Katalog podpůrných opatření

10

SLOVNÍČEK ODBORNÝCH POJMŮ A SEZNAM ZKRATEK

  • doc. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D.
  • PaedDr. Pavlína Baslerová
  • prof. PaedDr. Milan Valenta, Ph.D.
Alternativní a augmentativní komunikace Komunikační soustavy podporující, nahrazující nebo doplňující (např. obrázky) komunikaci založenou na slově. Využívá se v komunikaci s osobami s poruchou autistického spektra, mentální retardací nebo se závažně narušenou komunikační schopností.
Autoagrese Jednání, kterým jedinec poškozuje sám sebe.
Afekt, afektivní chování Přehnaná reakce na nepříznivé vnější podněty provázená bouřlivými motorickými projevy.
Behaviorálně orientovaný terapeut Terapeut zabývající se činnostmi vedoucími u žáka ke změně jeho chování.
Civilizační choroby Onemocnění související do velké míry se životním stylem a stavem životního prostředí. U dětí nejčastěji alergie či respirační a kardiovaskulární choroby.
Decentralizace vzdělávacího systému Zde míněno jako stav v našem školství po roce 1990, charakteristický nahrazením modelu „jednotné školy“ pluralitním systémem zahrnujícím různé formy zřizování škol, vzdělávacích programů či realizaci různých forem integrace žáků se znevýhodněním.
Depistáž Cílené vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (v případě Katalogu PO).
Detašované pracoviště ŠPZ Odloučené pracoviště, které se zřizuje v příslušném regionu ke zlepšení dostupnosti poradenské služby.
Diagnostický manuál Soubor testů sloužící k diagnostice konkrétního problému žáka.
Diagnostika Zde speciálněpedagogické (psychologické) vyšetření, jehož cílem je identifikovat vzdělávací potřeby žáka.
Edukace Výchova a vzdělávání.
Empirie Zkušenost, zde i poznatky z praxe.
Etiologie Původ, příčina postižení (znevýhodnění).
Evaluace Hodnocení, jehož cílem je určit úroveň kvality.
Heterogenní třídní kolektiv Třída, skupina s odlišným, nestejnorodým složením.
Homogenní třídní kolektiv Třída, skupina vnitřně stejnorodá podle daného kritéria (např.: jsou v ní bez výjimky zařazeni žáci s narušenou komunikační schopností – logopedická třída).
Implementace Zavádění nových postupů do praxe.
Informovaný souhlas Institut, kterým je zákonnému zástupci (zletilému žákovi) zajištěna plná informovanost (cíl, způsob, doba trvání, dopady apod.) o vyšetření (poradenské intervenci) ze strany ŠPZ a některých souvisejících rozhodnutí ve vzdělávání (např. umístění dítěte do školy samostatně určené pro žáky s SVP).
Inkluze, inkluzivní vzdělávání Průběžně probíhající proces, ve kterém se lidé s postižením v plné míře účastní všech aktivit společnosti (vč. vzdělávání) stejně jako lidé bez postižení. Inkluze znamená nejen formální zahrnutí do skupiny vrstevníků, ale také přijetí ze strany ostatních členů skupiny.
Integrace, individuální integrace Dynamický, postupně se rozvíjející pedagogický jev, při kterém dochází k partnerskému soužití osob s postižením a osob nepostižených na úrovni vzájemně vyvážené adaptace během jejich výchovy a vzdělávání a při jejich aktivním podílu na řešení výchovně-vzdělávacích situací. Individuální integrací je míněno zařazení žáka s postižením (znevýhodněním) do třídního kolektivu vrstevníků v běžné škole.
Kompenzace Speciálněpedagogická metoda založená na podpoře a rozvoji nepoškozeného smyslu či orgánu tak, aby byla nahrazena činnost smyslu nebo orgánu poškozeného (např. podpora hmatu či sluchu u žáka se zrakovým postižením).
Kurátor Zde pracovník sociálního odboru obce (s rozšířenou působností) určený k sociálně-právní ochraně dětí a mládeže.
Kurikulární reforma Zásadní změna koncepce, obsahu a forem vzdělávání postupně realizovaná v ČR v posledních dvaceti letech.
Lateralita Přednostní používání jednoho z párových orgánů či jedné strany nepárového orgánu. Typy laterality rukou: leváctví, praváctví, ambidextrie (nevyhraněná lateralita).
