Katalog podpůrných opatření

4.10.1

Úprava pracovního prostředí

 • Helena Dvořáčková
Oblast podpory:
 • Úprava prostředí
Cílové skupiny:
 • ZŠ - 1. stupeň
 • ZŠ - 2. stupeň


Projevy na straně žáka, na které opatření reaguje

 • Žák má obtíže v oblasti sluchového vnímání – přeslechy.
 • Žákovi nevyhovují akustické podmínky ve třídě, dochází ke zhoršení porozumění řeči.

Popis opatření

V čem spočívá

Opatření spočívá v celkové úpravě prostředí, ve kterém probíhá vzdělávání žáka v souladu s dodržováním zásad komunikace u žáků se sluchovým postižením.

Čemu pomáhá

 • Zajistíme žákovi vhodné akustické a vizuální prostředí ve třídě, kde je vzděláván.
 • Úpravou umožníme žákovi lepší porozumění řeči nejen pedagoga, ale i spolužáků.

Aplikace opatření a specifikace podmínek

Třída, ve které se žák vzdělává, by měla pro dobré porozumění mluvené řeči splňovat následující opatření:

 • Třída má mít co nejvíce členěný povrch stěn (zabrání odrazům zvuku od stěn – ozvěny, echa), na stěny je vhodné umístit co nejvíce nástěnek s hrubým povrchem (korek, jekor apod.).
 • Záclony, závěsy a koberec jsou velice důležitým prvkem pro zajištění vhodných akustických podmínek ve třídě.
 • Třída se má nacházet v klidnější části školy, dostatečně izolovaná od hluku z okolních tříd.
 • Do třídy by neměl doléhat okolní hluk z venkovního prostředí (zajistit třídu, která nemá okna na frekventovanou ulici).
 • Nohy židlí mají být opatřeny koncovkami pro snížení hluku nebo je dobré mít ve třídách položený koberec.
 • Okna je vhodné opatřit žaluziemi, které brání případnému oslňování sluncem.
 • Třída má mít kvalitní osvětlení.

Rizika

 • Nedostatek finančních prostředků.
 • Problémy s hygienou (každodenní vysávání koberce, praní záclon apod.).
 • Neochota ze strany školy.

Varianty opatření dle stupňů podpory

Stupeň 1

Aplikujeme dle potřeby, vhodné je zajistit optimální poslechové podmínky.

Stupně 2–5

Žáci potřebují při vzdělávání akustickou úpravu třídy.

Metodické zdroje, odkazy, odborná literatura

1. POTMĚŠIL, M. a kol. Metodika práce se žákem se sluchovým postižením. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012. 136 s. ISBN 978-80-244-3310-3.

2. POTMĚŠIL, M. Úvodní stati k výchově a vzdělávání sluchově postižených. Praha: Fortuna, 1999. 72 s. ISBN 80-7168-744-8.

5

SLOVNÍK ODBORNÝCH POJMŮ

(terminologie, se kterou se můžeme setkat v odborných lékařských zprávách)

Audiometrie

Jedná se o vyšetření sluchu, kterým se testuje citlivost sluchu na jednotlivé tóny.

BERA

Objektivní vyšetření sluchu – vyšetření evokovaných kmenových potenciálů.

CERA

Objektivní vyšetření sluchu – vyšetření evokovaných korových potenciálů.

Dyslalie

Patlavost – vadná výslovnost hlásek.

Eustachova trubice

Spojuje nosohltan a dutinu středního ucha, a umožňuje tak vyrovnávání tlaku na obou stranách bubínku. Mohou jí, hlavně v dětském věku, pronikat záněty do středního ucha.

Gromety

Neboli stipuly – ventilační trubičky zavedené bubínkem do středního ucha.

Hypacusis

Nedoslýchavost (H. mixta – smíšená, H. l. dx – vpravo, H. l. sin – vlevo, H. bill – bilaterální – oboustranná.

Cholesteatom

Jedná se o nepravý nádor z tukových buněk, utlačuje okolní struktury a způsobuje jejich atrofii, až nekrózu (destruuje sluchové kůstky a okolní kost).

Kiném

Jednoduchý mluvně-pohybový útvar, který má tu vlastnost, že je zrakem odlišitelný od jiných mluvně-pohybových úvarů.

Meniérova choroba

Onemocnění projevující se záchvaty, závratěmi s nevolností (vertigo), sluchovými šelesty (tinnitus) a později i trvalejší poruchou sluchu.

