Katalog podpůrných opatření

4.1.1

Úprava režimu výuky (časová, místní)

 • Karla Adámková
 • Jitka Shánělová
 • Petra Průchová
Oblast podpory:
 • Organizace výuky
Cílové skupiny:
 • ZŠ - 1. stupeň
 • ZŠ - 2. stupeň

 

Projevy na straně žáka, na které opatření reaguje

 • Žák má narušenou kvalitu pozornosti (snížená), to způsobuje zvýšenou unavitelnost.
 • Žák má projevy SPU na základě neurologického onemocnění.
 • Narušení funkcí ovlivňující u žáka schopnost koncentrace, kvalitu paměti, volní vlastnosti, schopnost samostatně pracovat.
 • Žák je snadno a rychle unavitelný.

Popis opatření

V čem spočívá

Zmíněné podpůrné opatření lze vnímat v několika dimenzích. Organizaci výuky můžeme chápat z hlediska časového:

 • Vyučovací hodina, kratší časové úseky než vyučovací hodina, delší časové úseky než vyučovací hodina (dvouhodinovka), celodenní práce, dlouhodobější činnost (v rámci projektu).
 • Rozvrh hodin (seskupení vyučovacích hodin různých předmětů opakující se po týdnu).
 • Školní rok (rozdělený na pololetí, semestry, trimestry).

Z hlediska místa, kde výuka probíhá:

 • výuka v běžné třídě;
 • výuka v odborné učebně;
 • výuka v dílnách a na pozemku;
 • exkurze.

Může tedy jít jak o úpravu časovou (zkrácená nebo dělená vyučovací hodina, případně výuka v blocích), tak i o úpravu místní (výuka mimo kmenovou třídu).

Úprava místní

Zde se bude jednat o situace, kdy žák z nějakého důvodu nemůže být vyučován s ostatními žáky. V této situaci ale bude třeba, aby byl k dispozici ještě další pedagogický pracovník, který tuto výuku bude zajišťovat.

Úprava časová

Vyučovací hodina v základním, základním uměleckém, středním a vyšším odborném vzdělávání trvá 45 minut. Vyučovací hodina odborného výcviku a odborné praxe ve středním a vyšším odborném vzdělávání trvá 60 minut. Rámcový nebo akreditovaný vzdělávací program pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami může stanovit odlišnou délku vyučovací hodiny.

V odůvodněných případech lze vyučovací hodiny dělit a spojovat. Zkrácená nebo dělená vyučovací hodina představuje úpravu základní výukové jednotky (obvykle 45 minut) směrem dolů.

Výuka v blocích naopak základní výukovou jednotku prodlužuje. Délka bloku bývá zpravidla 90 minut. Bloky se mohou organizovat pro celou třídu nebo pro jednotlivé skupiny žáků ve třídě a mezi nimi by měla být dostatečně dlouhá přestávka určená k relaxaci.

Čemu pomáhá

 • Flexibilně členěná výuka umožňuje učiteli reagovat na speciální vzdělávací potřeby žáků, na míru jejich únavy a umožňuje mu upravit délku hodiny podle charakteru vzdělávacího tématu.

Aplikace opatření a specifikace podmínek

Toto podpůrné opatření se zavádí s ohledem na potřeby žáka ve vztahu k jeho učebnímu plánu. Flexibilní členění výuky je nutné projednat se zákonnými zástupci žáků, mělo by být uvedeno v IVP (pokud žák podle IVP pracuje), upraví se rozvrh hodin žáka a podle potřeby se také stanoví, kde bude žák pracovat (pokud půjde i o úpravu místní) a kde bude trávit relaxační přestávky. Je nutné také uvést, kdo bude vykonávat dozor nad žákem.

rizika

 • Flexibilní výuka je pro pedagogické pracovníky náročná vzhledem k tomu, že je třeba skloubit časovou dotaci na realizování jednotlivých vyučovacích hodin s obsahy a tématy vzdělávání.
 • Někdy je situace tak složitá, že bude třeba využít i druhého pedagoga nebo podporu asistenta pedagoga.

Ilustrační příklad

Ve třídě je zařazen žák se zdravotním znevýhodněním s diagnózou epilepsie. Jedná se o žáka ١. ročníku, který ještě nedokáže pracovat samostatně. Chlapec má pravidelně záchvaty doma během spánku. Do školy chodí nevyspalý. Byla mu změněna medikace. Projevuje se u něj velmi brzy únava, nedokáže se mezi dětmi soustředit, často i neadekvátně reaguje (lékař upozornil, že se může jednat o následky medikace). V SPC bylo doporučeno během 1. ročníku alespoň v některých hodinách ČJ a M využívat ve zvýšené míře individualizace výuky a pracovat ve zkrácených vyučovacích jednotkách, které budou střídány delšími přestávkami k relaxaci. Ve třídě není zařazen asistent pedagoga, ale na škole mají ŠPP, v němž pracuje speciální pedagog. Na základě doporučení SPC s chlapcem tento speciální pedagog pracuje dvakrát týdně ١ hodinu mimo třídu, během níž probíhá individuální výuka ČJ a M – nové učivo (úprava režimu časová i místní). Třídní učitelka v ostatních hodinách umožňuje chlapci po jednotlivých úkolech odpočinek, střídání činností a aktivní relaxaci.

