Katalog podpůrných opatření

4.4.1

Didaktické pomůcky (se zaměřením na pomůcky usnadňující psaní a kreslení)

 • Vlasta Pešková
 • Ivana Slámová
Oblast podpory:
 • Pomůcky
Cílové skupiny:
 • ZŠ - 1. stupeň
 • ZŠ - 2. stupeň


Projevy na straně žáka, na které opatření reaguje

 • Žák má vadný úchop psacích potřeb.
 • Těžší a těžké úchopové vady z důvodu motorického postižení.
 • Žák má pomalé tempo psaní.
 • Žák má zhoršenou vizuomotorickou koordinaci a orientaci v mikroprostoru.

Popis opatření

V čem spočívá

Při výuce žáků s tělesným postižením učitel využívá většinu pomůcek známých ze základní školy. Pohybové omezení ovlivňuje již od počátku života rozvoj všech složek osobnosti, znemožňuje získávat potřebné podněty a z nich vyplývající zkušenosti (zkušenostní deprivace), které jsou východiskem pro další vývoj dítěte. Existuje vazba mezi pohybem, vnímáním a kognitivními funkcemi (tj. oblast týkající se myšlení, paměti, porozumění apod.). Správně volenou didaktickou pomůckou učitel pomáhá alespoň částečně eliminovat potíže s narušením jemné motoriky spojené s obtížemi se psaním, potíže s prostorovým vnímáním, poruchy kognitivního zpracování podnětů. Konkrétní pomůcky a materiály pro rozvoj jemné motoriky jsou uvedeny v metodice (jemná motorika – pohyby rukou a prstů uplatňující se mj. při kreslení a psaní). Fotografie pomůcek lze nalézt v odkazech uvedených na konci kapitoly.

Čemu pomáhá

 • Zavedením pomůcky učitel odstraňuje obtíže v oblastech, kde je žák závislý na výkonu (rychlosti, kvalitě, úpravě) psaní.
 • Napomáhá tomu, aby žák mohl projevit písemnou formou své skutečné znalosti a dovednosti.
 • Odstranění obtíží vhodnou pomůckou podporuje motivaci k psaní, případně i ke kreslení a rýsování.

Aplikace opatření a specifikace podmínek

Pomůcky usnadňující psaní a kreslení budeme využívat ve většině případů v mateřské škole a u žáků na 1. stupni základní školy. Žáci na 2. stupni ZŠ a studenti středních škol používají spíše speciální technické kompenzační pomůcky.

Pomůcky zabezpečuje většinou škola ze svého rozpočtu, některé obstarávají zákonní zástupci jako součást běžného školního vybavení dítěte (pastelky, tužky, nástavce, nůžky apod.).

Na co klást důraz

 • Zhodnocení (diagnostika) individuálních schopností žáka.
 • Volba vhodné pomůcky a její vyzkoušení.
 • Využívání pomůcky v průběhu vzdělávání.
 • Zařazování hodin speciálněpedagogické péče pro podporu vizuomotorické koordinace a prostorové orientace.
 • V případě těžké úchopové vady využívání elektronických kompenzačních pomůcek.

rizika

 • Nedostatek finančních prostředků na straně školy či rodičů.
 • Specifické individuální pomůcky nejsou na trhu dostupné.

Ilustrační příklad

Příkladem dobré praxe je zařazení žáka s diagnózou kvadruparetická forma DMO s těžkou úchopovou vadou na počátku školní docházky do prvního ročníku základní školy. Žák není schopen sevřít psací potřebu v ruce. Uvolňovací cviky a grafomotorická cvičení naznačuje s pomocí fixačního pásku připevněného na ruku a v něm má vsunutou měkkou tužku. Vzhledem k závažnosti postižení není možné učit jej psát psacím ani hůlkovým písmem, proto používá počítač s vhodnými komponenty. Jedná se o speciální klávesnici se zvětšenými, barevně odlišenými tlačítky s krytem s výřezy k usměrnění pohybu. Píše ukazovákem pravé ruky. Písmo na monitoru PC je zvětšené pro snazší zrakovou diferenciaci a orientaci.

Cílové skupiny

MŠ, ZŠ 1. stupeň, ZŠ 2. stupeň, SŠ.

Varianty opatření dle stupňů podpory

Stupeň 1

Žák vyžaduje zvýšený individuální přístup, respektování pracovního tempa, přizpůsobení forem a metod práce. Využíváme běžně dostupné pomůcky pro rozvoj jemné motoriky a grafomotoriky užívané v mateřských školách a na 1. stupni ZŠ. V případě potřeby umožňujeme žákovi psát déle do sešitu s pomocnými linkami, zvětšujeme formáty pro psaní, využíváme facilitační techniky, tj. např. vyznačené body ke spojování prvků písmen, hmatovou podporu, sluchovou podporu, rytmizaci činností atd. Respektujeme možnou zhoršenou kvalitu písemného projevu a úpravy písemných prací, pomalejší tempo práce, tolerujeme nižší rozvinutost kresby, neobratnost a snížené manuální schopnosti, a to i na 2. stupni ZŠ a SŠ.

