Katalog podpůrných opatření

4.3.1

Spolupráce rodiny a školy

 • PaedDr. Věra Čadilová
 • Mgr. Zuzana Žampachová
Oblast podpory:
 • Intervence
Cílové skupiny:
 • ZŠ - 1. stupeň
 • ZŠ - 2. stupeň

 

Projevy na straně žáka, na které opatření reaguje

 • Žákovy deficity plynou ze základní diagnózy a přidružených diagnóz, jejichž ovlivňování vyžaduje spolupráci rodiny a školy.
 • Žák nezvládá vzdělávání ve škole, ani domácí přípravu.
 • Žák má problémy v třídním kolektivu.
 • Žák vykazuje problémové chování.

Popis opatření

V čem spočívá

Opatření spočívá v účinné spolupráci mezi rodinou a školou, která je postavena na rovnoprávném vzájemném vztahu obou partnerů a vzájemném vyměňování zkušeností.

Čemu pomáhá

 • zajištění úspěšného začlenění dítěte do vzdělávacího procesu;
 • eliminaci problémů dítěte ve školním i domácím prostředí;
 • nastavení jednotných postupů;
 • maximální možné efektivitě výchovného i vzdělávacího působení rodiny a školy.

Aplikace opatření a specifikace podmínek

Aplikuje se v průběhu vzdělávání v pravidelných intervalech nebo dle potřeby prostřednictvím osobních konzultací, třídních schůzek, hovorových hodin, telefonickými rozhovory či písemným stykem prostřednictvím SMS, e-mailů, sociálních sítí, pravidelnými zápisy apod. Důležitým prvkem při spolupráci rodiny a školy je také účast rodičů na různých školních akcích (besídky, školní akademie), na kterých se v neformálních situacích setkávají rodiče s pedagogickými pracovníky i se žáky.

Na co klást důraz

 • Rovnoprávný vztah mezi rodinou a školou, který je založen na vzájemné důvěře, respektu a ochotě vzájemně si naslouchat.
 • Osobní setkání by měla probíhat v příjemném prostředí bez přítomnosti dalších, přímo nezainteresovaných lidí.
 • Pokud to situace přímo nevyžaduje, probíhá schůzka bez přítomnosti dítěte.

Rizika

 • rizikem ve vzájemné spolupráci mezi školou a rodinou může být vzájemné podceňování, nezájem o pravidelnou spolupráci, diktování podmínek, manipulace a nereálné požadavky.
 • na počátku spolupráce může být rizikem nedostatečná důvěra ze strany rodičů žáka vůči pedagogickým pracovníkům.
 • řešení individuálních problémů žáka na schůzkách všech rodičů (nezachování diskrétnosti v poskytování informací, řešení problémů apod.).
 • formální přístup k plánovaným setkáváním zástupců školy s rodiči.
 • volba termínů schůzek ze strany školy nerespektuje možnosti rodičů.
 • nerespektování možností rodičů v podílu na vzdělávání a výchovném působení na dítě.
 • nejednotné působení ze strany rodiny (rodiče nejsou jednotní v názorech na výchovu dítěte, možné problémy v působení rozvedených rodičů, u dítěte se střídavou péčí, malý zájem jednoho z rodičů na podpoře vzdělávání dítěte).
 • nepřiměřené požadavky rodiny na působení školy.

Varianty opatření dle stupňů podpory

Stupeň 1

Využívá všech forem vzájemné spolupráce dle potřeby, většinou v rozsahu ostatních žáků.

Stupeň 2

Využívá všech forem vzájemné spolupráce dle potřeby v rozsahu ostatních žáků třídy, v některých případech je třeba využít některých forem spolupráce nad rámec běžného rozsahu (např. písemná spolupráce při zadávání domácí přípravy na vyučování).

Stupeň 3

Využívá všech forem vzájemné spolupráce v pravidelných intervalech a dle konkrétní situace, která vyžaduje spolupráci.

Stupeň 4

Využívá všech forem vzájemné spolupráce v pravidelných intervalech se zvýšenou frekvencí a dle konkrétní situace, která vyžaduje spolupráci.

Stupeň 5

Využívá všech forem vzájemné spolupráce s vysokou frekvencí vzájemné spolupráce v pravidelných intervalech a dle konkrétní situace, která vyžaduje společný postup a intenzivní spolupráci obou stran.

Metodické zdroje, odkazy, odborná literatura

 1. ČADILOVÁ, V.; ŽAMPACHOVÁ, Z. Specifika výchovy, vzdělávání a celoživotní podpory lidí s Aspergerovým syndromem. Praha: IPPP, 2006. ISBN 80-86856-20-8.
 2. ČADILOVÁ, V.; ŽAMPACHOVÁ, Z. Specifika vzdělávání dětí, žáků a studentů s Asper­gerovým syndromem. Praha: IPPP, 2007. ISBN 978-80-86856-36-0.
 3. ČADILOVÁ, V.; ŽAMPACHOVÁ, Z. Vzdělávání žáků s PAS ve střední škole. Praha: IPPP, 2007. ISBN 978-80-86856-62-9.
 4. ČADILOVÁ, V.; ŽAMPACHOVÁ, Z. Strukturované učení. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-475-5.
 5. ČADILOVÁ, V.; ŽAMPACHOVÁ, Z. et al. Metodika práce se žákem s PAS. Olomouc: UP, 2012. ISBN 978-80-244-3309-7.
 6. ČADILOVÁ, V.; ŽAMPACHOVÁ, Z. et al. Metodika práce asistenta pedagoga se žákem s PAS. Olomouc: UP, 2012. ISBN 978-80-244-3377-6.
 7. ČADILOVÁ, V.; ŽAMPACHOVÁ, Z. Rozvoj sociálních dovedností u dětí s autismem. Praha: Pasparta, 2013. ISBN 978-80-905576-2-8.