Katalog podpůrných opatření

4.2.6

Výuka respektující styly učení

 • Blanka Housarová
Oblast podpory:
 • Modifikace vyučovacích metod a forem
Cílové skupiny:
 • ZŠ - 1. stupeň
 • ZŠ - 2. stupeň


Projevy na straně žáka, na které opatření reaguje

 • Žák má omezený mluvní apetit.
 • Žák má malou mluvní pohotovost.
 • Žák má omezený slovník.
 • Žák má nesrozumitelný projev.
 • Žák psychicky selhává v rámci komunikačního procesu.

Popis opatření

V čem spočívá

Učitel z nabídky stylů učení pomáhá žákovi najít ten styl, který mu nejvíce vyhovuje, opírá se o jeho silné stránky. Učitel doprovází žáka k poznání všech základních stylů učení, procesu volby v závislosti na předmětu, obsahu a aktuálním stavu žáka.

Čemu pomáhá

 • Intenzivnější zapamatování probíraného učiva.
 • Propojování učiva s dalšími informacemi.
 • Organizaci a strukturování procesu učení.
 • Zefektivnit proces učení.

Aplikace opatření a specifikace podmínek

V různých předmětech si žák vyzkouší různé styly učení. Pro žáky s NKS jsou výhodné vizuální styly učení, prožitkové styly učení, protože častou komplikací u nich je omezená sluchová paměť – jak v délce řečeného, tak ve složitosti věty. Učitel podporuje žáky v kombinaci učebních stylů a ve flexibilitě používání učebních stylů. Učitel učí žáka vysvětlovat své myšlenky ostatním lidem, používat CD přehrávač – popisovat nadpisy, obrázky apod. někomu, kdo na hodině chyběl. Nechává si u poznámek místo k pozdějšímu doplnění, látku si přeříkává nahlas, čte během učení poznámky nahlas a zkouší je vysvětlit někomu dalšímu. Pro vizuální typy žáků je vhodné připravit mapy, grafy, obrázky a diagramy a na zpětný projektor či tabuli bychom měli psát barevnými fixy, pery nebo křídami. Informace je vhodné ukazovat, barevně vyznačovat, znázorňovat a předvádět. Pro zpříjemnění a zefektivnění práce je vhodné použít tablet. Dobré je informace seskupovat a uspořádat pomocí grafických metod. Komplexnímu typu žáka, který dřív, než pochopí jednotlivé části, musí vidět celý obraz, ukazujeme konečné výsledky. žák s podporou AP „si zapisuje“ reálné příklady (obchod, dovolená), využívá obrázky a fotografie, s AP realizují aktivity typu hraní rolí (role-play), využívají se např. deskové a karetní, stolní, společenské hry. žák využívá záznamů spolužáků (kopírování).

Na co klást důraz

 • Vytváření souvislostí v informacích.
 • Komunikace s rodinou, jak probíhá učení se v domácím prostředí.

Rizika

 • Neupřednostňovat jeden učební styl na úkor jiných.
 • Nezohledňovat důsledky zdravotního postižení (problémy se sluchovou cestou, délka/rozsah mluveného slova).
 • Příliš mnoho podnětů souběžně (žák neví, jestli má poslouchat, dívat se či si něco zkoušet).
 • Předkládání hotových, ucelených informací bez potřeby s nimi pracovat.
 • Mechanické zapamatování informací (encyklopedické znalosti).
 • Vysoký počet žáků ve třídě.

Varianty opatření dle stupňů podpory

Aplikuje se bez stupňů. V každém stupni podpory vyžaduje žák s NKS podporu učitele v hledání učebního stylu, strategií, jak si osvojit požadované znalosti, cest, jak propojit zprostředkovávané informace.

Metodické zdroje, odkazy, odborná literatura

1. FISHER, R. Učíme děti myslet a učit se: praktický průvodce strategiemi vyučování. Praha: Portál, 1997. 176 s. ISBN 80-7178-120-7.

2. HANUŠOVÁ, S. Učební styly a strategie ve výuce cizího jazyka u žáků se specifickými poruchami učení. Komenský: Časopis pro učitele základní školy, 2007, roč. 132, č. 5, s. 25–30.

3. MAREŠ, J. Jak chápat styl učení. Pedagogika, 1992, roč. 42, č. 2, s. 219–221.

4. MAREŠ, J. Styly učení žáků a studentů. Praha: Portál, 1998. 239 s. ISBN 80-7178-246-7.

5. MAREŠ, J.; SKALSKÁ, H. Česká verze dotazníku LSI zjišťujícího styly učení u žáků základních škol. In: MAREŠ, J.; PRŮCHA, J.; WALTEROVÁ, E. Pedagogický výzkum a transformace české školy. Praha: Česká asociace pedagogického výzkumu, 1993, s. 54–61. ISBN 80-901670-4.

6. MAREŠ, J.; SKALSKÁ, H. LSI – dotazník stylů učení pro žáky základních a středních škol. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 1994, roč. 29, č. 3, s. 248–264.

7. REIF, S. F. Nesoustředěné a neklidné dítě ve škole: Praktické postupy pro vyučování a výchovu dětí s ADHD. Praha: Portál, 2007. 3. vyd. 251 s. ISBN 978-80-7367-257-7.