Katalog podpůrných opatření

5

ŠKOLSKÁ PORADENSKÁ ZAŘÍZENÍ A JEJICH ČINNOST V OBLASTI PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ

 • Mgr. Eva Čadová
 • PaedDr. Pavlína Baslerová

Školská poradenská zařízení (dále jen ŠPZ) poskytují poradenské služby dětem, žákům, studentům (dále jen „žák“), jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením.

Mezi ŠPZ patří:

 • Pedagogicko-psychologická poradna (dále jen PPP).
 • Speciálněpedagogické centrum (dále jen SPC).
 • Středisko výchovné péče (dále jen SVP).

Pozn.: Tato část je zpracována podle znění právních norem a jim odpovídající faktické situace ve školním roce 2014/2015. Před účinností novely školského zákona, která se u § 16–19 očekává od 1. 9. 2016, bude nutno přijmout zcela novou vyhlášku, která upraví podrobnosti (nejen) o činnosti školských poradenských zařízení. V návaznosti na tuto normu autoři předpokládají úpravu dotčených částí Katalogu PO v jeho elektronické verzi.

V současnosti projednávaná novela § 16 školského zákona (viz výše) nepočítá se zařazením SVP jako školských poradenských zařízení. Rámec činnosti školských poradenských zařízení v současné době stanoví vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, která podrobně rozpracovává ustanovení § 16 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Poradenské služby jsou bezplatné, poskytují se na žádost žáků, jejich zákonných zástupců. V případě, že vzdělávací nebo výchovný problém identifikuje škola, musí o potřebě obrátit se na ŠPZ přesvědčit zákonného zástupce žáka (zletilého žáka). Škola sama nemůže být oficiálním žadatelem služby.

Poskytnutí služby v ŠPZ je podmíněno písemným souhlasem žáka, v případě nezletilého žáka jeho zákonného zástupce. Žák (nebo jeho zákonný zástupce) je předem informován o povaze, rozsahu, trvání, cílech a postupech nabízených poradenských služeb, o všech předvídatelných rizicích a nevýhodách, které mohou vyplynout z poskytované poradenské služby, prospěchu, který je možné očekávat, i možných následcích toho, když poradenská služba nebude poskytnuta. (Již v původním znění vyhlášky existovala jistá podoba informovaného souhlasu, která byla podrobněji rozpracována a doplněna novelizací z roku 2011.)

Při poskytování služeb ŠPZ je kladen důraz na ochranu práv jejich uživatelů (zejm. informovaný souhlas jako podmínka poskytnutí služby) a na ochranu osobních údajů. Pracovníci ŠPZ jsou povinni postupovat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména při předávání informací o dětech, žácích a jejich zákonných zástupcích, kterým jsou poskytovány poradenské služby, třetím osobám a při zpracovávání důvěrných a citlivých údajů o těchto uživatelích poradenských služeb.


Podkapitoly:

 1. 5.3 POSTUP ŠKOLSKÉHO PORADENSKÉHO ZAŘÍZENÍ PŘI STANOVENÍ PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ
 2. 5.2 DRUHY A ZÁKLADNÍ RÁMEC ČINNOSTI ŠKOLSKÝCH PORADENSKÝCH ZAŘÍZENÍ
 3. 5.4 VÝSLEDKY ČINNOSTI ŠPZ
 4. 5.5 KOMUNIKACE ŠPZ–ŠKOLA
 5. 5.6 ZÁVĚR
 6. 5.7 LITERATURA
 7. 5.1 PŮSOBNOST ŠKOLSKÝCH PORADENSKÝCH ZAŘÍZENÍ