Katalog podpůrných opatření

4.8.2

Odlišné stravování

 • PaedDr. Věra Čadilová
 • Mgr. Zuzana Žampachová
Oblast podpory:
 • Podpora sociální a zdravotní
Cílové skupiny:
 • ZŠ - 1. stupeň
 • ZŠ - 2. stupeň

 

Projevy na straně žáka, na které opatření reaguje

 • Žákova diagnóza odkazuje na poruchy výživy způsobené onemocněním (např. chronické nemoci pankreatu, např. diabetes mellitus (cukrovka), laktózová intolerance, Crohnova choroba, celiakie, fenylketonurie a jiné dědičné metabolické poruchy), při kterém nedostatek či nerovnováha energie, bílkovin a dalších živin vede k nepříznivým účinkům na lidský organismus.
 • Žák trpí selektivní poruchou příjmu potravy.
 • Žák trpí potravinovou alergií.
 • Žák potřebuje odlišný způsob podávání stravy.

Popis opatření

V čem spočívá

Opatření spočívá v umožnění odlišného způsobu stravování a zajištění podmínek pro jeho podávání.

Čemu pomáhá

 • řešit stravování u žáků, kteří mají problém s běžným příjmem potravy (rigidita ve stravovacích návycích, specifický způsob podávání jídla apod.) a musejí dodržovat dietetická opatření;
 • vytvořit podmínky pro odlišný způsob stravování, který zajistí žákovi možnost pravidelného docházení do školního zařízení.

Aplikace opatření a specifikace podmínek

Opatření aplikujeme na žádost zákonného zástupce, případně na doporučení odborného lékaře (dietetická opatření) či školského poradenského zařízení (rigidita, specifický přístup při podávání jídla). Vlastní realizace opatření je prováděna v souladu s možnostmi školy, která provede místní šetření reálnosti zabezpečení tohoto podpůrného opatření (možnost uvaření nebo objednání dietního jídla, umožnění toho, že si dítě jídlo přinese z domova a škola zajistí jeho konečnou přípravu, úprava prostoru ke stravování apod.), a dále dle potřeb žáka (např. stravování v pravidelných intervalech) a s potřebným personálním zabezpečením.

Pokud bude rozhodnuto, že stravování žáka bude zabezpečeno mimo stravovací systém školy, zpracuje škola pro daného žáka „smlouvu o úschově a ohřevu dietního jídla“, ve které musí být vždy uvedeny zásady vzájemné spolupráce mezi školou a žákem či zákonnými zástupci žáka a způsob předávky, místa ohřevu a konzumace pokrmů.

Návrh smlouvy o úschově a ohřevu dietního jídla, podepsaný ředitelem školy, předá škola k podpisu žákovi (zákonnému zástupci žáka), přičemž k realizaci tohoto podpůrného opatření přistoupí škola až po podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami.

Z hlediska nediskriminačního přístupu ke vzdělávání je preferovanou variantou zajištění dietního stravování žáka i úprava podávání stravy v rámci stravovacího systému školy (tedy zařízením školního stravování).

Na co klást důraz

 • Na zavedení opatření dle konkrétních požadavků, které odpovídají potřebám žáka.
 • Na spolupráci žáka či zákonného zástupce žáka s vedoucím školní jídelny a pružné řešení všech problémů.
 • Uzavření písemné smlouvy o pravidlech zabezpečení dietního stravování mezi žákem (zákonnými zástupci žáka) a školou.

Rizika

 • vedení školy nezohlední požadavky zákonných zástupců na odlišný způsob stravování žáka ve škole.
 • není dohlédnuto na příjem potravy v daných časových intervalech.
 • nejsou dodržována opatření k odlišnému způsobu stravování (žák s anorexií je pobízen k jídlu; žákovi, který jí jen suché těstoviny, jsou polity omáčkou; nejsou respektována doporučení poskytnout žákovi stravování ve školní jídelně mimo hlavní provoz kvůli jeho hypersenzitivitě na hluk apod.).

Varianty opatření dle stupňů podpory

Stupně 1–5

Podpůrné opatření je realizováno v souladu s individuálními potřebami konkrétního žáka.

Metodické zdroje, odkazy, odborná literatura

 1. Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění vyhlášky č. 17/2015 Sb.
 2. Stanovisko hlavního hygienika č. j. 34059/2011 ze dne 3. 5. 2011 a obdobná stanoviska hlavního hygienika č. j. 41681/2011 ze dne 2. 6. 2011, vydané pro potřeby pacientů s celiakií, a č. j. 29163/2009-VOZ z 1. 7. 2009, vydané pro potřeby pacientů s fenylketonurií a jinými dědičnými metabolickými poruchami.
 3. Stanovisko veřejného ochránce práv č. j. 197/2012/DIS/JKV ze dne 19. 3. 2013.
 4. ČADILOVÁ, V.; ŽAMPACHOVÁ, Z. Specifika výchovy, vzdělávání a celoživotní podpory lidí s Aspergerovým syndromem. Praha: IPPP, 2006. ISBN 80-86856-20-8.
 5. ČADILOVÁ, V.; ŽAMPACHOVÁ, Z. Specifika vzdělávání dětí, žáků a studentů s Asper­gerovým syndromem. Praha: IPPP, 2007. ISBN 978-80-86856-36-0.
 6. ČADILOVÁ, V.; ŽAMPACHOVÁ, Z. Vzdělávání žáků s PAS ve střední škole. Praha: IPPP, 2007. ISBN 978-80-86856-62-9.
 7. ČADILOVÁ, V.; ŽAMPACHOVÁ, Z. Strukturované učení. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-475-5.
 8. ČADILOVÁ, V.; ŽAMPACHOVÁ, Z. et al. Metodika práce se žákem s PAS. Olomouc: UP, 2012. ISBN 978-80-244-3309-7.
 9. ČADILOVÁ, V.; ŽAMPACHOVÁ, Z. et al. Metodika práce asistenta pedagoga se žákem s PAS. Olomouc: UP, 2012. ISBN 978-80-244-3377-6.
 10. SCHOPLER, E.; MESIBOV, G. B. Autistické chování. Praha: Portál, 1997. ISBN 80-7178-133-9.
 11. THOROVÁ, K. Poruchy autistického spektra. Praha: Portál, 2006. ISBN 978- 80-7367-091-7.