Katalog podpůrných opatření

4.8.1

Léčebná a režimová opatření

 • Zdeňka Vymětalová
Oblast podpory:
 • Podpora sociální a zdravotní
Cílové skupiny:
 • ZŠ - 1. stupeň
 • ZŠ - 2. stupeň


Projevy na straně žáka, na které opatření reaguje

 • Žák má časté absence (krátkodobé i dlouhodobé).
 • Žák má mezery ve vědomostech následkem absencí, případně ovlivněné jeho možnostmi (vzhledem k závažnosti jeho postižení).
 • Žák je zvýšeně unavitelný.
 • Žák není odolný vůči zátěži.
 • U medikovaného žáka se projevují vedlejší účinky léků vedoucí ke ztrátě pozornosti, zvýšené únavě atp.

Popis opatření

V čem spočívá

V zajištění podmínek pro dodržování léčebných opatření (podávání medikace, aplikace inzulinu apod.), dále v úpravě vzdělávání v době krátkodobé či dlouhodobé nemoci nebo v průběhu rekonvalescence. Pro zajištění tohoto opatření je nutná spolupráce rodičů se školou, kteří musejí předat vyučujícím potřebné informace týkající se zdravotního stavu žáka (lékařskou zprávu týkající se medikace a jejího dávkování) a způsobu poskytnutí příslušných léčebných opatření.

Čemu pomáhá

 • Umožňuje žákovi zvládnout učivo daného ročníku v souladu s tematickými plány pro jednotlivé předměty při současném dodržení léčebného režimu.

Aplikace opatření a specifikace podmínek

Aplikuje se zejména v případě dlouhodobé nemoci či rekonvalescence, kdy je nutno zajistit vzdělávání žáka v souladu s příslušným ŠVP tak, aby žák mohl být hodnocen na konci každého pololetí. Situaci řeší § ٥0 odst. 3 školského zákona: „Žákovi, který se nemůže pro svůj zdravotní stav po dobu delší než dva měsíce účastnit vyučování, stanoví ředitel školy takový způsob vzdělávání, který odpovídá možnostem žáka, nebo mu může povolit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu podle § 18. Zákonný zástupce žáka je povinen vytvořit pro stanovené vzdělávání podmínky.“

V případě žáků vzdělávaných podle IVP dle § 18 zák. č. 561/2004 Sb. se doplní a upřesní způsob zadávání a plnění úkolů (elektronicky, kopírování zápisů, konzultace s vyučujícími, předávání úkolů asistentem pedagoga), způsob ověřování vědomostí a dovedností (elektronicky, ústní či písemné přezkoušení) a spolupráce se zákonnými zástupci po dobu nepřítomnosti žáka ve škole. V případě, že je žák po dobu nemoci či rekonvalescence vzděláván individuálně (doma nebo ve škole), je nutno vytvořit harmonogram individuálních konzultací (den, čas, vyučující), obsahový a časový plán učiva pro jednotlivé předměty, plán zkoušení.

Žákům, kteří musejí i v průběhu vyučování dodržovat léčebná opatření (např. aplikaci inzulinu), je nutno vyčlenit vhodnou místnost splňující základní hygienická kritéria a umožnit jim kdykoliv odchod ze třídy. U menších dětí je nutná pomoc pedagoga při vyhodnocení a aplikaci léčebného opatření (např. určení glykemického profilu).

Na co klást důraz

 • Především na přípravu pedagoga.
 • Zajištění odpovídajících pomůcek.
 • V případě vyčleněné místnosti je třeba zajistit finanční prostředky na její vybavení.
 • V případě absencí je nutno upřesnit v rámci IVP způsob vzdělávání, který odpovídá možnostem žáka.
 • U žáků vysoce unavitelných (vlivem zdravotních obtíží nebo medikace) je možno žádat uvolnění např. z odpoledního vyučování či umožnit relaxaci v průběhu vyučování.
 • Žákům se zdravotním znevýhodněním (epilepsie, diabetes) musíme ve vyučování zajistit dle potřeby úpravy prostorové a časové.

rizika

 • Nedostatečná výbava školy v oblasti pomůcek.
 • Nezajištění asistenta pedagoga.

