Katalog podpůrných opatření

4.4.2.1

Audioknihy

 • Lenka Krejčová
Oblast podpory:
 • Pomůcky
Cílové skupiny:
 • ZŠ - 1. stupeň
 • ZŠ - 2. stupeň


Projevy na straně žáka, na které opatření reaguje

 • Žák s nedostatečnou technikou čtení.
 • Tempo čtení žáka je natolik pomalé, že obsah přečteného neregistruje a zájem o čtení upadá.
 • Žákovo porozumění přečtenému textu je výrazně zhoršené.

Popis opatření

V čem spočívá

Pokud žák čelí obtížím ve čtenářském projevu, zpravidla ztrácí motivaci ke čtení, porozumění obsahu přečteného je zhoršené, a všeobecná znalost literatury se tak rozvíjí pouze minimálně. Při zhoršené technice čtení však nemusíme rezignovat na seznamování s literaturou. Naopak je žádoucí podporovat vztah ke knihám dalšími, alternativními způsoby. Výhodou audioknih je jejich přesný přepis z písemné do audio formy. Nejsou nijak upravovány, dramatizovány, zkracovány – obvykle jeden mluvčí čte celou knihu v podobě, jak byla publikována.

Opatření je primárně určeno pro žáky s nevyrovnaným kognitivním vývojem, jejichž výuka probíhá v souladu se ŠVP základní školy, žáci mají vytvořen plán pedagogické podpory, avšak neprobíhá u nich skupinová ani individuální integrace a požadujeme od nich plnění školních povinností ve stejném rozsahu jako u jejich spolužáků.

Čemu pomáhá

 • Vzbuzuje zájem o literaturu a čtení i u jedinců, kteří by samostatné čtení zvládali spíše hůř.
 • Posiluje motivaci ke čtení.

Aplikace opatření a specifikace podmínek

Se žákem nadále trénujeme techniku čtení za využití adekvátních pomůcek. Mimo to mu poskytujeme také možnost poslouchat různorodé literární tituly ve formátu audioknih. Takto lze zadávat „čtenářské úkoly“ do domácího prostředí, případně žákovi prostřednictvím MP3 přehrávače knihy pouštět v době, kdy ostatní žáci čtou své knihy (pokud jsou takové chvilky do výuky zařazovány). Příležitostně lze všem žákům ve třídě vybrané pasáže ze čtené knihy pouštět, aby místo čtení obsah poslouchali.

Pokud mají žáci ve škole zadávánu povinnou literaturu, příslušnému žákovi vytvoříme takový seznam titulů, které jsou dostupné ve formátu audioknih.

Na co klást důraz

 • Volíme takové tituly, které odpovídají potřebám, vývojovým možnostem i zájmům žáků.
 • Tituly se mohou lišit od publikací, které doporučujeme či zadáváme ke čtení ostatním žákům.
 • Jsou-li knihy pro daného žáka příliš komplikované, nemá význam mu je zadávat ke „čtení“ ani ve variantě audioknih.

Cílové skupiny

1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ, SŠ.

Varianty opatření dle stupňů podpory

Stupeň 1

Pedagog žákovi kombinuje čtení za využití tištěných titulů a za využití audioknih. V obou případech jsou voleny takové publikace, které vývojově odpovídají možnostem žáka, v případě tradičního čtení také jeho dovednostem.

Stupeň 2–3

Žák čte výrazně zjednodušené tituly, resp. cvičení z učebnic a pracovních listů za účelem nácviku čtenářských dovedností. Veškerou literaturu, kterou by měl číst pro rozšíření svých všeobecných znalostí, má zprostředkovánu ve formátu audioknih.

Stupeň 4–5

V těchto stupních se neaplikuje.

Metodické zdroje, odkazy, odborná literatura

1. Čtenářský deník [online]. (c) 2008, [cit. 2014-01-03]. Dostupné z: .

2. Pohádky skřítka ohniváčka [online]. (c) 2008, [cit. 2014-01-03]. Dostupné z: .

3. Zvukové knihy.cz: české pohádky zdarma ke stažení [online]. (c) 2008, [cit. 2014-01-03]. Dostupné z: .