Katalog podpůrných opatření

5

SLOVNÍK POJMŮ

  • Kolektiv autorů

Adaptivní chování

Přizpůsobivé chování.

Afektivní regulace

Schopnost vědomého ovlivnění emočních prožitků.

Agrese

Napadání, útočení.

Alternativní komunikace

Náhradní komunikace.

Autostimulační činnosti

Sebepodněcovací, sebedráždivé, sebepovzbuzovací činnosti.

Behaviorální

Týkající se chování.

Bizarní reakce

Podivné, zvláštní, neobvyklé zpětné působení.

CNS

Centrální nervový systém.

Coping skills

Dovednosti, které jsou využívány ke kompenzaci nedostatků a problémů v každodenním životě. Tyto dovednosti lze považovat za jistý druh schopnosti adaptovat se na změnu.

Deficit

Nedostatečnost, nedostatek.

Dekompenzace

Zhoršení stavu spojené s opětovným výskytem příznaků nemoci.

Denní režim

Vizualizovaný sled jednotlivých činností během dne, který je tvořen režimovými symboly. Jsou to symboly, které znázorňují jednotlivé činnosti. Forma znázornění je dána vývojovou úrovní konkrétního jedince.

Desinhibovaný

Bez dostatečné sebekontroly a zábran.

Echolálie

Opakování slyšených slov či vět, a to hned (okamžitá), či s časovým odstupem (odložená).

Egodystonní

V protikladu k osobnímu přesvědčení a vědomým záměrům.

Egosyntonní

V souladu s osobním přesvědčením a záměry.

Empatie

Vcítění se.

Expresivní (řeč)

Verbální nebo neverbální vyjadřování.

Externalizovaný

Navenek projevovaný.

Flexibilita

Pružnost.

Fobie

Chorobný strach.

Frustrace

Zmaření nějaké touhy a přání, které se může záporně projevit.

Generický lék

Odvozený z originálního léku, založený na stejné účinné látce.

Histrionský

Výrazně emotivní a teatrálně se projevující osobnost, vyžaduje zvýšenou pozornost okolí.

Hyperlexie

Nadměrná schopnost čtení.

Hypománie

Situačně nepřiměřená, dlouhodobě zvýšená nálada.

Chronifikující

Stávající se chronickým; dlouhodobě přetrvávající.

Imitace

Nápodoba.

Individuální nácvik

Nácvik nových dovedností v individuálním vztahu dospělého s dítětem.

Integrativní

Sjednocující, spojující.

Kauzalita

Souvislost příčiny a účinku; příčinná podmíněnost, příčinnost.

Kódovaná úloha

Strukturovaná úloha, která je označena kódem.

Kognitivní

Poznávací.

Korigovat

Upravovat, napravovat, provádět korekci.

Lateralita

Přednostní používání jednoho z párových orgánů. Typy laterality: leváctví, praváctví, ambidextrie (nevyhraněná lateralita).

Maladaptivní

Nepřizpůsobivý vůči požadavkům vnějšího prostředí.

Míra pomoci

(úroveň samostatnosti)

Míra pomoci je dána podporou, kterou dítěti poskytujeme při plnění úkolů a činností. Má zásadní vliv na učení se novým dovednostem, na aplikaci specifických metod a postupů a na budování samostatnosti dítěte. Zaznamenávání poskytované míry pomoci při plnění jednotlivých úkolů je důležité pro mapování vývojových posunů dítěte a zvládnutí dílčích kroků, které vedou k dosažení jeho samostatnosti.

Tabulka poskytované míry pomoci

Míra pomoci

Označení míry pomoci

Hodnocení

fyzická pomoc

F

Nesplnil

/Ne/

pomoc gesty

G

Naznačuje

/Na/

demonstrace

D

verbální pomoc

V

fyzická blízkost

B

Splnil

/Sp/

samostatnost

S

Metakomunikace

Nadkomunikace; spojení, porozumění zprostředkované bez použití slov.

Narcistická (osobnost)

Sebestředná osobnost zaměřená na udržování sebeúcty zdůrazňováním vlastních kvalit kritikou druhých osob.