Meniérova choroba Onemocnění postihující sluchově rovnovážný orgán, projevující se vznikem akutních záchvatů závratě, velmi nepříjemným točením hlavy, pocitem tlaku, zhoršením sluchu a doprovodnými zvuky (pískání, klapání, šumění…).
Mentální retardace Snížení především rozumových schopností ve stupních: lehká, středně těžká, těžká, hluboká.
Normativní financování vzdělávání Způsob financování školství založený na stanovení částky připadající na každého žáka. To je realizováno prostřednictvím tzv. jednotky výkonu a kvantitativním ukazatelem, který je dán vyhláškou č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, v platném znění.
Obligatornost Závaznost.
Orgán sociálně-právní ochrany mládeže (OSPOD) Orgán sociálně-právní ochrany mládeže je orgánem veřejné správy vykonávajícím působnost podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí a mládeže. Základním úkolem je ochrana dětí a prevence rizikového chování. Orgány OSPOD působí zejména v obcích s rozšířenou působností a krajských úřadech.
Percepce Vnímání (nejčastěji sluchové či zrakové vnímání).
Podpůrná opatření Soubor zahrnující organizační opatření, pedagogické dovednosti, individuální přístup, aplikaci speciálněpedagogických metod, vše spojené s určitou mírou nárokovosti a nutných úprav organizace a obsahu vzdělávání, případně i s vyšší finanční náročností.
Pregraduální příprava pedagogických pracovníků Vysokoškolské studium realizované na pedagogických a případně dalších fakultách v oborech připravujících pedagogické pracovníky, učitele.
Předměty speciálněpedagogické péče Předměty v učebním plánu zaměřené na rozvíjení specifických oblastí, které úzce souvisejí se zdravotním postižením žáka (např. tyflopedická péče u žáka se zrakovým postižením či individuální logopedická péče u žáka s NKS).
Rámcový vzdělávací program V ČR definuje principy, obsah, formy vzdělávání pro žáky od 3 do 19 let. Je zpracován pro předškolní, základní a všechny typy středního vzdělávání. Je praktickým vyjádřením kurikulární reformy v ČR.
Rediagnostika Opakovaná diagnostika stejného vzdělávacího problému.
Reedukace Speciálněpedagogická metoda založená na podpoře a rozvoji smyslu či orgánu, který je oslaben či není dostatečně rozvinut (např. podpora zrakového vnímání u žáka se zrakovým postižením).
Rovný přístup ke vzdělávání Rovnost vzdělávacích příležitostí je zakotvena v Úmluvě o právech osob se zdravotním postižením, ale i v Listině základních práv a svobod. Pro účely Katalogu PO je to zajištění rovného přístupu ke vzdělání bez ohledu na druh či míru žákova znevýhodnění.
Screening Hromadná forma cíleného vyhledávání určitého jevu (např. závažného pedagogického problému).
Segregovaný model vzdělávání Způsob vzdělávání založený na preferenci odděleného vzdělávání žáků s odlišnostmi (s postižením, žáků nadaných, dříve i dle pohlaví, rasy apod.).
Simultánní přepis Doslovný přepis pořizovaný z náslechu v reálném čase.
Sociální status Postavení jedince v určitém sociálním prostředí.
Sociokulturní prostředí žáka Prostředí uvnitř určité sociální skupiny, v níž žák vyrůstá, charakterizované určitými odlišnostmi v její kultuře (např. trávení volného času, hodnotová orientace, odlišný mateřský jazyk, způsob komunikace apod.).
Speciální vzdělávací potřeby (SVP) Pro potřeby školského zákona se jedná o vzdělávací potřeby žáka se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním (§ 16 zákona platného v r. 2015).
Synergie Vzájemné ovlivňování, zvyšování účinku tím, že použijeme souběžně několik opatření, která tak mají větší dopad, než když se užijí izolovaně.
Škola hlavního vzdělávacího proudu, alter. „běžné školy“ Míněno mateřská škola, základní škola, střední škola, která není samostatně zřízena pro žáky s SVP.
Školní poradenské pracoviště (ŠPP) Součást každé základní a střední školy. Mezi pracovníky závazně patří metodik prevence a výchovný poradce. Dalšími možnými pracovníky ŠPP jsou především školní psycholog a školní speciální pedagog, případně další pedagogové školy v rolích, které jsou pro danou školu potřebné.
