Katalog podpůrných opatření

4.5.3

Rozložení učiva z důvodu těžkého deficitu

 • Lenka Petrášová
Oblast podpory:
 • Úpravy obsahu vzdělávání
Cílové skupiny:
 • ZŠ - 1. stupeň


Projevy na straně žáka, na které opatření reaguje

 • Žák má výrazné deficity v oblasti porozumění řeči.
 • Žák má nedostatečnou úroveň slovní zásoby.
 • Žák má obtíže v oblasti verbálně-akustické paměti.
 • U žáka přetrvávají vývojové obtíže ve vnímání, které znesnadňují zvládnutí obsahu učiva v prvním až třetím roce školní docházky.
 • U dětí před nástupem školní docházky školní nezralost.

Popis opatření

V čem spočívá

V případě školní nezralosti odklad školní docházky. Žákovi s těžkým NKS je umožněno v případě, že nezvládá učivo, rozložit učební plán daného ročníku prostřednictvím IVP do 2 ročníků bez nutnosti opakování ročníku. Navrhujeme možnost uplatnit toto opatření jednou v rozmezí 1. až 3. ročníku.

Čemu pomáhá

 • Respektuje individuální specifika v percepčních a kognitivních schopnostech žáka.
 • Umožní vyrovnávat nerovnoměrný vývoj.
 • Pracovat individuálním tempem.
 • Pomáhá ke zvládnutí učiva daného ročníku.

Aplikace opatření a specifikace podmínek

Odložení povinné školní docházky (OŠD).

Rozložení 1. ročníku: V učebním plánu pro žáky se zdravotním postižením, kteří se vzdělávají ve školách nebo třídách s upraveným vzdělávacím programem, je možné 1. ročník rozložit do dvou let (1. ročník/1. rokem a 1. ročník/2. rokem). Rozložení 1. ročníku se řídí ustanovením paragrafu 46 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Vzdělávání žáků se zdravotním postižením dle předchozího souhlasu MŠMT může trvat deset ročníků. Na základě souhlasu ministerstva školství je tu 1. stupeň prodloužen na 6 let.

V případě, kdy žák selhává z důvodu těžkého NKS a je zřejmé, že nedokáže splnit požadované výstupy daného ročníku (pro velké adaptační obtíže, obtíže ve vnímání řeči, percepcích, paměti apod.), je učivo rozloženo do dvou ročníků a žák je vzděláván podle IVP. IVP obsahuje takové časové a obsahové rozvržení učiva, které reaguje na jeho individuální vzdělávací potřeby a umožní mu v průběhu dvou školních let získat vědomosti a dovednosti potřebné pro postup do dalšího ročníku. Jestliže žák úspěšně absolvuje 1. ročník (nebo je v prvním ročníku hodnocen „motivačně“) a ve 2. ročníku již učivo nezvládá a stejně tak ve 3. ročníku, kdy učivo ve vzdělávacích oblastech Jazyk a jazyková výchova a Matematika a její aplikace patří k nejnáročnějším (učivo akceleruje, klade velké nároky na pamětné učení), doporučujeme přistoupit v odůvodněných případech ke stejnému řešení.

Tato požadovaná úprava dosud nemá oporu v zákoně. Rozložit učivo daného ročníku je aktuálně možné v běžné ZŠ pouze prostřednictvím IVP. Žák opakuje ročník, ale pracuje individuálně a po nutném zopakování již dříve zvládnutého naváže na tu část učiva, u níž skončil v minulém školním roce, a může si ho tak s respektováním individuálního tempa více procvičit a upevnit.

Na co klást důraz

 • Kvalitu zpracování IVP.
 • Vzájemnou spolupráci učitelů.

Rizika

 • Organizační náročnost opatření.
 • Ne vždy ideální spolupráce mezi učiteli (v 1. a 2. roce plnění učebního plánu daného ročníku).
 • Není k dispozici asistent pedagoga ve třídě.

Varianty opatření dle stupňů podpory

Opatření navrhujeme realizovat v odůvodněných případech, kdy je žák vzděláván podle IVP a s podporou asistenta pedagoga – od stupně 3.

Metodické zdroje, odkazy, odborná literatura

1. MICHALÍK, J. a kol. Hmotněprávní a procedurální standardy, dokumentace a vybrané vzory v činnosti SPC. Olomouc: UP. ISBN 978-80-244-3050-8.