Katalog podpůrných opatření

7

LITERATURA

  • Kolektiv autorů

1. ATKINSON, R. L. Psychologie. 2., aktualiz. vyd., v Portálu 1. Praha: Portál, 2003.
ISBN 80-7178-640-3.
2. ATTWOOD, T. Aspergerův syndrom. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7178-979-8.
3. BĚLOHLÁVKOVÁ, L.; VOSMIK, M. Žáci s poruchou autistického spektra v běžné škole. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-687-2.
4. ČADILOVÁ, V.; ŽAMPACHOVÁ, Z. et al. Edukačně hodnotící profil žáka s poruchou autistického spektra (8–15 let). Praha: IPPP, 2005. ISBN 80-86856-12-7.
5. ČADILOVÁ, V.; ŽAMPACHOVÁ, Z. Specifika výchovy, vzdělávání a celoživotní podpory lidí s Aspergerovým syndromem. Praha: IPPP, 2006. ISBN 80-86856-20-8.
6. ČADILOVÁ, V.; ŽAMPACHOVÁ, Z. et al. Tvorba individuálních vzdělávacích plánů pro děti s poruchou autistického spektra (metodický materiál). Praha: IPPP, 2006. ISBN 80-86856-17-8.
7. ČADILOVÁ, V.; JŮN, H.; THOROVÁ, K. a kol. Agrese u lidí s mentální retardací a autismem. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-319-2.
8. ČADILOVÁ, V.; ŽAMPACHOVÁ, Z. Specifika vzdělávání dětí, žáků a studentů s Aspergerovým syndromem. Praha: IPPP, 2007. ISBN 978-80-86856-36-0.
9. ČADILOVÁ, V.; ŽAMPACHOVÁ, Z. Vzdělávání žáků s PAS ve střední škole. Praha: IPPP, 2007. ISBN 978-80-86856-62-9.
10. ČADILOVÁ, V.; ŽAMPACHOVÁ, Z. Strukturované učení. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-475-5.
11. ČADILOVÁ, V.; ŽAMPACHOVÁ, Z. et al. Metodika práce se žákem s PAS. Olomouc: UP, 2012. ISBN 978-80-244-3309-7.
12. ČADILOVÁ, V.; ŽAMPACHOVÁ, Z. et al. Edukačně hodnotící profil žáka s poruchou autistického spektra (do 7 let). 3. vyd. Praha: APLA Praha, střední Čechy, o. s., 2012.
ISBN 978-80-86856-32-2.
13. ČADILOVÁ, V.; ŽAMPACHOVÁ, Z. et al. Metodika práce asistenta pedagoga se žákem s PAS. Olomouc: UP, 2012. ISBN 978-80-244-3377-6.
14. ČADILOVÁ, V.; ŽAMPACHOVÁ, Z. Sebeobslužné a praktické dovednosti. Praha: APLA Praha, střední Čechy, o. s., 2010.
15. ČADILOVÁ, V.; ŽAMPACHOVÁ, Z. Rozvoj sociálních dovedností u dětí s autismem. Praha: Pasparta, 2013. ISBN 978-80-905576-2-8.
16. DRÁPELA, D. Metodika zaměřená na rozvoj kompetence k učení. Brno: ZŠ, Brno, Štolcova, 2014. ISBN 978-80-7392-216-0.
17. DULCAN, M. K.; WIENER, J. M. Essentials of child and adolescent psychiatry. Washington, DC: American Psychiatric Pub., 2006. ISBN 978-158-5622-177.
18. DUDOVÁ, I.; BERANOVÁ, Š.; HRDLIČKA, M.; URBÁNEK, T. CAST – screeningový test poruch autistického spektra. 1. vyd. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2013. 54 s.
19. ERKERT, A. Hry pro usměrňování agresivity: 100 námětů pro činnosti s dětmi ve věku od 3 do 8 let. 2. vyd. Praha: Portál, 2011. 95 s. ISBN 978-80-7367-885-2.
20. FEIN, D. The neuropsychology of autism. New York: Oxford University Press, 2011. ISBN 01-953-7831-8.
21. FRANCŮ, M. Metodika zaměřená na rozvoj kompetence sociální. Brno: ZŠ, Brno, Štolcova, 2014. ISBN 978-80-7392-219-1.
22. GEISLEROVÁ, K. Organizační formy práce při vzdělávání žáků s autismem. Brno: ZŠ, Brno, Štolcova, 2014. ISBN 978-80-7392-215-3.
23. GOETZ, M.; UHLÍKOVÁ, P. ADHD – porucha pozornosti s hyperaktivitou: příručka pro starostlivé rodiče a zodpovědné učitele. Praha: Galén, 2009. ISBN 978-80-7262-630-4.
24. HORNEY, K. Neuróza a lidský růst: zápas o seberealizaci. Praha: Triton, 2000. 343 s. ISBN 80-7205-715-4.
25. HRDLIČKA, M.; KOMÁREK, V. et al. Dětský autismus. 2. vyd. Praha: Portál, 2014. 212 s. ISBN 978-80-262-0686-6.
26. KAHNEMAN, D. Myšlení: rychlé a pomalé. Brno: Jan Melvil, 2012. 542 s. ISBN 978-80-87270-42-4.
27. KOHOUTEK, R.; ŠTĚPANÍK, J.; OCETKOVÁ, J. Základy pedagogické psychologie. Brno: CERM, 1996. ISBN 80-85867-94-X.
28. KOLEKTIV AUTORŮ. Praktické metodické postupy při edukaci dětí a žáků s PAS. Brno: ZŠ, Brno, Štolcova, 2014. ISBN 978-80-7392-214-6.
29. KOUKOLÍK, F. Lidský mozek: funkční systémy: normy a poruchy. Praha: Portál, 2000.
