunikace. Důležitá jsou také další pracovní místa ve škole – např. učebna pro logopedii, prostor pro relaxaci, specializované prostory na různé terapie (snoezelen).

Na co klást důraz

 • Před nástupem žáka do školy prostudujeme závěry odborných vyšetření, o potřebách žáka dostatečně komunikujeme se zákonnými zástupci žáka.
 • Důležitá je maximální možná samostatnost žáka při vzdělávacím procesu.

rizika

 • Škola nebude mít dostatečné prostorové nebo finanční možnosti k úpravě školního prostředí.
 • Potřeby žáka se v průběhu školní docházky mění, je třeba reagovat na změny – růst žáka, změna zdravotního stavu.
 • Úpravy prostředí musíme organizovat tak, aby neomezovaly nebo neohrožovaly ostatní žáky.

Varianty opatření dle stupňů podpory

Stupeň 1

Dítě má své pracovní místo poblíž učitelky, aby byl zabezpečen bezprostřední kontakt. Je třeba dbát na jasné uspořádání prostoru třídy i okolních prostor v závislosti na potřebách dítěte – např. v šatně skříňka blízko dveří do třídy, ručník v koupelně poblíž umyvadla apod. Dítě má možnost využívat relaxační prostor – vymezená intimní zóna pro potřebu klidu a odpočinku. Procesy v průběhu dne jsou podpořeny vizualizací.

ZŠ, SŠ

Úpravu pracovního prostředí realizujeme prostřednictvím těchto oblastí:

 • úprava zasedacího pořádku a uspořádání třídy – umístění pracovního místa žáka;
 • prostory pro odkládání pomůcek, prostor pro pohyb všech žáků;
 • úprava sezení žáka – výškově nastavitelné lavice, židle, židle s područkami, sklopné desky;
 • prostor na odkládání učebních pomůcek – stolek, boxy, kapsáře;
 • prostor na odkládání osobních věcí žáka;
 • fotografie, symboly, verbální informace v prostoru pracovního místa a učebny;
 • didaktické tabule, denní režim;
 • motivační tabule;
 • nástěnky, koberce na zdi;
 • hodnotící systémy.

Stupeň 2

MŠ, ZŠ, SŠ

Opatření je aplikováno na základě doporučení speciálněpedagogického centra v závislosti na speciálních vzdělávacích potřebách žáka.

Úprava pracovního místa může být realizována dále v těchto oblastech:

 • speciální lavice – židle s područkami, s úhlově nastavitelnou plochou, s větší plochou na odkládání pomůcek;
 • polohovací vak, sedací pytel, koberec;
 • označení procesů činností – tzv. procesuální schémata (PO 2.3).

Stupeň 3

MŠ, ZŠ, SŠ

Další vhodná opatření jsou:

 • strukturalizace pracovní plochy pro žáky s těžším postižením;
 • vizualizační systémy;
 • označení ostatních míst v učebně a dalších používaných prostorách – umyvadlo;
 • jídelní stůl, relaxační zóna apod.;
 • využívání jiných specializovaných prostor (PO 1.3).

Stupeň 4

MŠ, ZŠ, SŠ

Další vhodná opatření jsou:

 • relaxační bazének s kuličkami, houpací síť;
 • vertikalizační stojan.

Stupeň 5

MŠ, ZŠ, SŠ

Zahrnuje úpravu ve stupni 1, 2, 3, 4.

Žáka můžeme dále podpořit v těchto oblastech:

 • zajištění bezpečného prostředí pro žáka s těžkým postižením;
 • motivační zrakové, zvukové, hmatové prvky na pracovním místě žáka.

Metodické zdroje, odkazy, odborná literatura

1. KUBIŠOVÁ, S.; LOVASOVÁ, H. a kol. Sborník výukových materiálů, UP a studijních zdrojů ke vzdělávání dětí a žáků s PAS a těžkým kombinovaným postižením. Kroměříž: MŠ a ZŠ speciální, 2012.

2. VALENTA, M.; PETRÁŠ, P. a kol. Metodika práce se žákem s mentálním postižením. Olomouc: UP, 2012. ISBN 978-80-244-3311-0.

3. Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven na výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, v platném znění.