Katalog podpůrných opatření

4.4.1

Didaktické pomůcky

 • Ivana Nováková
Oblast podpory:
 • Pomůcky
Cílové skupiny:
 • ZŠ - 1. stupeň
 • ZŠ - 2. stupeň


Projevy na straně žáka, na které opatření reaguje

 • U žáka se projevuje oslabení v oblasti kognitivních funkcí.
 • Žák není schopen v důsledku oslabení jazyka a jazykových funkcí pochopit předkládané učivo v plném rozsahu.
 • U žáka je oslabena oblast představivosti a jsou narušeny exekutivní funkce.

Popis opatření

V čem spočívá

Využitím didaktických pomůcek můžeme výrazně zkrátit dobu trvání této cesty, určitě ji však dítěti zpříjemníme, a zajistíme tím trvalejší dovednost. Didaktickou pomůckou mohou být běžné hračky, stavebnice, vkládanky, modely atd., které lze koupit v běžných obchodech, mohou to být pomůcky vyrobené pro rozvoj konkrétních smyslů, schopností nebo dovedností. Vyhledáváme pomůcky motivující ke komunikaci, zaměřené na rozvoj sluchového vnímání, zrakového vnímání, rozvoj kognitivních dovedností, rozvoj řeči a rozvoj motorických schopností dítěte.

Čemu pomáhá

 • Vhodně vybrané didaktické pomůcky mohou ideálně zvyšovat účinnost kompenzační pomůcky.
 • Využívání vhodných pomůcek „nutí“ žáka zpřesňovat, zlepšovat slyšení, jeho komunikační dovednosti i schopnost navazovat sociální vztahy.
 • Prostřednictvím didaktických pomůcek doplňujeme žákovo vnímání a zkušenost tam, kde byl přístup k informacím z důvodu sluchového postižení zkreslený nebo úplně chyběl, a ovlivnil tak další vývoj konkrétní dovednosti.

Aplikace opatření a specifikace podmínek

 • Důležitá je komentovaná přítomnost dospělého – dospělý vede hru tak, aby řečově odpovídala stavu řečových, sluchových i mentálních dovedností, ne fyzickému věku.
 • Komentuje děj, vhodnými otázkami nabízí dítěti možnosti vývoje hry, pokud dítě nemluví, mluví za něj (dítě slyší ideální znění věty v dané situaci), odpovídá za něj (dítě slyší ideální odpověď a vidí odpovídající děj).

 • Pokud je žák v oblasti řeči i dalších dovedností na úrovni mladšího dítěte, nebojíme se využívat i didaktické pomůcky pro mladší věkovou skupinu. U jejich výroby se klade důraz na jednoduchou manipulaci, na rozvíjení konkrétní dovednosti. Typ aktivity je jasný pouhým vhledem – není potřeba dlouhého vysvětlování, které může žáka odradit (žák už vidí, co může s pomůckou dělat, chce a umí začít pracovat bez doprovodného komentáře).

 • Nutné je učit studenta informaci nebo podporu vyhledat – cvičné učebnice, pracovní sešity a materiály k procvičování konkrétního jevu, slovníky, tabulky, soubory pravidel, mapy, odkazy, vše dostupné u pracovního místa žáka!

Na co klást důraz

 • Didaktickou pomůcku dělá z běžné pomůcky nebo hračky způsob práce s ní!

rizika

Speciální školy se zaměřují na dovybavení chybějících pomůcek i hraček pro různá zdravotní postižení, pro trénink všech sledovaných dovedností v různých věkových obdobích. Překážkou bývá jejich vysoká pořizovací hodnota, a to i přesto, že ještě stále nejsou vyráběny jako speciální didaktické pomůcky (zvýšené nároky na zdravotní nezávadnost užitého materiálu, včetně povrchové úpravy, bezpečnost při manipulaci – odolnost spojů, bez ostrých hran a výčnělků, schopnost materiálu vydržet dezinfekční omývání atd.)

Nákup pomůcek pro vzdělávání žáka se souběžným postižením více vadami – tyto pomůcky už mohou být finančně nákladné a natolik specifické, že je tato zařízení téměř jistě nemají ve svých skladech z minulých let (PC, programy a aplikace tabletů).

