Katalog podpůrných opatření

4.7.1

Jiné formy přípravy na vyučování

 • PaedDr. Věra Čadilová
 • Mgr. Zuzana Žampachová
Oblast podpory:
 • Příprava na výuku
Cílové skupiny:
 • ZŠ - 1. stupeň
 • ZŠ - 2. stupeň

 

Projevy na straně žáka, na které opatření reaguje

 • Žák v důsledku základní diagnózy není schopen dosahovat adekvátních výsledků při domácí přípravě, kterých dosahují jeho zdraví vrstevníci.
 • Žák má zvýšené nároky na upevnění učiva, potřebuje více času a příležitostí k zafixování probíraného učiva, jeho utřídění a zařazení do systému vědomostí.
 • Žák je rodiči nedostatečně motivován k domácí přípravě.

Popis opatření

V čem spočívá

Opatření spočívá ve vytváření vhodných podmínek pro domácí přípravu žáka na vyučování. Jde zejména o zajištění informací o konkrétním zadání domácí přípravy, o jejím celkovém rozsahu, případně obsahových úpravách (např. žák má napsat tři řádky v písance, spočítat dva příklady na jednu početní operaci, zatímco ostatní žáci píší celou stránku a počítají pět příkladů s použitím dvou početních operací). Rovněž spočívá v zajištění informovanosti žáka, případně jeho rodičů, resp. zákonných zástupců, o rozsahu opakování učiva, které je součástí přípravy na zkoušení či písemnou práci.

Čemu pomáhá

 • snížení zátěže žáka;
 • dobré informovanosti žáka a rodičů (zadání je jasné, konkrétní, rodič nemá pochyby, co má s dítětem dělat);
 • zpřehlednit rozsah domácí přípravy, lépe ji plánovat a organizovat v čase.

Aplikace opatření a specifikace podmínek

Opatření aplikujeme tak, že pedagog v nižších ročnících zapisuje žákovi úkoly, případně přímo dohlíží na žáka, aby si zaznamenal, co má v rámci domácí přípravy dělat. U starších žáků upozorní žáka na zaznamenání obsahu domácí přípravy. K úspěšné aplikaci tohoto opatření přispěje i forma elektronické informovanosti rodičů o obsahu zadání domácí přípravy. U starších žáků je výhodné vytvořit dlouhodobější plán přípravy, do kterého mohou být zahrnuty dlouhodobější úkoly (referáty, projektové úkoly, prezentace, povinná četba a čtenářské deníky apod.).

Na co klást důraz

 • Vhodně zadané úkoly, obsah a rozsah domácí přípravy odpovídající specifickým možnostem žáka.

Rizika

 • malý dohled ze strany pedagogů na zaznamenání obsahu domácí přípravy.
 • kumulování domácí přípravy do krátkého časového úseku.
 • tendence dokončovat školní práci v domácím prostředí společně s domácí přípravou.
 • velké nároky na rodiče v dovysvětlování učiva a jejich přetěžování v realizaci domácí přípravy se žákem.
 • selhávání role rodičů v naplňování domácí přípravy dítěte na vyučování, které může mít řadu příčin (dítě se odmítá na vyučování připravovat, dítě je v době přípravy již velmi unavené, snížený dohled některých rodičů).

Varianty opatření dle stupňů podpory

Stupně 1–5

Opatření je aplikováno s ohledem na specifické potřeby žáka.

Metodické zdroje, odkazy, odborná literatura

 1. ATTWOOD, T. Aspergerův syndrom. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-178-979-8.
 2. BĚLOHLÁVKOVÁ, L.; VOSMIK, M. Žáci s poruchou autistického spektra v běžné škole. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-687-2.
 3. ČADILOVÁ, V.; ŽAMPACHOVÁ, Z. et al. Tvorba individuálních vzdělávacích plánů pro děti s poruchou autistického spektra (metodický materiál). Praha: IPPP, 2006. ISBN 80-86856-17-8.
 4. ČADILOVÁ, V.; ŽAMPACHOVÁ, Z. Specifika výchovy, vzdělávání a celoživotní podpory lidí s Asper­gerovým syndromem. Praha: IPPP, 2006. ISBN 80-86856-20-8.
 5. ČADILOVÁ, V.; ŽAMPACHOVÁ, Z. Vzdělávání žáků s PAS ve střední škole. Praha: IPPP, 2007. ISBN 978-80-86856-62-9.
 6. ČADILOVÁ, V.; ŽAMPACHOVÁ, Z. Specifika vzdělávání dětí, žáků a studentů s Asper­gerovým syndromem. Praha: IPPP, 2007. ISBN 978-80-86856-36-0.
 7. ČADILOVÁ, V.; ŽAMPACHOVÁ, Z. Strukturované učení. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-475-5.
 8. ČADILOVÁ, V.; ŽAMPACHOVÁ, Z. et al. Metodika práce se žákem s PAS. Olomouc: UP, 2012. ISBN 978-80-244-3309-7.
 9. ČADILOVÁ, V.; ŽAMPACHOVÁ, Z. et al. Metodika práce asistenta pedagoga se žákem s PAS. Olomouc: UP, 2012. ISBN 978-80-244-3377-6.
 10. SCHOPLER, E.; MESIBOV, G. B. Autistické chování. Praha: Portál, 1997. ISBN 80-7178-133-9.
 11. SCHOPLER, E.; LANSING, M.; WATERS, L. Výukové aktivity pro děti s autismem. Praha: Modrý klíč, 2000. ISBN 80-902494-3-4.
 12. THOROVÁ, K. Poruchy autistického spektra. Praha: Portál, 2006. ISBN 978-80-7367-091-7.
 13. THOROVÁ, K. Školní pas pro děti s PAS. Praha: APLA Praha, střední Čechy, o. s., 2008.
 14. THOROVÁ, K. Výjimečné děti – Aspergerův syndrom. Praha: APLA Praha, střední Čechy, o. s., 2008.