Katalog podpůrných opatření

7

CHARAKTERISTIKA PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ

 • prof. PaedDr. Miloň Potměšil, Ph.D.
 • prof. PaedDr. Milan Valenta, Ph.D.

Oblasti podpůrných opatření lze vymezit jako kategorie (klastry) sdružující jednotlivé prvky speciálněpedagogické (i psychologické) podpory (metody, postupy, formy, aktivity, prostředky, pomůcky, předměty, služby, úpravy apod.), přičemž klíčem klastrování je konsensuální empirie autorských kolektivů katalogů (zkušených speciálních pedagogů a psychologů). Při strukturaci kategorií bylo částečně využito i členění obecné didaktiky jakožto teorie vzdělávání (kurikula) a vyučování. Jednotlivé oblasti nejsou striktně oddělené, ale naopak vzájemně prostupné a interaktivní.

Jedná se o následující oblasti speciálněpedagogické podpory:

 1. Organizace výuky
 2. Modifikace vyučovacích metod a forem
 3. Intervence
 4. Pomůcky
 5. Úpravy obsahu vzdělávání
 6. Hodnocení
 7. Příprava na výuku
 8. Sociální a zdravotní podpora
 9. Práce s třídním kolektivem
 10. Úprava prostředí

Konkrétní obsah jednotlivých karet podpůrných opatření náležejících k jednotlivým oblastem podpory je uveden v každé z dílčích částí Katalogu PO s tím, že odráží specifické zvláštnosti poskytování PO žákům dle jednotlivých druhů postižení (znevýhodnění).

Jako speciální oblast byla vyčleněna jedenáctá kategorie Implementace podpůrných opatření, která zahrnuje:

 • personální opatření (vyučující pedagog, asistent pedagoga aj.),
 • organizační opatření (krizové scénáře, karta žáka aj.).

Tuto oblast naleznete v kapitole 8 této části Katalogu PO.


Podkapitoly:

 1. 7.1 OBLAST PODPORY Č. 1: ORGANIZACE VÝUKY
 2. 7.2 OBLAST PODPORY Č. 2: MODIFIKACE VYUČOVACÍCH METOD A FOREM
 3. 7.3 OBLAST PODPORY Č. 3: INTERVENCE
 4. 7.4 OBLAST PODPORY Č. 4: POMŮCKY
 5. 7.5 OBLAST PODPORY Č. 5: ÚPRAVY OBSAHU VZDĚLÁVÁNÍ
 6. 7.6 OBLAST PODPORY Č. 6: HODNOCENÍ
 7. 7.7 OBLAST PODPORY Č. 7: PŘÍPRAVA NA VÝUKU
 8. 7.8 OBLAST PODPORY Č. 8: PODPORA SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ
 9. 7.10 OBLAST PODPORY Č. 10: ÚPRAVA PROSTŘEDÍ
 10. 7.9 OBLAST PODPORY Č. 9: PRÁCE S TŘÍDNÍM KOLEKTIVEM
 11. 7.11 ZÁVĚR