 • Omezení a překážky nejsou v rovině dostupnosti, předškolní zařízení bývají výborně vybavena – překážkou může být nechuť nebo malá kreativita personálu užívat tyto hračky didakticky, s přihlédnutím k aktuálnímu stavu všech dovedností – nikoliv stavu, který odpovídá věku dítěte.

 • Může být problém s dostupností určitých pomůcek, které dosud nejsou v majetku školy a jsou natolik specifické, že není představa o jejich využití i jinými žáky. Po porovnání ceny a míry předpokládaného využití se od jejich pořízení ustoupí. V jejich nákupu může bránit uvažování z hlediska vnímání cílové skupiny – hračky nebo pomůcky pro předškolní věk se do školy nepořizují (hračky do školy nepatří).
 • Další cvičné učebnice, pracovní sešity a materiály k procvičování konkrétního děje jsou většinou vnímány jako potřebné a s jejich zakoupením není problém.

Ilustrační příklad

Příkladem dobré praxe je dívenka se sluchadly na obou uších, v 1. ročníku běžné základní školy, individuální integrace. Obtíže s analýzou hlásek/písmen ve slově, jejich výčtu, pořadí ve slově i s jejich dalšími vlastnostmi (krátká, dlouhá samohláska). Škola zakoupila kartičky s obrázky, s prázdnými okénky v počtu hlásek ve slově pod obrázkem. U obrázku bylo napsáno konkrétní písmeno – úkolem bylo připnout kolíček tam, kde si dívenka myslí, že určené písmeno/hláska ve slově je. Otočením obrázku na druhou stranu dívenka uviděla své hodnocení – pokud kolíček překrýval dané písmeno v napsaném slově, byla nalezená pozice hlásky/písmene správná.

Varianty opatření dle stupňů podpory

Školská zařízení jsou pomůckami vybavena zcela různě, doporučení vhodného způsobu práce s konkrétní didaktickou pomůckou je proto nutné posoudit individuálně.

Stupně 1–5

Běžné hračky, ideálně se zvukovými efekty, obrázkové knížky, různé hudební nástroje, materiály k tvoření dítěte.

Stupně 1–5

ZŠ, SŠ

Běžně dostupné souhrny pravidel, tabulky s přehledy, cvičné sešity a učebnice (skvěle se hodí materiály pro žáky se specifickými poruchami učení, protože jejich výuková oslabení jsou velmi podobná, podobným způsobem lze přistupovat i k jejich nápravě). Pro pochopení zákonitostí v různých oborech lidského konání se výborně hodí některé pomůcky užívané v alternativních výukových systémech (Montessori), ať už vyráběné pro mateřské školy, nebo do škol základních. Znalosti, dovednosti a povědomí o fungování „světa“ žák získává přímou manipulací s materiálem, ověřováním různých možností, vyhodnocováním úspěšnosti konkrétního kroku a jeho úpravou v případě neúspěšnosti. Jazykové dovednosti žáka nehrají v tomto případě téměř žádnou roli, přesto se intenzivně rozvíjí rozumové dovednosti i pracovní návyky.

Metodické zdroje, odkazy, odborná literatura

1. POTMĚŠIL, M. a kol. Metodika práce se žákem se sluchovým postižením. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012. 142 s. ISBN 978-80-244-3310-3.

2. http://www.Amosek.cz

3. http://www.Aurednik.cz/

4. http://www.Autismus-a-my.cz/ (e-shop Jiný svět pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami)

5. http://www.dida.cz/

6. http://www.didaktikashop.cz

7. http://www.educaplay.cz/didakticke-hry/

8. http://www.helpnet.cz

9. http://www.lendid.cz/

10. http://www.material-montessori.cz

11. http://www.maxim-zdr.cz/vyukovy-program-pro-specialni-pedagogiku/didakticke-pomucky/

12. http://www.oldipo.cz/

13. http://www.stiefel-eurocart.cz/

14. http://www.tvorivaskola.cz

15. http://www.vyukoveprogramy.com/didakticke-pomucky-k2/