Katalog podpůrných opatření

2.4

LITERATURA A INFORMAČNÍ ZDROJE

  • doc. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D.
  • Mgr. Lenka Felcmanová
  • PaedDr. Pavlína Baslerová

LITERATURA A INFORMAČNÍ ZDROJE

1. BASLEROVÁ, P. a kol. 2012. Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb, část II. – Diagnostické domény pro žáky se zrakovým postižením. Olomouc: Univerzita Palackého. ISBN 978-80-244-3051-5.

2. ČADILOVÁ, V.; ŽAMPACHOVÁ, Z. a kol. 2012. Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb, část II. – Diagnostické domény pro žáky s poruchami autistického spektra. Olomouc: Univerzita Palackého. ISBN 978-80-244-3054-6.

3. ČADOVÁ, E. a kol. 2012. Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb, část II. – Diagnostické domény pro žáky s tělesným postižením a zdravotním znevýhodněním. Olomouc: Univerzita Palackého. ISBN 978-80-244-3052-2.

4. FELCMANOVÁ, L. 2011. Současná legislativa a inkluzivní vzdělávání. In JANSKÁ, I.; HABART, T. Pojďte do školy! (Ne)Rovné šance na vzdělávání znevýhodněných dětí. Praha: Člověk v tísni, o. p. s. ISBN 978-80-87456-19-4.

5. MICHALÍK, J.; BASLEROVÁ, P.; HANÁK, P. a kol. 2012. Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb, část I. (hmotněprávní a procedurální standardy, dokumentace a vybrané vzory v činnosti SPC). Olomouc: Univerzita Palackého. ISBN 978-80-244-3050-8.

6. POTMĚŠIL, M. a kol. 2012. Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb, část II. – Diagnostické domény pro žáky se sluchovým postižením. Olomouc: Univerzita Palackého. ISBN 978-80-244-3053-9.

7. VALENTA, M. a kol. 2012. Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb, část II. – Diagnostické domény pro žáky s mentálním postižením. Olomouc: Univerzita Palackého. ISBN 978-80-244-3055-3.

8. VRBOVÁ, R. a kol. 2012. Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb, část II. – Diagnostické domény pro žáky s narušenou komunikační schopností. Olomouc: Univerzita Palackého. ISBN 978-80-244-3056-0.

9. Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví. NRZP: Grada Publis­hing, 2010. ISBN 978-80-247-1587-2.

10. Návrh novely školského zákona (cit.).

11. Důvodová zpráva k návrhu zákona č. 561/2004 Sb. [online]. [cit. 2014-06-12]. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=4&ct=602&ct1=0.

12. Doporučení veřejného ochránce práv k naplňování práva na rovné zacházení v přístupu k předškolnímu vzdělávání (Sp. zn.: 166/2010/DIS/JŠK ze dne 8. 12. 2010).

13. Zákon č. 564/2004 Sb. – školský zákon v platném znění.

14. Zákon č. 198/2009 Sb. – o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon).