Katalog podpůrných opatření

12.2.1

Asistent pedagoga

 • Pavlína Baslerová
Oblast podpory:
 • Personální podmínky
Cílové skupiny:
 • ZŠ - 1. stupeň
 • ZŠ - 2. stupeň


Projevy na straně žáka, na které uvedená forma ­personálního/organizačního zabezpečení reaguje

 • Žák potřebuje individuální podporu v plnění výukových plánů.
 • Žák potřebuje individuální podporu v eliminaci nežádoucích projevů chování.
 • Žák potřebuje upravené pracovní prostředí a pomůcky.
 • Skupina intaktních žáků potřebuje pedagogickou podporu v době, kdy učitel pracuje individuálně se žákem s SVP.
 • Učitel kvůli náročnosti skladby třídy není schopen sám efektivně realizovat vzdělávací proces.

Popis opatření

V čem spočívá

Asistent pedagoga je pedagogickým pracovníkem, který se podílí na vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami v případě, že tito nejsou sami schopni efektivně naplňovat své vzdělávací potřeby.

K tomu, aby byl AP do vyučování ve třídě (mateřské školy, základní školy, střední školy) zařazen, je nutné doporučení školského poradenského zařízení a souhlas příslušného krajského úřadu (odboru školství). Tento souhlas s sebou bohužel nenese právní nárok na financování dané pracovní pozice. Pouze v základní škole speciální jsou finanční nároky spojené se mzdou AP součástí normativního financování.

Současná právní úprava nepočítá s pracovní pozicí tzv. sdíleného asistenta, který by byl pro řadu škol řešením v podpoře vzdělávání žáka s problémem. Sdílený asistent by nebyl přiřazen k jednomu konkrétnímu žákovi, ale do školy (třídy) jako celku s tím, že bude pravidelně či nepravidelně (na základě aktuální situace) partnerem učitele při vzdělávání takových žáků, jejichž zdravotní či sociální handicap není natolik závažný, aby opravňoval k „přidělení“ AP, ale jejichž vzdělávání by díky této podpoře bylo efektivnější. Základním rysem sdílené asistence je to, že se tento AP věnuje většímu počtu (skupinám) žáků v malém časovém rozsahu. Dalším rysem je vysoká operativnost a flexibilita jeho zařazení ke konkrétním žákům (skupinám žáků). Optimálním způsobem, jak zajistit ve škole služby sdíleného asistenta, je „normativní přidělení“ této pracovní pozice v závislosti na velikosti školy – počtu a skladbě žáků.

Čemu pomáhá

 • Vzdělávání heterogenních skupin žáků v jednom třídním kolektivu.
 • Vzdělávání žáka se závažným stupněm potřeby podpůrných opatření (neschopného plně se zapojit do spolupráce se třídou) v kolektivu intaktních žáků.
 • Vytvoření podmínek pro týmovou spolupráci.
 • Více příležitostí k individuální práci se žákem (i s ostatními žáky ve třídě).
 • Možnost lépe poznat osobnost žáka (žáků).

Aplikace opatření a specifikace podmínek

Právo zřídit funkci AP ve třídě, ve které se vzdělává žák s SVP, dává řediteli školy odst. 9 § 16 školského zákona. Jeho hlavní činnosti ve vzdělávání popisuje § 7 vyhlášky č. 73/2005 Sb., v platném znění. Ředitel školy v souladu s nařízením vlády č. ٧٥/٢٠٠٤ Sb. stanoví asistentovi pedagoga rozsah přímé pedagogické činnosti 20 až 40 hodin týdně (při plném pracovním úvazku).

Nároky na odbornou kvalifikaci asistenta pedagoga popisuje § 20 zákona č. 563/2004 Sb. v platném znění. Ve stručnosti lze říci, že odbornou kvalifikaci má osoba, která absolvovala nějaký stupeň školy s pedagogickým zaměřením (minimálně úplné středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou), nebo osoba s úplným středoškolským vzděláním s maturitní zkouškou nepedagogického zaměření a současným absolvováním vzdělávacího programu pro asistenty pedagoga uskutečňovaného vysokou školou nebo zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.

