Katalog podpůrných opatření

2

DOPADY TĚLESNÉHO POSTIŽENÍ A ZÁVAŽNÉHO ONEMOCNĚNÍ NA VZDĚLÁVÁNÍ

 • Kolektiv autorů

(SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ POTŘEBY ŽÁKŮ S TĚLESNÝM POSTIŽENÍM A ZÁVAŽNÝM ONEMOCNĚNÍM)

Každé tělesné postižení a vážné onemocnění ovlivňuje a narušuje člověka jak po stránce fyzické, tak i psychické. Postižený nebo dlouhodobě nemocný člověk ztrácí (více či méně to určuje charakter postižení a vážnost nemoci) možnost žít bez omezení a naplno. Postižení a nemoc s sebou přináší řadu negativních prožitků jako bolest, strach i obavy o budoucnost a zasahuje nejen člověka samotného, ale i jeho rodinu a přátele. U malých dětí je vliv tělesného postižení a nemoci prokazatelně velký. Tělesné postižení, ale i vážné onemocnění postihuje žáka v celé jeho osobnosti. Proto je velmi důležitý individuální přístup, který zohledňuje schopnosti a potřeby dítěte. Žáci s tělesným postižením a chronickým onemocněním se většinou vzdělávají, pokud nemoc není spojena s jiným, těžším postižením, v běžném typu základní školy. Je tedy důležité zvolit správné postupy edukace žáka a vždy přihlédnout k jeho zdravotnímu a psychickému stavu. Je nutné si uvědomovat, že nemoc postihuje žáka komplexně ve všech jeho osobnostních složkách, a je tedy nutné volit speciální postupy pro jeho vzdělávání.

Především vzdělávání žáků s neurologickou symptomatikou má svá specifika, která se vždy odvíjejí od úrovně rozumových schopností a stupně a formy postižení. Postižení má vliv na celou osobnost jedince a je nutné respektovat i potíže se sebeobsluhou, problémy komunikační, společenské a obtíže s pohybem. Ty se objevují ve větší či menší míře a mohou vést až k celkové nehybnosti a závislosti na pomoci.

Mezi nejčastěji narušené základní funkce u žáka s tělesným postižením patří:

 • Oblast hmatového vnímání.
 • Hodnocení polohy vlastního těla a orientace v tělovém schématu.
 • Orientace v prostoru, hodnocení vzdáleností, polohy a pořadí předmětů, plánování přiměřeného
 • pohybu.
 • Schopnost získávat informace zrakovým pozorováním.
 • Poruchy zrakového vnímání v důsledku motorické poruchy.
 • Poruchy sledování pohybujících se předmětů.
 • Poruchy zrakové analýzy složitějších podnětů.
 • Poruchy doplňování a anticipace tvarů.
 • Selektivní zraková pozornost.

Podkapitoly:

 1. 2.1 PSYCHOLOGICKÉ ZVLÁŠTNOSTI ŽÁKŮ S NEUROLOGICKÝM ONEMOCNĚNÍM
 2. 2.2 PSYCHOLOGICKÉ ZVLÁŠTNOSTI ŽÁKŮ S PROGRESIVNÍM SVALOVÝM ONEMOCNĚNÍM
 3. 2.3 PSYCHOLOGICKÉ ZVLÁŠTNOSTI ŽÁKŮ SE ZÁVAŽNÝM ONEMOCNĚNÍM
 4. 2.4 SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ POTŘEBY ŽÁKŮ S TĚLESNÝM POSTIŽENÍM
 5. 2.5 SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ POTŘEBY ŽÁKŮ SE ZÁVAŽNÝM ONEMOCNĚNÍM