Katalog podpůrných opatření

5

SLOVNÍK ODBORNÝCH POJMŮ

  • Kolektiv autorů

(terminologie, se kterou se můžeme setkat v odborných lékařských zprávách)

Audiometrie Jedná se o vyšetření sluchu, kterým se testuje citlivost sluchu na jednotlivé tóny.
BERA Objektivní vyšetření sluchu – vyšetření evokovaných kmenových potenciálů.
CERA Objektivní vyšetření sluchu – vyšetření evokovaných korových potenciálů.
Dyslalie Patlavost – vadná výslovnost hlásek.
Eustachova trubice Spojuje nosohltan a dutinu středního ucha, a umožňuje tak vyrovnávání tlaku na obou stranách bubínku. Mohou jí, hlavně v dětském věku, pronikat záněty do středního ucha.
Gromety Neboli stipuly – ventilační trubičky zavedené bubínkem do středního ucha.
Hypacusis Nedoslýchavost (H. mixta – smíšená, H. l. dx – vpravo, H. l. sin – vlevo, H. bill – bilaterální – oboustranná.
Cholesteatom Jedná se o nepravý nádor z tukových buněk, utlačuje okolní struktury a způsobuje jejich atrofii, až nekrózu (destruuje sluchové kůstky a okolní kost).
Kiném Jednoduchý mluvně-pohybový útvar, který má tu vlastnost, že je zrakem odlišitelný od jiných mluvně-pohybových úvarů.
Meniérova choroba Onemocnění projevující se záchvaty, závratěmi s nevolností (vertigo), sluchovými šelesty (tinnitus) a později i trvalejší poruchou sluchu.
Mediátor Pomáhá komunikovat různým stranám (např. rodině a škole, učiteli a rodičům), překonávat překážky a hledat řešení, které je pro obě strany přijatelné; nerozhoduje o případných řešeních, ta nalézají zúčastněné strany.
neslyšící S malým „n“ – označení osob s těžším sluchovým postižením, konkrétně s těžkou nedoslýchavostí nebo praktickou či totální hluchotou.
Neslyšící S velkým „N“ – označení osob, které se pokládají za příslušníky jazykové a kulturní menšiny (za svůj mateřský jazyk pokládají jazyk znakový), používá se ve spojení s identitou a kulturou, např. kultura Neslyšících, komunita Neslyšících apod.
OAE Screeningové vyšetření sluchu – měření otoakustických emisí, lze provádět již 24 hodin po narození dítěte.
Otitis media chronica (acuta) Zánět středního ucha chronický (akutní).
Otoskleróza Postihuje mladší dospělé osoby, především ženy, a může mít i rodinný výskyt. Nemoc vede k tuhnutí kloubů mezi sluchovými kůstkami a jejich srůstání, takže se nakonec zvuk do vnitřního ucha přestane převádět. Ztráta sluchu je pomalá a lze ji zvrátit operací, při níž se sluchové kůstky nahradí plastickými implantáty. (www.i-lekarna.cz)
Percepční vada sluchu (lat. perceptiva) Vzniká při poškození vnitřního ucha nebo sluchové dráhy.
Převodní vada sluchu (lat. conductiva) Příčinou bývá překážka v zevním nebo středním uchu.
Supervizor Cílem supervize je podpořit osobnost (autentičnost a tvořivost) supervidovaného (např. pedagoga, asistenta pedagoga) a rozvíjet jeho vlastní styl práce se žáky. Supervizor je odborníkem, který je pro učitele či asistenta pedagoga přirozenou a důvěryhodnou autoritou a který je podporuje v jejich profesionálním růstu.
Surditas Hluchota.
Surdopedie Speciálněpedagogická disciplína zabývající se výchovou, vzděláváním, rozvojem jedince se sluchovým postižením a snahou o jeho plné začlenění (sociální, pracovní) do společnosti.
SSEP Somatosenzorické evokované potenciály – objektivní vyšetření sluchu.
Tinnitus Jinak také šelesty – pocit hučení v uchu nebo v hlavě, laiky popisovaný jako „zvonění v uších“; zvuky jsou nepříjemné, někdy až ohlušující a mohou nepříznivě působit na psychický stav dotyčného.
Tympanometrie Objektivní vyšetřovací metoda – testování funkce středního ucha a mobility bubínku a kůstek středního ucha změnou tlaku vzduchu v ušním kanálku.
Tympanotomie Neboli Armstrongova drenáž – odsátí sekrece a zavedení provzdušňující gromety bubínkem do středního ucha.
Vývojová dysfázie Centrální porucha řeči (receptivní neboli senzorická – porucha vnímání, paměti a porozumění řeči; expresivní neboli motorická – porucha schopnosti vyjadřovat se).
Zdravotní postižení Odchylka ve zdravotním stavu člověka, která jej omezuje v určité činnosti.
Zdravotní znevýhodnění Školský zákon definuje zdravotní znevýhodnění jako zdravotní oslabení, dlouhodobou nemoc nebo lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení a chování, které vyžadují při práci s dítětem zohlednění.

POUŽÍVANÉ ZKRATKY

AAK  alternativní a augmentativní komunikace
ČZJ  český znakový jazyk
IVP individuální vzdělávací plán
OSPOD  orgán sociálně-právní ochrany dětí – je opatrovníkem (zástupcem) dítěte v řízeních, jako je rozhodování o péči o děti, o výživném apod. OSPOD vyhledává ohrožené děti, je zodpovědný za preventivní opatření v rodinách, zprostředkovává náhradní rodinnou péči a vypracovává pro soud posudky a doporučení (např. aby byla nařízena výlučná nebo střídavá péče o dítě apod.)
OŠD odklad školní docházky
PAS  porucha autistického spektra
RVP  rámcový vzdělávací program
SP  sluchové postižení
SPC  speciálněpedagogické centrum
ŠPP  školní poradenské pracoviště
ŠPZ školské poradenské zařízení
ŠVP školní vzdělávací program
ZV  základní vzdělávání