ISBN 80-7178-379-X.
30. KUCHARSKÁ, A. a kol. Obligatorní diagnózy a obligatorní diagnostika v centrech. Praha: IPPP ČR, 2007. ISBN 978-80-86856-42-1.
31. LANGMEIER, J.; KREJČÍŘOVÁ, D. Vývojová psychologie. 3., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 1998. ISBN 80-7169-195-X.
32. LOKŠOVÁ, I.; LOKŠA, J. Pozornost, motivace, relaxace a tvořivost dětí ve škole. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7178-205-X.
33. MALÁ, E.; HORT, V.; HRDLIČKA, M.; KOCOURKOVÁ, J. Dětská a adolescentní psychiatrie. Praha: Portál, 2000. 492 s. ISBN 80-7178-472-9.
34. MARTIN, A. L.; SCAHILL, L.; KRATOCHVIL, CH. Pediatric psychopharmacology: principles and practice. 2nd ed. New York: Oxford University Press, 2011. ISBN 978-019-5398-212.
35. NEENAN, M.; DRYDEN, W. Kognitivní terapie: stručný přehled psychoterapie. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-372-7.
36. NEENAN, M.; DRYDEN, W. Racionálně emoční behaviorální psychoterapie. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-532-5.
37. PONĚŠICKÝ, J. Psychosomatika pro lékaře, psychoterapeuty i laiky. Praha: Triton, 2002. ISBN 80-7254-216-8.
38. PRAŠKO, J. Obsedantně-kompulzivní porucha a jak se jí bránit: příručka pro klienta a jeho rodinu. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-810-4.
39. PRAŠKO, J. Úzkostné poruchy: klasifikace, diagnostika a léčba. Praha: Portál, 2005.
ISBN 80-7178-997-6.
40. PRAŠKO, J. Poruchy osobnosti. 2. vyd. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-558-5.
41. RÖHR, H. P. Cesty z úzkosti a deprese: o štěstí lásky k sobě samému. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0073-4.
42. RUTTER, M.; BISHOP, D.; PINE, D.; SCOTT, S. Rutter‘s child and adolescent psychiatry. 5th ed. Wiley-Blacwell, 2008. ISBN 978-140-5145-497.
43. ŘÍČAN, P.; KREJČÍŘOVÁ, D. Dětská klinická psychologie. 3., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada Publishing, 1997. ISBN 80-7169-512-2.
44. SHAPIRO, L. E. Emoční inteligence dítěte a její rozvoj. 4. vyd. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0651-4.
45. SCHOPLER, E.; MESIBOV, G. B. Autistické chování. Praha: Portál, 1997. ISBN 80-7178-133-9.
46. SCHOPLER, E.; LANSING, M.; WATERS, L. Výukové aktivity pro děti s autismem. Praha: Modrý klíč, 2000. ISBN 80-902494-3-4.
47. SLOBODOVÁ, T. Metodika zaměřená na rozvoj kompetence personální. Brno: ZŠ, Brno, Štolcova, 2014. ISBN 978-80-7392-220-7.
48. STAHL, S. M. Stahl‘s essential psychopharmacology: neuroscientific basis and practical application. 4th ed. New York: Cambridge University Press, 2013. ISBN 978-110-7686-465.
49. STUCHLÍKOVÁ, I. Základy psychologie emocí. 2. vyd. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-282-9.
50. ŠTANCLOVÁ, J. Metodika zaměřená na rozvoj kompetence komunikativní. Brno: ZŠ, Brno, Štolcova, 2014. ISBN 978-80-7392-218-4.
51. THOROVÁ, K. Poruchy autistického spektra. Praha: Portál, 2006. ISBN 978-80-7367-091-7.
52. THOROVÁ, K. Školní pas pro děti s PAS. Praha: APLA Praha, střední Čechy, o. s., 2008.
53. THOROVÁ, K. Výjimečné děti – Aspergerův syndrom. Praha: APLA Praha, střední Čechy, o. s., 2008.
54. THOROVÁ, K.; JŮN H. Vztahy, intimita a sexualita lidí s mentálním handicapem nebo s autismem. Praha: APLA Praha, střední Čechy, o. s., 2012. ISBN 978-80-260-2759-1.
55. TRAIN, A. Nejčastější poruchy chování dětí: jak je rozpoznat a kdy se obrátit na odborníka. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-503-2.
56. VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie: dětství, dospělost, stáří. Praha: Portál, 2000. 522 s. ISBN 80-7178-308-0.
57. VEČEŘOVÁ, J. Metodika zaměřená na rozvoj kompetence pracovní. Brno: ZŠ, Brno, Štolcova, 2014. ISBN 978-80-7392-217-7.
58. VYGOTSKIJ, L. S. Psychologie myšlení a řeči (jako komentovaný výbor, celkově v češtině 3. vyd.). Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-943-7.