Katalog podpůrných opatření

11

ZÁVĚR

  • Kolektiv autorů

Úvodní dílčí část Katalogu podpůrných opatření si klade za cíl seznámit čtenáře, pedagogické pracovníky, pracovníky poradenských zařízení i rodiče dětí se speciálními vzdělávacími potřebami s pojetím podpůrných opatření. Ta představují relativně nový model poskytování speciálněpedagogické podpory pro několik desítek tisíc dětí, žáků a studentů v českém školství.

Podpůrná opatření, jak byla představena, jsou zejména příležitostí ke změně. V zájmu dětí, ale i pedagogů je, aby se změna odehrávala postupně a jednalo se o změnu k lepšímu. Struktura podpůrných opatření, jak je představena v tomto Katalogu (tj. nejen v této, ale i v jeho dalších částech), představuje toliko jeden z předpokladů potřebné změny.

Zavedení modelu podpůrných opatření skutečně do každé školy, ke každému žákovi, který je „k naplnění svých vzdělávacích potřeb“ vyžaduje, nebude jednoduché. Bude zapotřebí zajistit celou řadu předpokladů. Na prvním místě je nutno přijmout odpovídající prováděcí právní předpis (vyhlášku MŠMT ČR), která „dovysvětlí“ záměr zákonodárce, jak jej vyjádřil přijatou novelou školského zákona z jara r. 2015.

Stejně tak zásadní je starost o to, aby se systém podpůrných opatření přiblížil každé učitelce a učiteli, každé mateřské, základní, střední či vyšší odborné škole. Záleží na pracovnících veřejné správy (ministerstvo, krajské úřady, obecní úřady), ředitelích škol, pracovnících školských poradenských zařízení, zda budou podpůrná opatření vnímána jako další z více (či méně!) smysluplných reforem a pokusů o reformy, které jsou nejen pro vzdělávací systém charakteristické.

Podpůrná opatření představují příležitost k rozvoji pedagogického umu každého pedagogického pracovníka. Autoři Katalogu PO nepochybují o dobré vůli většiny či značné většiny pedagogických pracovníků. Svou práci chtějí vykonávat dobře. A věříme, že i v zájmu a ve prospěch žáků ve svých třídách.

Lišit se můžeme, a v praxi se také lišíme, mírou svých zkušeností, poznatků, které přetavujeme v každodenních činnostech do svých postojů, praktických kroků naší učitelské práce. Pokud se však zamyslíme nad systémem podpůrných opatření, jak je předkládá tento Katalog, musíme se shodnout, že představuje šanci, vodítko a dokáže vytvořit prostor pro řízenou, přesto však samostatnou pedagogickou práci.

Autoři si dokážou představit, že každá karta podpůrného opatření z jednotlivých zvláštních částí Katalogu zaměřených na potřeby žáků s různými znevýhodněními bude dále rozvedena v metodické činnosti, v praktických zkušenostech a nalezne své vyjádření v další publikační produkci.

Stejně tak jsou přesvědčeni o tom, že Katalog podpůrných opatření představuje „živou studnici speciálněpedagogického poznání“, která bude dále sycena empirií jeho uživatelů – za aktivní participace autorského týmu.

Autoři přejí žákům se speciálními vzdělávacími potřebami dobré učitele a svým kolegům učitelům přejí, aby jim byl Katalog podpůrných opatření dobrým rádcem a pomocníkem.