Katalog podpůrných opatření

4.5.1

Respektování specifik žáka

 • Jana Barvíková
Oblast podpory:
 • Úpravy obsahu vzdělávání
Cílové skupiny:
 • ZŠ - 1. stupeň
 • ZŠ - 2. stupeň


Projevy na straně žáka, na které opatření reaguje

 • Žák má obtíže v oblasti sluchového vnímání (přeslechy a záměny zvukově podobných slov – souvisí také s výukou cizích jazyků).
 • Žák má špatnou výslovnost.
 • Žák má deficit v oblasti jazykových kompetencí (agramatismy v řeči, omezená slovní zásoba, nesprávné zpracování informací a jejich chybná interpretace apod.)
 • Opoždění v oblasti sociálních zkušeností žáka.
 • Žák má potíže ve výuce jazyků (český i cizí).

Popis opatření

V čem spočívá

Podpůrné opatření reaguje na projevy postižení sluchu dětí a žáků v průběhu vzdělávání. Čím větší jsou ztráty sluchu, tím větší má jedinec potíže v oblasti kvality i kvantity sluchového vnímání a v oblasti komunikace. Ke specifickým projevům je potřeba v průběhu vzdělávání přihlížet a respektovat je.

Čemu pomáhá

 • Vytváříme takové sociální a pracovní klima ve třídě, které přijímá žáka s postižením s omezeními, jež mu jeho handicap vytváří.

Aplikace opatření a specifikace podmínek

Specifické zvláštnosti žáka sledujeme v oblastech:

 • Sluchové vnímání – respektujeme chyby vzniklé na podkladě špatného sluchového zpracování.
 • Komunikace – respektujeme nedostatky v mluvené řeči, které jsou přímým důsledkem sluchového postižení, dodržujeme pravidla pro komunikaci s jedincem se sluchovým postižením, tomu učíme i ostatní spolužáky.
 • Sociální dovednosti – děti a žáci se sluchovým postižením mají často potíže se začleněním do kolektivu. Čím větší jsou ztráty sluchu, tím větší je jejich izolovanost. Budujeme zdravé sociální návyky, korigujeme společensky nepřijatelné projevy chování.

Na co klást důraz

 • Při práci se žáky využíváme speciální metody a formy práce, zejména v českém jazyce (rozvoj slovní zásoby a nácvik čtení s porozuměním).
 • Snažíme se o přijetí žáka kolektivem a zamezení negativním projevům chování ze strany spolužáků (výsměch, sociální vyloučení).
 • Snažíme se vyzdvihnout to, v čem je žák výjimečný, šikovný, zdatný.
 • Učíme spolužáky správné komunikaci se sluchově postiženými.

Rizika

 • Problém může souviset se zakoupením indukční smyčky nebo kvalitnějšího přehrávače s požadovaným výstupem pro sluchátka.
 • Komunikační bariéra může být pro spolužáky nebo i vyučující nepřekonatelná (komunikace ve znakovém jazyce, nesrozumitelná výslovnost aj.).

Varianty opatření dle stupňů podpory

Stupně 1–2

MŠ, ZŠ

 • Respektování zásad správné komunikace se sluchově postiženými.
 • Respektování výslovnosti a potíží souvisejících se špatným sluchovým zpracováním.
 • Obtíže ve sluchovém zpracování reprodukovaného slova bez možnosti odezírat (poslechová cvičení). Proto doporučujeme poslechová cvičení, zejména v cizích jazycích, vyloučit, popř. umožnit poslech přes audiovýstup zařízení pomocí sluchátek, přičemž žák má vždy možnost pracovat s textem.

 • Navíc – uzpůsobení maturitní zkoušky (SP_I).

Stupeň 3

Žáci v tomto stupni většinou používají kompenzační pomůcku. Je nezbytné zajistit její používání v průběhu celého vzdělávacího procesu.

 • Respektování omezené slovní zásoby a chyb způsobených jazykovou deprivací.
 • Uzpůsobení na vycházkách (na dohled a doslech).

