Katalog podpůrných opatření

4.4.3

Reedukační a kompenzační pomůcky

 • Jiřina Jehličková
Oblast podpory:
 • Pomůcky
Cílové skupiny:
 • ZŠ - 1. stupeň
 • ZŠ - 2. stupeň


Projevy na straně žáka, na které opatření reaguje

 • Žákova narušená komunikační schopnost zasahuje do jakékoliv z jazykových rovin – ať už zvukové (deficity ve výslovnosti, nesrozumitelnost řeči), obsahové (řeč na úrovni několika slov, zvuků nebo úplná nemluvnost), gramatické (oslabení až porucha v jazykovém citu), nebo pragmatické stránky řeči – užití v řeči v sociálním kontaktu (děti s mutismem, koktavostí, děti s dysfázií aj.).
 • Žák má deficity ve sluchovém vnímání (sluchová paměť, pozornost, diferenciace) a ve fonematickém sluchu.
 • Žák má poruchu porozumění řeči v mluvené i psané podobě.
 • Žák má deficity v grafické stránce řeči (dysgrafie).

Popis opatření

V čem spočívá

Využití pomůcek ve výuce u žáků s NKS záleží na druhu narušené komunikační schopnosti. Většinou se nejedná o nákladné kompenzační pomůcky, které se využívají u jiných zdravotních postižení. Pouze u závažnějších druhů NKS se jde již o pomůcky nákladné, ať už technického, či netechnického charakteru, jsou to pomůcky pro augmentativní a alternativní komunikaci.

Záleží tedy nejen na druhu NKS, ale též u jednotlivých druhů NKS jsou příznaky velmi variabilní a individuální. Z tohoto důvodu je třeba kompenzovat deficity ve všech oblastech výuky.

Čemu pomáhá

 • Zmírnění či kompenzaci deficitů, které se promítají do výuky.
 • Nejčastěji se jedná u využívání pomůcek, které ulehčují orientaci v uplatňování pravidel, jsou k dispozici při paměťovém učení se poučkám, definicím, pravidlům. Tyto pomůcky má žák neustále k dispozici (viz úprava místa). Diktafon slouží k nahrávání domácí přípravy žáka, který ve škole není schopen verbálně komunikovat.

Aplikace opatření a specifikace podmínek

Jedná se o různé tabulky s přehledy písma, tabulky s abecedou, tabulky s gramatickými jevy pro český jazyk, pro cizí jazyk, gramatické přehledy pro český a cizí jazyk; vyjmenovaná slova na kartách; slovníky, tabulka násobilky, matematické přehledy, chemická tabulka prvků, přehled fyzikálních veličin a vzorců.

U těžších forem dysfázie a dalších závažných forem NKS, kdy je výrazně narušena komunikace s okolím (např. těžké formy dysartrie, rinolálie, kombinované vady), je třeba využít pomůcek pro augmentativní a alternativní komunikaci – komunikační tabulky vytvořené z fotografií, komunikační tabulky GoTalk, různé typy komunikátorů, VOKS – Výměnný obrázkový komunikační systém, piktogramy, PC technika, počítačové programy pro alternativní komunikaci, jako jsou Symwriter, ACKeyboard, Boardmaker, Grid 2.

Dále se významnou kompenzační pomůckou se stal iPad se širokou škálou jak výukových programů, tak aplikací pro vytváření učebních materiálů, pro nácvik komunikace, porozumění a pro alternativní komunikaci. V současné době mají některé podobné aplikace i další typy tabletů s jiným operačním systémem než iPad (Android, Windows).

Aplikace pro alternativní komunikaci iPad – GoTalkNow pro iPad, GridPlayer pro iPad.

Další kompenzační pomůckou je diktafon, který je využíván zejména u žáků s mutismem.

Rizika

 • Nevhodný výběr pomůcek.
 • Finanční náročnost některých kompenzačních pomůcek.
 • Časová náročnost při přípravě pomůcek.
 • Znalosti, osobnost, zaměření pedagoga – ne každý má kladný vztah k technickým pomůckám, příprava těchto pomůcek, práce s nimi přepokládá určité dovednosti, které je třeba si osvojit, umět technické pomůcky ovládat, v základu i servisovat či mít pracovníka na škole, který bude obsluhu těchto pomůcek zajišťovat.
 • Kompenzační pomůcky technického charakteru vyžadují neustálou přípravu, obsluhu, nejedná se o jednorázovou přípravu, výrobu jako u ostatních pomůcek.

Ilustrační příklad

Příklad dobré praxe: Chlapec s mutismem, 3. třída v ZŠ logopedické, těžká forma mutismu – od 1. třídy využívá diktafon pro nahrávání čtení. Čte velmi pěkně, zpočátku poslouchala nahrávky pouze paní učitelka, nyní záznam pouští i celé třídě. Děti byly velmi překvapené, jak jejich spolužák pěkně čte.

Varianty opatření dle stupňů podpory

Stupeň 1

Pedagog dle aktuální situace a dispozice žáka vybírá vhodné doplňující pomůcky, které pomohou žákovi po určitou dobu – tabulky s přehledy písma, tabulky s abecedou, tabulky s gramatickými jevy pro český jazyk, pro cizí jazyk, gramatické přehledy pro ČJ, cizí jazyk; vyjmenovaná slova na kartách; slovníky, tabulka násobilky, matematické přehledy. Dále pomůcky technického charakteru (PC, notebook, tablet) s programy pro doplnění, osvětlení učiva, osvojení učiva jinou formou, diktafon pro děti s mutismem či děti s koktavostí.

Stupeň 2

Vybrané pomůcky již slouží opravdu jako kompenzační, žák je má neustále k dispozici, aby s nimi mohl při výuce a ověřování znalostí pracovat – opět se jedná o tabulky s přehledy písma, tabulky s abecedou, tabulky s gramatickými jevy pro český jazyk, pro cizí jazyk, gramatické přehledy pro ČJ, cizí jazyk; vyjmenovaná slova na kartách; slovníky, tabulka násobilky, matematické přehledy, ale i chemickou tabulku prvků, přehled fyzikálních veličin a vzorců. Dále pomůcky technického charakteru (PC, notebook, tablet) s programy pro doplnění, osvětlení učiva, osvojení učiva jinou formou, pro písemný záznam, diktafon pro děti s mutismem či děti s koktavostí.

Stupeň 3

Jako v předchozích stupních, dále již mohou být potřeba pomůcky pro alternativní a augmentativní komunikaci – VOKS, počítačové programy pro alternativní komunikaci.

Stupeň 4

Jako v předchozích stupních, často jsou potřebné pomůcky pro alternativní a augmentativní komunikaci – kromě výše uvedených i komunikační tabulky, komunikátory, komunikační knihy, piktogramy.

Stupeň 5

Kromě výše uvedených i nákladné a velmi specifické pomůcky pro alternativní komunikaci (komunikace za pomoci počítačové techniky).

Metodické zdroje, odkazy, odborná literatura

1. VRBOVÁ, R. a kol. Metodika práce se žákem s narušenou komunikační schopností. Olomouc: UP, 2012. ISBN 978-80-244-3312-7.

2. Otevřená komunita rodičů, pedagogů, terapeutů, IT odborníků a dalších profesí sdílejících informace o využití i OS zařízení k výuce, rozvoji a komunikaci dětí a žáků nejen se speciálními vzdělávacími potřebami – http://www.i-sen.cz/.

3. http://www.petit-os.cz/.

4. http://www.dyscentrum.org/.

5. http://www.alternativnikomunikace.cz/.

6. www.jablko.cz.