Katalog podpůrných opatření

6

SEZNAM ZKRATEK

  • Kolektiv autorů
ADHD porucha pozornosti s hyperaktivitou
ADD prostá porucha pozornosti
AP asistent pedagoga
Dítě, žák, student dále jen „žák“
IVP individuální vzdělávací plán
KA klíčové aktivity
KK klíčové kompetence
KO klíčové oblasti
MP mentální postižení
MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí
MR mentální retardace
MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MZ Ministerstvo zdravotnictví
NNO nestátní neziskové organizace
NKS narušená komunikační schopnost
PPP pedagogicko-psychologická poradna
SP sluchové postižení
SPC speciálněpedagogické centrum
SpVP speciální vzdělávací potřeby
SVP středisko výchovné péče
SZn sociální znevýhodnění
ŠPZ školská poradenská zařízení
ŠPP školní poradenské pracoviště
TP tělesné postižení
VOKS výměnný obrázkový komunikační systém
ZP zrakové postižení
základní škola
ZŠP základní škola praktická
ZŠS základní škola speciální
ZZn zdravotní znevýhodnění