Mediátor

Pomáhá komunikovat různým stranám (např. rodině a škole, učiteli a rodičům), překonávat překážky a hledat řešení, které je pro obě strany přijatelné; nerozhoduje o případných řešeních, ta nalézají zúčastněné strany.

neslyšící

S malým „n“ – označení osob s těžším sluchovým postižením, konkrétně s těžkou nedoslýchavostí nebo praktickou či totální hluchotou.

Neslyšící

S velkým „N“ – označení osob, které se pokládají za příslušníky jazykové a kulturní menšiny (za svůj mateřský jazyk pokládají jazyk znakový), používá se ve spojení s identitou a kulturou, např. kultura Neslyšících, komunita Neslyšících apod.

OAE

Screeningové vyšetření sluchu – měření otoakustických emisí, lze provádět již 24 hodin po narození dítěte.

Otitis media chronica (acuta)

Zánět středního ucha chronický (akutní).

Otoskleróza

Postihuje mladší dospělé osoby, především ženy, a může mít i rodinný výskyt. Nemoc vede k tuhnutí kloubů mezi sluchovými kůstkami a jejich srůstání, takže se nakonec zvuk do vnitřního ucha přestane převádět. Ztráta sluchu je pomalá a lze ji zvrátit operací, při níž se sluchové kůstky nahradí plastickými implantáty. (www.i-lekarna.cz)

Percepční vada sluchu

(lat. perceptiva) Vzniká při poškození vnitřního ucha nebo sluchové dráhy.

Převodní vada sluchu

(lat. conductiva) Příčinou bývá překážka v zevním nebo středním uchu.

Supervizor

Cílem supervize je podpořit osobnost (autentičnost a tvořivost) supervidovaného (např. pedagoga, asistenta pedagoga) a rozvíjet jeho vlastní styl práce se žáky. Supervizor je odborníkem, který je pro učitele či asistenta pedagoga přirozenou a důvěryhodnou autoritou a který je podporuje v jejich profesionálním růstu.

Surditas

Hluchota.

Surdopedie

Speciálněpedagogická disciplína zabývající se výchovou, vzděláváním, rozvojem jedince se sluchovým postižením a snahou o jeho plné začlenění (sociální, pracovní) do společnosti.

SSEP

Somatosenzorické evokované potenciály – objektivní vyšetření sluchu.

Tinnitus

Jinak také šelesty – pocit hučení v uchu nebo v hlavě, laiky popisovaný jako „zvonění v uších“; zvuky jsou nepříjemné, někdy až ohlušující a mohou nepříznivě působit na psychický stav dotyčného.

Tympanometrie

Objektivní vyšetřovací metoda – testování funkce středního ucha a mobility bubínku a kůstek středního ucha změnou tlaku vzduchu v ušním kanálku.

Tympanotomie

Neboli Armstrongova drenáž – odsátí sekrece a zavedení provzdušňující gromety bubínkem do středního ucha.

Vývojová dysfázie

Centrální porucha řeči (receptivní neboli senzorická – porucha vnímání, paměti a porozumění řeči; expresivní neboli motorická – porucha schopnosti vyjadřovat se).

Zdravotní postižení

Odchylka ve zdravotním stavu člověka, která jej omezuje v určité činnosti.

Zdravotní znevýhodnění

Školský zákon definuje zdravotní znevýhodnění jako zdravotní oslabení, dlouhodobou nemoc nebo lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení a chování, které vyžadují při práci s dítětem zohlednění.

Používané zkratky:

AAK alternativní a augmentativní komunikace

ČZJ český znakový jazyk

IVP individuální vzdělávací plán

OSPOD orgán sociálně-právní ochrany dětí – je opatrovníkem (zástupcem) dítěte v řízeních, jako je rozhodování o péči o děti, o výživném apod. OSPOD vyhledává ohrožené děti, je zodpovědný za preventivní opatření v rodinách, zprostředkovává náhradní rodinnou péči a vypracovává pro soud posudky a doporučení (např. aby byla nařízena výlučná nebo střídavá péče o dítě apod.)

OŠD odklad školní docházky

PAS porucha autistického spektra

RVP rámcový vzdělávací program

SP sluchové postižení

SPC speciálněpedagogické centrum

ŠPP školní poradenské pracoviště

ŠPZ školské poradenské zařízení

ŠVP školní vzdělávací program

ZV základní vzdělávání

6

UŽITEČNÉ ODKAZY