Ilustrační příklad

Imobilní chlapec s těžkým zdravotním postižením, schopen pracovat jen v poloze vleže. Integrován v ZŠ pro žáky s SPU s podporou asistenta pedagoga, vzděláván dle ŠVP ZV. V 7. ročníku výrazné zhoršení zdravotního stavu, provedena tracheostomie, trvalé připojení na umělou plicní ventilaci. Lékař nedoporučil vzdělávání v kolektivu, proto probíhala výuka individuálně ve škole, později jen v domácím prostředí, vždy za přítomnosti maminky pro případné zajištění zdravotních či hygienických potřeb chlapce. Výuka v rozsahu 4 vyučovacích hodin týdně byla zaměřena na zvládnutí učiva v hlavních předmětech (český jazyk, matematika, anglický jazyk, naukové předměty), z předmětů výchovného zaměření byl chlapec uvolněn. V rámci IVP byl sestaven přesný harmonogram výuky, rozdělený na sudé a liché týdny. V sudých týdnech probíhala výuka ČJ, M, F, Z, v lichých týdnech AJ, D, Př, Ch. Vyučující chlapci vysvětlili učivo, předali mu zápis a zadali úkoly na příští hodinu. Ověřování učiva probíhalo ústním zkoušením a kontrolou vypracovaných domácích úkolů a testů. Při samostudiu měl chlapec k dispozici PC, výukové programy i učebnice, protože však vzhledem k těžkému tělesnému handicapu není schopen samostatné manipulace s pomůckami, byl při osvojování vědomostí přímo závislý na pomoci další osoby – maminky. Ze zdravotních důvodů měl chlapec prodlouženu délku základního vzdělávání o 1 rok. Ve školním roce 2012/2013 ukončil povinnou školní docházku s velmi dobrým prospěchem a pokračuje ve studiu na střední škole.

Cílové skupiny

MŠ, ZŠ 1. stupeň, ZŠ 2. stupeň, SŠ.

Varianty opatření dle stupňů podpory

Stupeň 1

V případě krátkodobé nemoci dochází do školy rodič pro úkoly nebo jsou úkoly zadávány elektronicky. Po nástupu žáka do školy nabídne vyučující vysvětlení učební látky, kterou žák nepochopil. Žákům se zdravotním znevýhodněním zajistíme zvýšený dohled při dodržování léčebných opatření – např. při užívání léků, nutná je tolerance zvýšené unavitelnosti, umožnění relaxace.

Stupeň 2

Individuální úprava školní docházky – týká se žáků, kteří nejsou schopni ze zdravotních důvodů zvládnout výuku v plném rozsahu. Žákům dodržujícím léčebná opatření musíme umožnit jejich realizaci (aplikace inzulinu apod.).

Stupeň 3

Zajištění vzdělávání při déletrvající absenci (delší než 2 měsíce): IVP dle § 18 zák. č. 561/2004 Sb. a § 6 vyhlášky č. 73/2005 Sb., ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb. Nutno sestavit obsahový a časový plán učiva v jednotlivých předmětech (tematické plány). Umožnit individuální konzultace ve škole, příp. doma, elektronickou komunikaci s vyučujícími, plán zkoušení.

Stupeň 4

Může se týkat žáka, který nemůže být vzděláván v kolektivu (např. onkologický pacient), ale je schopen se účastnit individuální výuky ve škole, kterou zajišťují vyučující v rozsahu stanoveném v IVP podle předem sestaveného harmonogramu.

Stupeň 5

Může se týkat žáka, který nemůže být vzděláván v kolektivu (např. onkologický pacient), ale je schopen se účastnit individuální výuky ve škole, kterou zajišťují vyučující v rozsahu stanoveném v IVP podle předem sestaveného harmonogramu.

Je nutno zajistit individuální výuku žáka v domácím prostředí, pokud není předpoklad, že by žák mohl docházet pravidelně do školy. Výuka je zajištěna v domácím prostředí ve spolupráci s kmenovou školou. Vyučující docházejí k žákovi domů obvykle na 2–4 hodiny týdně, učivo vysvětlí a zadají úkoly k samostudiu. Opatření je obvykle provázeno uvolněním z výuky některých předmětů.

Metodické zdroje, odkazy, odborná literatura

1. Zákon č. 561/2004 Sb.

2. Vyhláška č. 73/2005 Sb., ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb. 561/2004