 • Respektování nedostatečně osvojených jazykových kompetencí v českém jazyce.
 • V případě, že žák může psát diktáty, mohou se objevovat chyby v důsledku špatného sluchového zpracování (přeslechy, záměny podobných slov apod.), proto tyto chyby nehodnotíme.
 • Žák může psát jen část diktátu nebo je od psaní diktátů osvobozen (lze naradit doplňovacími cvičeními).
 • Žák často „vyrušuje“ tím, že se otáčí do třídy, aby lépe vnímal odpovědi spolužáků. Tomu můžeme předejít, pokud budeme odpovědi po žácích opakovat.
 • Nehodnotíme výslovnost při výuce cizích jazyků.
 • V tělocvičně je odlišná akustika, žákovo vnímání zvuků je tím negativně ovlivněno (nerozumí).
 • Uzpůsobení na vycházkách (na dohled a doslech).
 • Respektujeme prodlevu v odpovědích, žák potřebuje delší čas na zpracování a formulaci.
 • Vadná výslovnost se často přenáší také do písemného projevu. Učitel by se měl naučit zhodnotit, které chyby v rámci výuky tolerovat, a které ne. Odbornou pomoc zajistí speciální pedagog SPC pro SP.
 • Vytváříme slovníček neznámých pojmů v jednotlivých předmětech.
 • Umožňujeme vyhledávat významy slov ve slovnících, encyklopediích, na internetu.
 • Pro lepší porozumění nemluvíme ve složitých souvětích, volíme raději jednodušší způsob vyjadřování.
 • Podporujeme rozvoj slovní zásoby pomocí četby.
 • Poskytujeme delší čas na vypracování úkolu.
 • Tolerujeme obtížnější vyjadřování v samostatném písemném sdělení.
 • S omezeným přísunem informací souvisí jejich odlišné zpracování a vytváření mylných závěrů.
 • Nácvik sociálních dovedností.

– totéž jako ZŠ, navíc uzpůsobení maturitní zkoušky (SP_I nebo SP_II).

Stupeň 4

ZŠ, SŠ

 • Sluchové postižení již natolik ovlivňuje výuku českého jazyka i cizích jazyků, že je nutno používat speciální metody práce a vzdělávací program uzpůsobený pro žáky se sluchovým postižením.
 • Neslyšící žáci mají nárok na vzdělávání prostřednictvím znakového jazyka (zákon o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob, č. 155/1998 Sb., ve znění novely č. 384/2008 Sb.), nutné je personální zajištění vzdělávání (druhý učitel – surdoped, tlumočník znakového jazyka, přepisovatel mluveného slova apod.).
 • Cizí jazyk je vyučován psanou formou.
 • Český jazyk je vhodné vyučovat jako jazyk cizí.
 • Vhodné je zajištění výuky znakového jazyka, který je jazykem mateřským či primárním. Ten se mohou v integraci jako nepovinný předmět nebo v kroužku učit také ostatní žáci ve třídě.
 • Respektujeme potíže v porozumění i při použití specifické komunikace.
 • Mohou se vyskytovat nevhodné projevy v chování spojené s negativními pocity vyplývajícími z komunikačních obtíží (vyjádřit se a správně porozumět).

– totéž jako ZŠ, navíc uzpůsobení maturitní zkoušky (SP_II, popř. SP_III).

Stupeň 5

SŠ – uzpůsobení maturitní zkoušky (SP_III).

Metodické zdroje, odkazy, odborná literatura

1. POTMĚŠIL, M. a kol. Metodika práce se žákem se sluchovým postižením. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012. 142 s. ISBN 978-80-244-3310-3.

2. POTMĚŠIL, M. Úvodní stati k výchově a vzdělávání sluchově postižených. Praha: Fortuna, 1999. 72 s. ISBN 80-7168-744-8.

٣. ŠEDIVÁ, Z. Rozvíjení sociálních dovedností 1. Praha: Septima, 1997. 23 s. ISBN 80- -7216-034-6.

٤. ŠEDIVÁ, Z. Rozvíjení sociálních dovedností 2. Praha: Septima, 1998. 35 s. ISBN 80-
-7216-048-6.

5. Zákon o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob, č. 155/1998 Sb., ve znění novely č. 384/2008 Sb.

6. http://www.novamaturita.cz/