Katalog podpůrných opatření

2

DOPADY SLUCHOVÉHO POSTIŽENÍ A OSLABENÍ SLUCHOVÉHO VNÍMÁNÍ NA VZDĚLÁVÁNÍ

  • Kolektiv autorů

Sluchové postižení zásadně ovlivňuje kvantitu i kvalitu přijímaných informací. Stupeň sluchové vady sehrává velmi důležitou úlohu při osvojování komunikativních kompetencí. Pro dosažení vzdělávacího maxima žáka je nezbytné, aby mělo dítě od nejútlejšího dětství nastaven vhodný komunikační kanál podle jeho individuálních možností. V předškolním věku se klade důraz na rozvoj sluchového a zrakového vnímání a mluvené řeči, popřípadě na rozvoj komunikačních dovedností ve znakovém jazyce. Včasné zahájení sluchové rehabilitace pomocí kompenzačních pomůcek a intenzivní logopedická péče do značné míry ovlivňují úspěšnost dalšího vzdělávání. Proto je nezbytné poskytovat potřebná podpůrná opatření již v mateřské škole.

Významnou podporu v průběhu vzdělávání potřebují žáci již od třetího stupně podpory. Čtvrtý a pátý stupeň pak již počítá s takovými podpůrnými opatřeními, jako je zajištění výuky znakového jazyka a výuky českého jazyka jako jazyka cizího. V souladu se zákonem č. 155/1998 Sb., ve znění novely č. 384/2008 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob, se na základní i střední škole počítá i s výukou prostřednictvím českého znakového jazyka, která je zajištěna přítomností asistenta pedagoga nebo druhého učitele s patřičnými kompetencemi v komunikaci znakovým jazykem, popřípadě tlumočníka znakového jazyka ve výuce.

Žáci s těžkým sluchovým postižením, jejichž prvním (či mateřským) jazykem je český znakový jazyk, potřebují výuku češtiny pro žáky s odlišným mateřským jazykem. Klasické učebnice pro výuku českého jazyka jsou zcela nevhodné. Pracujeme se slovní zásobou od základu, a postupně ji rozvíjíme. Zároveň učíme žáky gramatiku českého jazyka. Ideální jsou učebnice pro výuku jazyka českého jako cizího jazyka s překladem do znakového jazyka.

Žáci středních škol mají uzpůsobené podmínky pro konání maturitní zkoušky. Ve všech kategoriích je navýšena časová dotace pro maturitní zkoušku a je vyloučen poslechový subtest z cizího jazyka. V kategorii SP_III je zkouška z českého jazyka koncipována jako zkouška z cizího jazyka.