Cílové skupiny

MŠ, ZŠ 1. stupeň, ZŠ 2. stupeň, SŠ.

Varianty opatření dle stupňů podpory

Stupeň 1

Žák je přítomen ve třídě se všemi ostatními žáky po celou dobu vyučování. Učitel zohledňuje individuální schopnosti a dovednosti žáka. Žák může být přesazen do blízkosti učitele (krátkodobě nebo i trvale). Může mu být poskytnuta přestávka i v průběhu hodiny. Práce ve skupinách. Výuka probíhá v lavicích v kombinaci s aktivitami na koberci. Časté střídání činností, pracovního místa, krátké časové intervaly u jednotlivých činností. Látka může být rozložena do delšího časového úseku. Předepsané výstupy učiva mohou být rozloženy do delšího časového úseku.

Stupeň 2

Žák je přítomen ve třídě se všemi ostatními žáky po celou dobu vyučování. Respektování individuálního pracovního tempa žáka. Prodloužení časové dotace ke zpracování úkolu či jeho zkrácení. Individuální práce s pedagogem ve vyučování, ostatní žáci mají samostatnou práci. Žák má možnost pracovat určitou dobu ve vyhrazeném prostoru v rámci třídy.

Stupeň 3

Výuka probíhá v rámci třídy s plným počtem žáků, ve vyhrazeném prostoru v rámci třídy za přítomnosti ostatních spolužáků, nebo v jiném vyhrazeném prostoru mimo třídu za přítomnosti pedagogického pracovníka. Žák může některé předměty plnit v jiné třídě se sníženým počtem žáků. Začlenění hodin speciálněpedagogické podpory do rozvrhu v rámci disponibilní časové dotace, v MŠ v době, kdy je ve třídě méně žáků, popř. v době odpočinku.

Individuální práce s asistentem pedagoga ve třídě, v odůvodněných případech mimo třídu v klidné místnosti k docvičení konkrétního učiva (metodicky je žák veden pedagogem daného vzdělávacího oboru), úkolu.

Stupeň 4

Výuka probíhá v rámci třídy s plným počtem žáků, ve vyhrazeném prostoru v rámci třídy za přítomnosti ostatních spolužáků, nebo v jiném vyhrazeném prostoru mimo třídu za přítomnosti pedagogického pracovníka. Žák může některé předměty plnit v jiné třídě se sníženým počtem žáků. Některé předměty, které spolužáci plní ve škole (či na jiných příslušných pracovištích), může žák plnit v místě mimo školu a tato pracoviště.

Stupeň 5

Výuka probíhá po omezenou dobu v rámci třídy s plným počtem žáků, ve vyhrazeném prostoru v rámci třídy za přítomnosti ostatních spolužáků, nebo v jiném vyhrazeném prostoru mimo třídu za přítomnosti pedagogického pracovníka. Žák může některé předměty plnit v jiné třídě se sníženým počtem žáků. Některé předměty, které spolužáci plní ve škole (či na jiných příslušných pracovištích), může žák plnit v místě mimo školu a tato pracoviště. Žák může docházet do kmenové školy pouze v určené dny v týdnu nebo v pravidelných intervalech k přezkoušení a ověření znalostí.

Metodické zdroje, odkazy, odborná literatura

1. BARTOŇOVÁ, M. Specifika ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí základní školy. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 257 s.

ISBN 978-80-210-6646-5.

2. BARTOŇOVÁ, M.; VÍTKOVÁ, M. Inkluzivní vzdělávání v podmínkách současné české školy. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 409 s. ISBN 978-80-210-5383-0.

٣. ČADOVÁ, E. a kol. Metodika práce se žákem s tělesným postižením a zdravotním znevýhodněním. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012. ISBN 978-80-244-3308-0.

4. KLENKOVÁ, J.; VÍTKOVÁ, M. Inkluzivní vzdělávání se zřetelem na věkové skupiny a druhy postižení. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 386 s. ISBN 978-80-210-5731-9.

5. OPATŘILOVÁ, D. Metody práce u jedinců s těžkým postižením a více vadami. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 146 s. ISBN 978-80-210-3819-6.