Katalog podpůrných opatření

8

LITERATURA

  • Kolektiv autorů

1. BARTOŇOVÁ, M.; VÍTKOVÁ, M. Strategie ve vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-158-4.

2. BUŘVALOVÁ, D. Tělesně postižený. Praha: Vzdělávací institut ochrany dětí, 2007. 24 s. ISBN 978-80-86991-21-4.

3. COMPUTER PRESS, a. s. Metodický materiál pro pedagogy pilotních škol. Projekt „MIP“ CZ.1.07/1.2.00/14.0125. Investice do rozvoje vzdělání. ISBN 80-251-0951-8.

4. ČADOVÁ, E. a kol. Metodika práce se žákem s tělesným postižením a zdravotním znevýhodněním. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012. ISBN 978-80-244-3308-0.

5. FILIPIOVÁ, D. Život bez bariér. Projekty a rekonstrukce. Praha: Grada, 1998. ISBN 80-7169-233-6.

6. HÁJKOVÁ, V. Integrativní pedagogika. Praha: IPPP ČR, 2005. ISBN 80-86856-05-4.

7. HRABAL, V. Pedagogicko-psychologická diagnostika žáka. Praha: SPN, 1989. ISBN 80-04-22149-1.

8. HRABAL, V. st.; HRABAL, V. ml. Diagnostika. Pedagogicko-psychologická diagnostika žáka s úvodem do diagnostické aplikace statistiky. Praha: Karolinum, 2002. ISBN 80-246-0319-5.

9. HRONOVÁ, M. Úvod do somatopedie. Olomouc: Rektorát UP, 1990.

10. CHRÁSKA, M. Metody pedagogické diagnostiky. Olomouc: Pedagogická fakulta UP, 1988.

11. CHRÁSKA, M. Didaktické testy. Brno: Paido, 1999.

12. KRAUS, J.; ŠANDERA, O. Tělesně postižené dítě. Praha: SPN, 1975. ISBN 14-324-75.

13. KRAUS, J. Dětská mozková obrna. Praha: Grada – Avicenum, 2005. 302 s. ISBN 80-247-1018-8.

14. KŘIVOHLAVÝ, J. Psychologie nemoci. Praha: Grada Publishing. 2002. ISBN 80-247-0179-0.

15. KUBÍČOVÁ, Z.; BENONIOVÁ, M.; HERRMANN, A. a kol. Kapitoly ze speciální pedagogiky pro učitele integrovaných žáků. Praha: Pedagogické centrum, 2002.

16. KUBÍČOVÁ, Z.; KUBÍČE, J. Kompenzační a didaktické pomůcky pro děti s tělesným postižením v mateřské a základní škole. Praha: Septima, 2001. ISBN 80-7216-166-0.

17. LESNÝ, I.; ŠPITZ, J. Neurologie a psychiatrie pro speciální pedagogy. Praha: SPN, 1989.

18. MATĚJČEK, Z. Psychologie nemocných a zdravotně postižených dětí. Jinočany: H&H, 2001. ISBN 80-86022-92-7.

19. MERTIN, V.; GILLEROVÁ, I. Psychologie pro učitelky mateřských škol. Praha: Portál, 2003.

20. MERTIN, V.; KREJČOVÁ, L. (eds.). Metody a postupy poznávání žáka: pedagogická diag­nostika. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. 344 s. ISBN 978-80-7357-679-0.

21. MICHALÍK, J. Školská integrace dětí s postižením. Olomouc: Univerzita Palackého, 1999. ISBN 80-7067-981-6.

22. MICHALÍK, J. Školská integrace žáků s postižením na základních školách v České republice. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005. ISBN 80-244-1045-1.

23. OPATŘILOVÁ, D. Pedagogická intervence v raném a předškolním věku u jedinců s dětskou mozkovou obrnou. Brno: MU, 2003. ISBN 80-210-3242-1.

24. OPATŘILOVÁ, D.; HUTTOVÁ, P. Podpora žáků s Duchennovou svalovou dystrofií v inkluzivním vzdělávání. In OPATŘILOVÁ, D. et al. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním. MU. ISBN 978-80-210-5708-1.

25. OPATŘILOVÁ, D. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním. Brno: Paido, MU, 2011. S. 298. ISBN 978-80-7315-219-2 (Paido), ISBN 978-80-210-5708-1 (MU). Výzkumný záměr MSM0021622443.

26. OPATŘILOVÁ, D.; VÍTKOVÁ, M. Speciálně pedagogická podpora dětí a mládeže se speciálními vzdělávacími potřebami mimo školu. Brno: MU, 2011. S. 258. ISBN 978-80-210-5693-0.

27. PIPEKOVÁ, J. a kol. Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno: Paido, 2006. ISBN 80-7315-120-0.

28. PRŮCHA, J.; WALTEROVÁ, E.; MAREŠ, J. Pedagogický slovník. Praha: Portál, 2003. ISBN 978-80-7367-647-6.

29. RÁDLOVÁ, E. Manuál základních postupů jednání při kontaktu s osobami s poruchami komunikace. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 37 s. ISBN 978-80-244-1634-2.

30. RENOTIÉROVÁ, M.; LUDÍKOVÁ, L. Speciální pedagogika. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2003. 291 s. ISBN 80-244-0646-2.

31. ŘÍČAN, P.; KREJČÍŘOVÁ, D. Dětská klinická psychologie. Praha: Grada Publishing, 1995. ISBN 80-7169-168-2.

32. ŠTECH, S.; VÁGNEROVÁ, M.; HADJ-MOUSSOVÁ, Z. Psychologie handicapu. Část 1. Handicap jako psychosociální problém. Liberec: Technická univerzita, Fakulta pedagogická, 1997. 88 s. ISBN 80-7083-209-6.

33. TICHÝ, J. a kol. Neurologie. Praha: Karolinum, 1998. ISBN 80-7184-750-X.

34. VALENTA, M. Přehled speciální pedagogiky a školská integrace. Olomouc: Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, 2003. ISBN 80-244-0698-5.

35. VÁGNEROVÁ, M. Psychologie handicapu. Část 2. Rodina a její význam pro rozvoj handicapovaného jedince. Liberec: Technická univerzita, Fakulta pedagogická, 1997. 111 s. ISBN 80-7083-210-X.

36. VÍTKOVÁ, M. a kol. Integrativní speciální pedagogika. Integrace školní a sociální. Brno: Paido, 2004. ISBN 80-7315-071-9.

37. VÍTKOVÁ, M.; PIPEKOVÁ, J. Tělesně postižené dítě v mateřské a základní škole. Brno: Odd. spec. pedagogiky CDVU MU, 1994.

38. VÍTKOVÁ, M. Somatopedické aspekty. Brno: Paido, 2006. ISBN 80-7315-134-0.
Mgr. Eva Čadová a kolektiv