I když stávající legislativa předjímá, že asistent pedagoga je vždy určen k podpoře jednoho konkrétního žáka, ve školské praxi se ukazuje jako naprosto nezbytné, že asistent v týmu s vyučujícím učitelem přebírá úkoly ve vzdělávání i vůči jiným žákům s SVP, případně vůči žákům bez postižení (to zejména v případě, že učitel individuálně pracuje právě se žákem s postižením).

AP může dle aktuální legislativy pracovat pouze ve škole, není možné jej přidělit k práci ve školní družině či internátě školy (školských zařízeních). Toto omezení však neznamená, že AP bude přítomen pouze ve vyučovací hodině. Samozřejmě se účastní všech školních akcí v době vyučování, v případě potřeby je ve třídě přítomen i v době přestávek (s tím, že respektujeme právo na přestávku tak, jak ji uvádí zákoník práce).

Asistent pedagoga je právoplatným členem pedagogického sboru. S vyučujícím učitelem tvoří pedagogický tým, který plánuje, realizuje a hodnotí vzdělávací proces v dané třídě. Asistent pedagoga vždy pracuje pod vedením učitele, který mu v zájmu žáka se speciálními vzdělávacími potřebami stanoví úkoly týkající se vzdělávání tohoto žáka či ostatních žáků ve třídě (s postižením i bez postižení). V odůvodněných případech může realizovat individuální práci se žákem i mimo prostor samotné třídy, bez účasti vyučujícího i spolužáků. Vždy je nutné mít na zřeteli naplňování speciálních vzdělávacích potřeb žáka i potřebu přirozených sociálních kontaktů.

Asistent pedagoga podporuje přijetí žáka s SVP kolektivem třídy, může sehrávat důležitou roli v ovlivňování pozitivního třídního klimatu. Často sehrává důležitou roli také v komunikaci školy a rodiny žáka. Všechny tyto role však musí být výsledkem nastavené strategie týmu, který se na vzdělávání žáka s SVP podílí.

Není úkolem AP vykonávat za žáka ty činnosti, které může realizovat sám. Jeho úkolem je podporovat žáka v samostatnosti, učit jej dovednostem, které povedou ke snižování závislosti na ostatních osobách. V žádném případě nesmí AP za žáka plnit jeho školní výstupy.

Důkazem o úspěšnosti práce asistenta pedagoga je fakt, že se snižuje potřeba žáka využívat jeho podpory. Nejprospěšnější je tedy ten asistent, kterého žák potřebuje stále méně, nejlépe pak vůbec.

Poměrně novou myšlenkou je využívání služeb tzv. sdíleného asistenta – to je asistent, který není určen přímo k jednomu konkrétnímu žákovi ve třídě, ale ve škole v různých třídách (s různými žáky) na základě konkrétních aktuálních potřeb žáků i učitele participuje na vzdělávacím procesu.

Na co klást důraz

 • Je nutné mít na paměti, že asistent pedagoga podporuje samostatnost žáka a nevykonává za něj ty činnosti, které je žák schopen zvládat sám (nebo je žádoucí, aby je sám zvládal). V žádném případě AP neplní školní výstupy žáka za něj!

Varianty opatření dle stupňů podpory

Stupeň 2

Sdílený asistent pedagoga pro skupinu pěti a více žáků s potřebou podpůrných opatření ve 2. stupni podpory (u jednotlivých žáků je vždy využit pouze k některým činnostem, ne po celou dobu učebního plánu žáka).

Stupeň 3

Sdílený asistent pedagoga pro méně než 5 žáků s potřebou podpůrných opatření ve 3. stupni podpory (u jednotlivých žáků je vždy využit pouze k některým činnostem, ne po celou dobu učebního plánu žáka).

Stupeň 4

Přítomnost asistenta pedagoga u žáka po dobu plnění jeho učebního plánu (dle rozvrhu hodin).

Stupeň 5

Pedagogická asistence k danému žákovi na dobu jeho pobytu ve škole a při školních akcích.

Metodické zdroje, odkazy, odborná literatura

1. Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, v platném znění.

2. Zákon č. 563/2005 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

3. Zákon č. 262/2005 Sb., zákoník práce.

4. http://www.msmt.cz/vyhledavani-mozna-hledate/asistent-pedagoga.

5. http://www.nuv.cz/vzdelavani-v-cr/jaka-je-napln-prace-asistenta-pedagoga.