Paranoidní (osobnost)

Osobnost se zvýšenou mírou vztahovačnosti až s podezíravostí vůči okolí.

Percepce

Vnímání; proces získávání a zpracování podnětů, informací, které neustále přicházejí jak z okolního světa, tak z vnitřního světa daného člověka.

Pracovní chování

Typ chování, které vyžaduje udržení pracovního místa, plně­ní zadaných úkolů na pracovním místě, případně i respektování pokynů spojených s plněním úkolů.

Pracovní schéma

Sled jednotlivých zadaných úkolů nebo činností v rámci urči­té časové jednotky.

Predispozice

Sklon, vloha, předurčení.

Procesuální schéma

Vizualizovaný postup činnosti, který je rozfázován na jednotlivé kroky, podle nichž dítě více či méně samostatně tuto činnost provádí.

Problémové (obtížně zvladatelné) chování

Jde o kulturně abnormní chování takového stupně, frekvence a trvání, že je pravděpodobné, že je tímto chováním ohrožena fyzická bezpečnost daného člověka nebo jiných lidí, nebo se jedná o chování, v jehož důsledku pravděpodobně dojde k výraznému omezení nebo zakázání přístupu k běžnému společenskému vybavení (Emerson, 1995).

Punitivní

Trestající.

Receptivní (řeč)

Rozumění řeči.

Restrikce

Omezení, snížení.

Repetitivní

Stále se opakující.

Rituál

Soubor zvyklostí, např. pro danou činnost, dané jednání.

Samostatná práce

Dítě samostatně plní zadané úkoly, které bezpečně zvládne na více či méně strukturovaném pracovním místě. Dospělý může monitorovat práci dítěte, do průběhu vlastní práce však nezasahuje, dítě od dospělého nedostává žádnou míru podpory.

Senzitivní

Citlivý.

Sémantika

Nauka o významech jazykových jednotek.

Senzomotorické
schopnosti

Soubor schopností pro činnosti, které jsou náročné na spojení smyslového vnímání a pohybů.

Senzorický systém

Zaznamenává vjem doteku, tlaku, vibrace, pozice končetin, tepla, chladu a bolesti.

Schizoidní

Rezervovaná osobnost, velmi omezeně vyjadřující city, preferující osamělost, s vlastními zálibami, typická je lhostejnost vůči sociálním konvencím.

Schizotypní

Výrazně excentrická a bizarně se chovající osobnost (v oblasti sociální i komunikační), preferuje osamělost, objevuje se častá podezíravost; podobá se mírnějším formám schizofrenie.

Sociálně-kognitivní
rehabilitace

Trénink sociálních dovedností a konstruktivního racionálního uvažování; v rámci psychotického onemocnění dochází často ke zhoršení kvality v těchto oblastech.

Strukturovaná úloha

Úloha, úkol s jasnou vizuální strukturou, která napomáhá dítěti se v zadaném úkolu orientovat, usnadňuje odpověď na otázku: Jak mám splnit tento úkol? (Systém plnění úkolu zleva doprava, přesné množství zadávaného úkolu, jasný signál o dokončení úkolu apod.).

Syntax

Skladba; nauka o gramatické stavbě vět a souvětí.

Taktilní autostimulace

Dotykové sebepodněcování, sebedráždění, sebepovzbuzování.

Verbální

Vyjádřený slovy, slovní, ústní.

Vizuální

Zrakový, zrakem vnímající nebo vnímaný.

Volný čas

Obecně dělíme volný čas na strukturovaný a nestrukturovaný.

Strukturovaný volný čas

Volný čas trávený za předem určených podmínek, je organizovaný a řízený dospělou osobou. Činnosti, které jsou ve strukturovaném volném čase realizovány, jsou činnosti vycházející ze zájmů a zálib dítěte.

Nestrukturovaný volný čas

Doba odpočinku, relaxace, přestávky mezi jednotlivými činnostmi. Je to doba nestrukturovaná, neorganizovaná. Dítě ji vyplňuje samo svými oblíbenými aktivitami, které mohou být z pohledu dospělé osoby často nesmysluplné.

Vulnerabilita

Zranitelnost vůči vnějším zátěžovým faktorům.