Katalog podpůrných opatření

4.4.2

Speciální didaktické pomůcky

 • Jiřina Jehličková
Oblast podpory:
 • Pomůcky
Cílové skupiny:
 • ZŠ - 1. stupeň
 • ZŠ - 2. stupeň


Projevy na straně žáka, na které opatření reaguje

 • Žákova narušená komunikační schopnost zasahuje do jakékoliv z jazykových rovin – ať už do zvukové (deficity ve výslovnosti, nesrozumitelnost řeči), obsahové (řeč na úrovni několika slov, zvuků nebo úplná nemluvnost) nebo gramatické stránky (oslabení až porucha v jazykovém citu).
 • Žák má deficity ve sluchovém vnímání (sluchová paměť, pozornost, diferenciace), deficity ve fonematickém sluchu.
 • Žák má poruchu porozumění řeči v mluvené i psané podobě.
 • Žák má deficity v grafické stránce řeči (dysgrafie).

Popis opatření

V čem spočívá

Úprava zakoupených pomůcek nebo výroba pomůcek.

Čemu pomáhá

 • Podpora komunikace.
 • Porozumění, objasnění učiva.
 • Další procvičování učiva jinými metodami.
 • Umožňují úpravu vzdělávacího obsahu dle potřeb dítěte, žáka.

Aplikace opatření a specifikace podmínek

Jedná se nejen o barevné a grafické zvýraznění textů, zvětšení písma, ale o úplné přepracování textů, zjednodušení, přeformulování textu – vzhledem k mentálnímu slovníku žáka, schopnosti porozumění textu, porozumění složitější gramatické stavbě, schopnosti porozumět metafoře, přirovnání, ustáleným obrazným rčením, pořekadlům.

V některých případech je možno využít i jiných učebních materiálů než těch, které má k dispozici celá třída. Jedná se např. o využití učebnic pro žáky se sluchovým postižením, které jsou jazykově zjednodušené, často obsahují vysvětlení k méně známým pojmům. Lze využít i další texty upravené pro žáky se sluchovým postižením, jedná se o upravené texty, knihy ke čtení, které upravují v rámci závěrečných prací studenti pedagogických fakult.

Dále lze využít učebnice, pracovní sešity pro základní školy praktické – zejména pro začínající čtenáře, ve kterých je více kladen důraz na opakování osvojovaného jevu, a jsou velmi názorné.

Pro procvičování učiva jinými metodami, za pomoci jiných textů, učebnic, než mají k dispozici ostatní žáci, lze využít materiály, pracovní sešity určené pro děti se specifickými poruchami učení. Další možností je vytvoření zcela vlastní učebnice, knihy za pomoci aplikace pro iPad – např. BookCreator, My Story.

Dalšími pomůckami, které je třeba vytvořit přímo pro žáka, jsou komunikační knihy – ať už vlastní komunikační kniha, nebo knihy sestavené v dostupných programech (viz NKS – Kompenzační pomůcky).

Rizika

 • Nevhodný výběr, sestavení materiálů, pomůcek.
 • Finanční náročnost některých kompenzačních pomůcek.
 • Časová náročnost při přípravě pomůcek.

Ilustrační příklad

Příklad dobré praxe: Individuální integrace děvčete, 11 let, vývojová dysfázie, do třídy s alternativní výukou – vytváří si vlastní studijní materiál – „encyklopedii zvířat“ – na jednotlivé listy zapíše krátkou charakteristiku zvířete a doplní vlastní ilustrací (většinou) nebo jiným obrázkem. Výběr zvířete bývá ponechán na dítěti. I přes těžkou formu dysfázie a dysgrafie si dívka v zápisu vede velmi dobře, zapsané informace si pamatuje.

Varianty opatření dle stupňů podpory

Stupeň 1

Převážně se jedná o grafickou úpravu či obsahovou úpravu materiálů využívaných ve třídě, doplnění o pomůcky a materiály k objasnění, pochopení, procvičení učiva jinou cestou.

Stupeň 2

Úprava textu, učebních materiálů, pomůcek, doplňkové učebnice, pracovní materiály.

Stupeň 3

Úprava textu, učebních pomůcek, doplňkové učebnice, pracovní materiály, speciální učebnice, pracovní materiály.

Stupeň 4

Úprava textu, učebních pomůcek, speciální učebnice, pracovní materiály, komunikační knihy.

Stupeň 5

Úprava textu, učebních pomůcek, speciální učebnice, pracovní materiály, komunikační knihy.

Metodické zdroje, odkazy, odborná literatura

1. DAŇOVÁ, M. Metodika úpravy textů pro znevýhodněné čtenáře. Praha: Grada Publishing, a. s., 2008. ISBN 978-80-247-2389-1.

2. http://ruce.cz/clanky/435-uprava-textu-pro-cteni-s-porozumenim.

3. http://www.ucebnice.com/.

4. http://www.dyscentrum.org/.

5. http://www.i-sen.cz/.