Katalog podpůrných opatření

4.2.1

Způsoby výuky adekvátní pedagogické situaci

 • Božena Doleželová
Oblast podpory:
 • Modifikace vyučovacích metod a forem
Cílové skupiny:
 • ZŠ - 1. stupeň
 • ZŠ - 2. stupeň


Projevy na straně žáka, na které opatření reaguje

 • U žáka se projevuje nízká schopnost koncentrace.
 • Žák má pomalé pracovní tempo.
 • Žák má snížené rozumové schopnosti.
 • Žák má snížené percepční schopnosti.

Popis opatření

V čem spočívá

Ve vzdělávacím procesu žáků s mentálním postižením je možné využívat všechny uvedené formy výuky. Každá z organizačních forem vytváří vztahy mezi žákem, vyučujícím, obsahem a prostředky vzdělávání. Jednotlivé organizační formy výuky se mohou různit.

 • Individuální výuka trvalejší kontakt jednoho učitele a jednoho žáka. Učitel se může neustále věnovat žákovi. Tato forma je vhodná při účasti druhého pedagoga ve třídě.
 • Hromadná (frontální) výuka třída je tvořena podle stejného věku dětí a žáci jsou vzděláváni podle stejného školního vzdělávacího programu. Je probírána stejná látka, stejné úkoly ve stejném čase. Učitel řídí učební činnost všech žáků najednou – proto frontální výuka. Uspořádání učebny je stanoveno zasedacím pořádkem, v popředí je místo pro učitele. Organizaci školního dne určuje rozvrh hodin.
 • Individualizovaná výuka – rozvíjí samostatnost, tvořivost a činorodost žáků. Je založena na využití experimentů a pokusů (daltonský plán). Vyžaduje dokonale rozpracovaný obsah učební látky a umožňuje žákům značnou svobodu; je méně vhodná pro žáky s mentálním postižením.
 • Projektová výuka – s dopomocí vyučujícího řeší žáci úkol (projekt), který vychází z praktických potřeb nebo je s praxí úzce spojen.
 • Diferencovaná výuka – žáci jsou seskupováni do homogenních skupin podle určitých kritérií, např. podle úrovně intelektových schopností, nadání, zájmů. Při vnitřní diferenciaci spolupracují při výuce žáci různého nadání. Diferenciace vede ke zvýšení pedagogické účinnosti školní práce.
 • Skupinová výuka – třída je rozdělena do menších skupin podle různých hledisek, např. podle druhu činnosti, obtížnosti činnosti, zájmu žáků, pracovního tempa, dovednosti spolupracovat. Práce ve skupině zlepšuje průběh učení a může vést k dosažení lepších výsledků. Dochází k vzájemné komunikaci a koordinaci žáků. Skupiny mohou být homogenní nebo heterogenní.
 • Týmová výuka podstatou je spolupráce více pedagogických pracovníků v rámci třídy/skupiny. Metoda je vhodná pro třídní kolektivy. Jednotlivé týmy pracují s různě velkými skupinami žáků.

Čemu pomáhá

 • Předává informace a dovednosti obsahově nezkreslené.
 • Je formativně účinná, tj. rozvíjí poznávací proces.
 • Je racionálně a emotivně působivá, tj. strhne, aktivizuje žáka k prožitku učení a poznávání.
 • Respektuje systém vědy a poznání.
 • Je výchovná, tj. rozvíjí morální, sociální, pracovní a estetický profil žáka.
 • Je přirozená ve svém průběhu i důsledcích.
 • Je použitelná v práci, ve skutečném životě, přibližuje školu životu.
 • Je adekvátní žákům.

Aplikace opatření a specifikace podmínek

Pod uvedenými pojmy rozumíme uspořádání výuky, tj. organizaci činnosti učitele i žáků při vyučování. Každá z organizačních forem výuky vytváří vztahy mezi žákem, vyučujícím, obsahem a prostředky vzdělávání. Pro uspořádání výuky jsou pro učitele důležitá dvě hlediska: „s kým a jak“ pracujeme, „kde“ výuka probíhá.

Na co klást důraz

 • Individuální zapojení žáka do výukových aktivit.
 • Respektování specifických předpokladů žáka.
 • Spolupráce žáků při řešení náročného úkolu.
 • Vzájemná pomoc členů skupiny.
 • Odpovědnost žáka za výsledky práce.
 • Vývoj účinných sociálních dovedností.
 • Motivace žáků k práci.
 • Interakce žáků ve skupině/třídě.

Rizika

 • Pozor na časovou náročnost.
 • Při individuální výuce nedostatečná komunikace a spolupráce.
 • Nerozvíjí se sociální učení – individuální výuka.
 • Nevytvářejí se systematické znalosti – projektová výuka.

Ilustrační příklad

V případě individuálně integrovaného žáka je vhodné využít individuální a týmovou výuku, kdy současně pracuje ve třídě pedagog a asistent pedagoga. Práce obou vzdělávaných skupin (majoritní intaktní a individuálně integrovaný žák) se dá dobře propojit.

Varianty opatření dle stupňů podpory

Stupeň 1

Hromadná (frontální) výuka, individualizovaná výuka, projektová výuka, skupinová výuka.

Stupeň 2

Hromadná (frontální) výuka, individualizovaná výuka, projektová výuka, skupinová výuka, diferencovaná výuka.

Stupeň 3

Individuální výuka, hromadná (frontální) výuka, individualizovaná výuka, projektová výuka, skupinová výuka.

Stupeň 4

Individuální výuka, týmová výuka, individualizovaná výuka.

Stupeň 5

Individuální výuka, týmová výuka.

Metodické zdroje, odkazy, odborná literatura

1. MALACH, J. Základy didaktiky. Pedagogická fakulta UJEP. ISBN 80-7042-266-1.

2. PRŮCHA, J.; WALTEROVÁ, E.; MAREŠ, J. Pedagogický slovník. Praha: Portál, 1998. ISBN 80-7178-252-1.