Katalog podpůrných opatření

4.10.1

Úprava pracovního prostředí

 • PaedDr. Věra Čadilová
 • Mgr. Zuzana Žampachová
Oblast podpory:
 • Úprava prostředí
Cílové skupiny:
 • ZŠ - 1. stupeň
 • ZŠ - 2. stupeň

 

Projevy na straně žáka, na které opatření reaguje

 • Žák má sníženou schopnost orientovat se v čase, v prostoru, má sníženou schopnost plánovat, logicky postupovat, řešit problémy.
 • Žák má sníženou schopnost adaptovat se na školní (třídní) prostředí.
 • Žák má potíže v porozumění řeči.
 • Žák má potíže v oblasti smyslového vnímání (zejména snížená úroveň zrakového, sluchového a hmatového vnímání).
 • Žák má potíže v oblasti kognitivních funkcí (snížená úroveň rozumových schopností).
 • Žák má poruchy v oblasti aktivity a pozornosti.

Popis opatření

V čem spočívá

Toto opatření spočívá v celkové úpravě prostředí, ve kterém probíhá vzdělávací proces v souladu s metodikou strukturovaného učení. Žáci potřebují ke zvládnutí organizační stránky výuky jasně strukturované nejen prostředí třídy, ale také dalších prostor, které bezprostředně souvisejí se vzdělávacím procesem (šatna, jídelna, šatna u tělocvičny, odborné učebny apod.). Opatření zavádíme, pokud máme indicie, že dítě nebude schopno organizační stránku výuky zvládat, snažíme se předejít situaci, kdy by ji už nezvládalo. Celková míra úpravy prostředí je dána individuálně dle potřeb konkrétního žáka.

Dítě je nesamostatné a vyžaduje výraznou podporu pedagoga. Pokud se mu jí nedostává, selhává ve výkonu, může projevovat problémové chování (vzteká se, obviňuje ostatní, je úzkostné, projevuje strach, uniká k rituálům apod.), případně pasivitu (nečinně sedí, působí jako líné dítě).

Čemu pomáhá

 • úspěšnějšímu a samostatnějšímu fungování žáka ve školním prostředí;
 • v prevenci problémového chování.

Aplikace opatření a specifikace podmínek

Opatření aplikujeme v případě, že je třeba provést zásadnější úpravy (někdy i drobné stavební), které vytvoří odpovídající prostředí, v němž bude vzděláván žák se závažným zdravotním postižením. Při vlastní realizaci zajistíme přehlednost místa, konkrétně ho označíme, vymezíme prostor různými vizuálními pomůckami apod.

Na co klást důraz

 • Velikost stávajících prostor, protože může být obtížné je uspořádat jiným způsobem.

Rizika

 • nedostatek finančních prostředků.
 • podcenění potřeb dítěte, odmítnutí razantních zásahů ve prospěch polovičatých řešení.

Varianty opatření dle stupňů podpory

Stupeň 1

Žák nevyžaduje zásadnější úpravy prostředí. Ke zvládnutí organizační stránky vzdě­lávacího procesu přispěje stabilita prostředí (např. stálé pracovní místo, stabilní místa na uložení pomůcek, stálé místo v šatně, ve školní jídelně).

Stupeň 2

Žák potřebuje drobné úpravy prostředí (např. samostatné pracovní místo v rámci učebny, relaxační koutek ve třídě, vlastní skříňku nebo poličku na pomůcky).

Stupeň 3

Žák potřebuje výraznější úpravy prostředí v některých prostorách, ve kterých probíhá vzdělávací proces. Úpravy napomohou samostatnějšímu fungování dítěte ve školním prostředí (úprava pracovního místa – např. z důvodu poruchy pozornosti potřebuje k samostatné práci oddělené místo), jsou využívány pomůcky k vizualizaci a strukturalizaci prostoru (např. pásky, koberce, barevné fólie).

Stupeň 4

Žák potřebuje závažnější úpravu prostředí, která napomůže jeho samostatnějšímu fungování ve školním prostředí a zvládání výuky (např. místo pro samostatnou práci, oddělený prostor pro individuální práci s využitím různých komponentů nábytku, např. oddělení skříňkou, poličkou či paravánem; zvláštní místnost k trávení přestávek – relaxační místnost s využitím relaxačních pomůcek, apod.).

Stupeň 5

Žák potřebuje komplexní úpravu prostředí v souladu s principy metodiky strukturovaného prostředí. Prostor je upraven takovým způsobem, že má žák pro každou činnost určeno specializované místo, dokáže se proto v prostoru lépe orientovat (spojovat si určitý prostor s určitou činností). Tímto způsobem je zajištěno dobré soustředění na konkrétní aktivitu, daří se tak eliminovat chování, které je neslučitelné s výkonem určité činnosti (např. prostor na samostatnou a individuální práci, na výtvarné aktivity, jídlo, relaxaci).

Metodické zdroje, odkazy, odborná literatura

 1. ČADILOVÁ, V.; ŽAMPACHOVÁ, Z. Specifika výchovy, vzdělávání a celoživotní podpory lidí s Aspergerovým syndromem. Praha: IPPP, 2006. ISBN 80-86856-20-8.
 2. ČADILOVÁ, V.; ŽAMPACHOVÁ, Z. Specifika vzdělávání dětí, žáků a studentů s Asper­gerovým syndromem. Praha: IPPP, 2007. ISBN 978-80-86856-36-0.
 3. ČADILOVÁ, V.; ŽAMPACHOVÁ, Z. Vzdělávání žáků s PAS ve střední škole. Praha: IPPP, 2007. ISBN 978-80-86856-62-9.
 4. ČADILOVÁ, V.; ŽAMPACHOVÁ, Z. Strukturované učení. Praha: Portál, 2008.
 5. ISBN 978-80-7367-475-5.
 6. ČADILOVÁ, V.; ŽAMPACHOVÁ, Z. et al. Metodika práce se žákem s PAS. Olomouc: UP, 2012. ISBN 978-80-244-3309-7.
 7. ČADILOVÁ, V.; ŽAMPACHOVÁ, Z. et al. Metodika práce asistenta pedagoga se žákem s PAS. Olomouc: UP, 2012. ISBN 978-80-244-3377-6.