Katalog podpůrných opatření

4.8.4

Spolupráce s externími poskytovateli služeb

 • Jiřina Jehličková
Oblast podpory:
 • Podpora sociální a zdravotní
Cílové skupiny:
 • ZŠ - 1. stupeň
 • ZŠ - 2. stupeň


Projevy na straně žáka, na které opatření reaguje

 • Žák má problémy v dorozumění se při úředních jednáních, případně při aktivitách ve svém volném čase.
 • Žák má přirozenou potřebu zapojit se do zájmových, volnočasových aktivit, kamarádských a přátelských vztahů, herních, rekreačních činností a pozitivních prožitků vůbec.
 • Žák nedochází pravidelně do školy (neomluvené absence, záškoláctví).

Popis opatření

V čem spočívá

Jedná se o spolupráci mezi školou, rodiči a externími poskytovateli služeb, která se může týkat přímé intervence v rámci logopedické péče nebo doplňkových a podpůrných terapií.

Čemu pomáhá

 • Poskytuje specializovanou činnost, kterou nemůže zajistit škola. Pokud nemůže škola zajistit přímo logopedickou intervenci na škole, zajišťují tuto péči externí pracoviště – speciálněpedagogická centra, logopedické ambulance aj.
 • Dále doplňuje výchovně-vzdělávací činnost v rámci podpůrných terapií, které napomáhají rozvoji dílčích schopností (stimulační programy) či napomáhají rozvoji komunikace, sociálních vztahů, psychické pohodě, uvolnění, relaxaci (viz intervenční techniky).

Aplikace opatření a specifikace podmínek

Externího pracovníka – logopeda – doporučí poradenské zařízení po konzultaci o možnostech školy, rodičů. Rodiče mohou mít již tuto péči dlouhodobě zajištěnu, pak informují školu, SPC, kdo jim tuto péči zajišťuje. Rodiče docházejí pravidelně s dítětem do logopedické ambulance, v ideálním případě logoped spolupracuje se školou, předává škole informace o postupech v rámci intervence, v jakých oblastech může škola navázat a „procvičovat“ potřebné dovednosti. Škola poskytuje informace o vzdělávacím programu, obsahu probíraného učiva, výsledcích ve vzdělávání, aby mohl logoped na probírané učivo navázat. V mateřské škole by měla být spolupráce logopeda a školy ještě těsnější, rozvoj předškolních dovedností a jednotlivých dílčích schopností by měl být jednotný a v souladu s vývojovou úrovní dítěte. Logopedickou péči mohou zajišťovat osoby ve školských zařízeních nebo zdravotnických zařízeních.

Logopedická intervence mimo školu je hrazena z různých finančních zdrojů – logoped ve školských poradenských zařízeních z prostředků MŠMT, logoped ve zdravotnictví zdravotní pojišťovnou, logopedickou intervenci v soukromých zařízeních hradí rodiče sami.

Spolupráce s dalšími externími pracovníky (rehabilitační pracovníci, psychoterapeuti, speciální pedagogové ad.) závisí na podmínkách daného regionu a školy. Poradenské zařízení či lékař doporučí nebo škola si sama vytipuje externího pracovníka, se souhlasem klienta nebo zákonného zástupce se domluví na vzájemné spolupráci, případně překrývání péče. Poskytovateli těchto služeb mohou být občanská sdružení, společnosti, soukromé subjekty (např. Česká hiporehabilitační společnost, Pomocné tlapky – Canisterapie, Muzikoterapeutická asociace ČR, Asociace dramaterapeutů ČR, Česká arteterapeutická asociace, soukromé poradny, rehabilitační pracoviště aj.).

Tyto služby hradí rodič nebo škola. Záleží na možnostech školy, zda zažádá o financování některé nadace či hradí poskytované služby z grantů, projektů (např. canisterapii, hipoterapii, muzikoterapii, stimulační programy apod. poskytované ve škole).

Organizační zajištění – vedení školy uzavře dohodu s poskytovatelem služeb. Smlouva též obsahuje organizační a obsahové zajištění této služby (místo, čas, náplň práce apod.).

Rizika

 • Rozdílná spolupráce může být při zajišťování logopedické péče klinickým logopedem v resortu zdravotnictví, kdy logoped nemusí souhlasit s poskytováním informací o intervenci škole nebo nemá dostatečné informace o školních vzdělávacích programech.
 • Nesouhlas zákonného zástupce.
 • Nespolupráce ze strany klienta/klientky/zákonného zástupce.
 • Neochota vedení školy zajistit spolupráci s externím poskytovatelem služeb.
 • Nedostatek finančních prostředků na zajištění služby.

Varianty opatření dle stupňů podpory

(čím je stupeň vyšší, tím je opatření náročnější na koordinaci všech zúčastněných)

Stupeň 1

Aplikujeme dle potřeb klienta – většinou se jedná o logopedickou intervenci (na všech stupních škol), stimulační programy (MŠ, ZŠ).

Stupeň 2

Aplikujeme dle potřeb klienta – většinou se jedná o logopedickou intervenci (na všech stupních škol), stimulační programy (MŠ, ZŠ).

Stupeň 3

Aplikujeme dle potřeb klienta – logopedická intervence, stimulační programy, podpůrné terapie (muzikoterapie, arteterapie, canisterapie, hipoterapie aj.), rehabilitace (na všech stupních škol).

Stupeň 4

Aplikujeme dle potřeb klienta – logopedická intervence, podpůrné terapie (muzikoterapie, arteterapie, canisterapie, hipoterapie aj.), rehabilitace (MŠ, ZŠ).

Stupeň 5

Aplikujeme dle potřeb klienta – logopedická intervence, podpůrné terapie (muzikoterapie, arteterapie, canisterapie, hipoterapie aj.), rehabilitace (MŠ, ZŠ).

Metodické zdroje, odkazy, odborná literatura

1. Česká hiporehabilitační společnost, http://www.hiporehabilitace-cr.com/.

2. Pomocné tlapky – Canisterapie, http://www.canisterapie.cz/.

3. Muzikoterapeutická asociace České republiky, www.musictherapy.cz.

4. Sekce systemické muzikoterapie při České psychoterapeutické společnosti, www.sekcemuzikoterapie.717.cz.

5. Česká arteterapeutická asociace, www.arteterapie.cz.

6. Asociace dramaterapeutů České republiky, www.adcr.cz.