Stupeň 2

V MŠ a na 1. stupni ZŠ využíváme jednoduché kompenzační pomůcky. Pro kreslení např.: kreslicí plochy s nastavitelným sklonem, stojany, prstové barvy, držáky papíru, protismykové podložky, bezpečné kelímky na vodu, nástavce na štětce pro správný úchop, „trojhranné programy“ tužek, pastelek, voskovek, fixů. Pro psaní např. „trojhranné programy“, ergonomická pera a tužky, nástavce, kornout pro správný sklon psacího náčiní, držáky, podložky pro zafixování papíru, terapeutické sešity, stoly se sklopnou deskou.

Na 2. stupni ZŠ a SŠ žáci využívají pro zápis poznámek, psaní písemných prací a samostatnou práci zpravidla PC, notebook, tablet s klávesnicí. Stanovená opatření zavádíme a vyhodnocujeme ve spolupráci se školským poradenským zařízením a se souhlasem zákonných zástupců konzultujeme s ergoterapeutem. Zavádíme individuální vzdělávací plán zaměřený na metodické postupy za použití kompenzačních pomůcek, na respektování kvality grafomotorického projevu a individuálního tempa psaní.

Stupeň 3

V MŠ a na 1. stupni ZŠ využíváme pro psaní a kreslení kromě jednoduchých (ze stupně 2) i složitější kompenzační pomůcky. Při psaní se jedná např. o reliéfní písmena, šablony s výřezy písmen pro obtahování prstem, pomůcky pro modelování tvarů písmen. Možné jsou dílčí úpravy v organizaci vyučovací hodiny. K podpoře žáka využíváme pedagogickou asistenci.

Na 2. stupni ZŠ a SŠ psaní na počítači kompenzuje zhoršenou čitelnost písemného projevu, kvalitu úpravy, může kompenzovat i rychlost psaní přepisovací aplikací při rozpoznávání řeči počítačem (diktování). Pedagog pro žáka připravuje sylaby s obsahem dané vyučovací hodiny, do kterých si žák část poznámek zapíše sám. Poznámky může žákovi zapisovat asistent pedagoga.

Stupeň 4

V MŠ a na 1. stupni ZŠ využíváme složitější technické pomůcky. Jedná se např. o speciální počítačové klávesnice a počítačové komponenty. Obvyklá je úprava prostředí ve třídě – pracovní prostor pro práci s počítačem. Individuální vzdělávací plán zaměřujeme zejména na metodické postupy za použití kompenzačních pomůcek, na využívání technických PC pomůcek a respektování kvality grafomotorického projevu, individuálního tempa psaní a způsob podpory asistenta pedagoga. Můžeme využít speciální metodiky pro výuku psaní na PC.

Na 2. stupni ZŠ a SŠ využívání PC technologií kompenzuje neschopnost písemného projevu rukou nebo jeho nečitelnost a kvalitu úpravy. K obsluze počítače je možné použít bezkontaktního ovládání nebo čelenky s ukazovátkem.

Stupeň 5

V MŠ a na 1. stupni ZŠ žák samostatně nezvládne práci s kompenzační pomůckou, je závislý na dopomoci druhé osoby. Při vzdělávání je nezbytné využívat finančně náročných kompenzačních pomůcek a vždy je nutná i úprava prostředí ve třídě. Vzniká potřeba zařazení dalšího pedagogického pracovníka po celou dobu pobytu ve škole – asistenta pedagoga. Po celou dobu školní docházky upravujeme organizaci vyučovací hodiny a zavádíme individuální vzdělávací plán zaměřený na metodické postupy za využívání technických PC pomůcek a respektování individuálního tempa psaní. Individuálním vzdělávacím plánem stanovíme pravidla „domácího“ individuálního vzdělávání. Můžeme využít speciální metodiky pro výuku psaní na PC, psaní ústy, nohou. Na 2. stupni ZŠ a SŠ žáci zpravidla využívají pro zápis poznámek, psaní písemných prací a samostatnou práci PC, notebook, tablet s klávesnicí, dotykový tablet.

Metodické zdroje, odkazy, odborná literatura

١. ČADOVÁ, E. a kol. Metodika práce se žákem s tělesným postižením a zdravotním znevýhodněním. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012.

2. JURCOVIČOVÁ, D.; ŽÁČKOVÁ, H. Dysgrafie. Praha: Nakladatelství D + H, 2005.

ISBN 80-903579-2-X.

3. KUBÍČOVÁ, Z.; KUBÍČE, J. Kompenzační a didaktické pomůcky pro děti a žáky s tělesným postižením v mateřské a základní škole. Praha: Septima, 2001. ISBN 80-7216-166-0.

4. ŽIŽKA, Z. Pomůcky pro osoby se zdravotním postižením. Praha: Národní rada osob se zdravotním postižením, 2012. ISBN 978-80-87181-07-2. (www.nrzp.cz – v publikaci je mimo jiné uveden adresář nadací poskytujících příspěvky na pomůcky a vzdělávání osob se zdravotním postižením)

Kompenzační pomůcky usnadňující psaní a kreslení nabízí např.:

http://www.benjamin.cz

http://www.pomucky.com

http://www.stabilo.cz

http://www.stockmar.de

http://www.koh-i-noor.cz

http://www.faber-castell.cz

http://www.obchod.activa.cz/drobne-kancelarske-potreby/kancelarske-klipy/

http://www.sevt.cz

http://www.wesco.cz/obchod

http://www.multip.cz/ucebni-pomucky-2.html

http://www.petit.cz

http://www.spektra.eu

http://www.ergorest.cz

http://www.maxim-zdr.cz