Školní vzdělávací program Aplikace rámcového vzdělávacího programu na podmínky konkrétní školy.
Školské poradenské zařízení (ŠPZ) Školské zařízení určené k poskytování primárně bezplatných poradenských služeb žákům, jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením.
Školský obvod, spádový obvod školy Katastrální území obce, kde má žák trvalé bydliště, přičemž toto území je příslušným správním orgánem vymezeno k plnění školní docházky v dané škole.
Školy samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením, speciální školy Jedná se o MŠ, ZŠ a SŠ zřízené pro žáky se zdravotním postižením. Výčet podává § 5 vyhl. č. 73/2005 Sb.
Učební plán Rozpis předmětů a jim určených hodinových dotací daných ŠVP konkrétní školy.
Udržitelný rozvoj společnosti Dle Světové komise pro životní prostředí a rozvoj OSN (UN WCED) v roce 1987: „Trvale udržitelný rozvoj je takovým rozvojem, který naplňuje potřeby přítomných generací, aniž by ohrozil schopnost budoucích generací naplňovat potřeby jejich.“ Má čtyři pilíře: sociální, ekonomický, ekologický a politický.
Vizuomotorika Koordinace pohybů končetin a zraku.
Vyrovnávací opatření V novele vyhlášky č. 73/2005 Sb. z roku 2011 jsou užity pojmy „vyrovnávací a podpůrná opatření“. V návrhu novely školského zákona se počítá se sloučením těchto pojmů pod pojem „podpůrná opatření“.
Vzácné onemocnění Různorodá skupina onemocnění, které se v populaci vyskytují zřídka (výskyt je menší než jedna osoba z 2 000). Jedná se o několik stovek onemocnění, která v souhrnu postihují desetitisíce obyvatel ČR. V řadě případů se jedná o velmi závažná onemocnění se zásadním dopadem na život jedince, včetně dopadů na jeho vzdělávání.
Zvýšený finanční normativ, příplatek k normativu pro žáky se ZP Koeficient, kterým je vyhláškou č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, navýšen základní normativ určený na vzdělávání žáka.
Žák V souladu s ust. vyhl. č. 73/2005 Sb. se tímto pojmemrozumí i dítě (MŠ), žák (ZŠ a SŠ) a student (VOŠ).
Žák se smyslovým postižením Jedná se o žáka se zrakovým či sluchovým postižením.
Žák se sociálním znevýhodněním (SZn) Dle školského zákona žák:
a) jehož rodinné prostředí se vyznačuje nízkým sociál­ně-kulturním postavením, ohrožením sociálněpatologickými jevy;
b) s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou;
c) s postavením azylanta, osoby požívající doplňkové ochrany a účastníka řízení o udělení mezinárodní ochrany na území ČR.
Žák se zdravotním postižením (ZP) Dle školského zákona žák s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, vadou řeči, poruchou autistického spektra či postižením více vadami a vývojovou poruchou učení a chování.
Žák se zdravotním znevýhodněním (ZZn) Dle školského zákona žák se zdravotním oslabením, dlouhodobou nemocí nebo s lehčí zdravotní poruchou vedoucí k poruchám učení a chování, které vyžadují zohlednění při vzdělávání.
Žák s potřebou podpůrných opatření Pro účely nového pojetí SVP klíčový termín označující dopady SVP do vzdělávání.

Použité zkratky

AP asistent pedagoga
CERMAT Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání
IVP individuální vzdělávací plán
MP mentální postižení
mateřská škola
MŠMT ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MZ maturitní zkouška
NKS narušená komunikační schopnost
OSPOD orgán sociálně-právní ochrany mládeže
PAS porucha autistického spektra
PPP pedagogicko-psychologická poradna (dle kontextu);
plán pedagogické podpory (dle kontextu)
RVP rámcový vzdělávací program
SP sluchové postižení
střední škola
SPC speciálněpedagogické centrum
SVP středisko výchovné péče (dle kontextu); speciální vzdělávací potřeby (dle kontextu)
ŠMP školní metodik prevence
ŠPP školní poradenské pracoviště
ŠPZ školské poradenské zařízení
ŠVP školní vzdělávací program
TP tělesné postižení
VOŠ vyšší odborná škola
VP výchovný poradce
ZP zrakové postižení
základní škola