Katalog podpůrných opatření

4.5.3

Rozložení učiva z důvodu těžkého deficitu

 • Jana Janková
Oblast podpory:
 • Úpravy obsahu vzdělávání
Cílové skupiny:
 • ZŠ - 1. stupeň
 • ZŠ - 2. stupeň


Projevy na straně žáka, na které opatření reaguje

 • Žák je nedostatečně připraven na školní docházku, zejména v oblasti smyslového vní­mání.
 • Žák má nedostatečně rozvinuty kompenzační smysly (hmat, sluch).
 • Žák má potíže s osvojováním nových pojmů, potíže v komunikaci.

Popis opatření

V čem spočívá

Žák, který není dostatečně připraven a je nezralý pro zahájení školní docházky, dostává možnost odkladu školní docházky. Při předškolním vzdělávání v době odkladu intenzivně spolupracuje rodina či MŠ se školským poradenským zařízením (SPC). Dále je na ZŠ a SŠ možnost rozvolnění učiva pomocí práce podle IVP. Využívá se hlavně v nižších ročnících, kde žák pracuje oběma technikami čtení a psaní (černotisk, Braill). Na SŠ se využívá u žáků, kteří potřebují delší čas na zrakovou práci (vysoká unavitelnost) nebo pracují pouze pomocí kompenzačních smyslů, nemají zažitou práci s náročnými kompenzačními pomůckami – např. počítač.

Čemu pomáhá

 • Poskytuje delší čas na osvojení kompenzačních dovedností.
 • Poskytuje delší čas pro rozvoj komunikačních schopností.
 • Poskytuje delší čas pro nácvik čtení a psaní oběma technikami.

Aplikace opatření a specifikace podmínek

Zjistíme-li nedostatečnou připravenost žáka při zápisu do školy nebo v prvních dnech školní docházky, navážeme spolupráci s SPC a vytvoříme IVP pro daného žáka. Při zápisu je možnost doporučení odkladu školní docházky a formulace důležitých činností, kterým se žák musí v následujícím období věnovat. Není-li již možné poskytnout ani dodatečný odklad, je nutné vytvořit IVP, aby postup vyhovoval žákovým schopnostem a dovednostem. V takovém případě žák často pracuje s podporou asistenta pedagoga, protože plní jiné úkoly než intaktní žáci. Učivo rozvolňujeme nejčastěji tak, aby žák byl na konci třetího ročníku schopen splnit očekávané výstupy RVP.

Na co klást důraz

 • Důraz klademe na respektování doporučení SPC.

rizika

 • Opatření je využito u žáka se sníženými rozumovými schopnostmi a ani rozvolnění učiva nepomůže jeho včlenění do kolektivu vrstevníků.

Ilustrační příklad

Žákyně s těžkou zrakovou vadou nastoupila do 1. ročníku ZŠ. V MŠ byla zapsaná, ale velmi často chyběla pro nemoc. Spolupráce s SPC byla zahájena až ke konci prvního pololetí 1. ročníku ZŠ. Po úpravě podmínek ke zrakové práci začala žákyně podávat lepší výsledky. SPC doporučilo sestavit IVP tak, aby žákyně mohla „začít znovu“ s upravenými podmínkami. Do konce prvního ročníku nezvládla sice vše, ale v průběhu druhého ročníku učivo dohnala a pracovala dále bez podpory asistenta pedagoga v běžné třídě. Na přechodnou dobu, cca 1,5 roku, vykonávala funkci asistenta pedagoga vychovatelka školní družiny.

Varianty opatření dle stupňů podpory

Stupeň 1, 2

U žáků je třeba rozvíjet dle doporučení SPC smyslové dovednosti, grafomotoriku. V MŠ je možné zařadit všechna cvičení do řízené činnosti. Využíváme zvětšené materiály, materiály dostatečně kontrastní pro zrakovou práci, intenzivně cvičíme hmat a sluch. Zařazujeme činnosti jako navlékání, třídění, propichování papíru, procvakávání kleštičkami, dokreslování obrázků, vymalovávání, rozlišování zvuků, určování směrů, odkud zvuk přichází, chůze za zvukem, chůze po čáře, hod na cíl apod. Cíleně se věnujeme nácviku sebeobsluhy.

Na SŠ se v tomto stupni podpory opatření neaplikuje.

Stupeň 3–5

Kromě výše uvedených dovedností provádíme předbraillskou přípravu, při které zjemňujeme a rozcvičujeme aktivní hmat. Dále provádíme přípravu na čtení a psaní Braillova písma. V oblasti zrakového vnímání provádíme cvičení k rozvoji zrakových funkcí (zraková stimulace), případně u žáků s poruchami binokulárního vidění provádíme cvičení k obnově zrakových funkcí (reedukace zraku). Viz PO v oblasti intervence.

Na SŠ se cvičení soustředí na práci s kompenzačními pomůckami.

Metodické zdroje, odkazy, odborná literatura

1. BASLEROVÁ, P. a kol. Metodika práce se žákem se zrakovým postižením. Olomouc: UP, 2012. ISBN 978-80-244-3307-3.