Katalog podpůrných opatření

4.1.1

Úprava režimu výuky (časová a místní)

 • Jana Barvíková
Oblast podpory:
 • Organizace výuky
Cílové skupiny:
 • ZŠ - 1. stupeň
 • ZŠ - 2. stupeň


Projevy na straně žáka, na které opatření reaguje

 • U žáka se objevuje únava způsobená koncentrací na zrakové a sluchové podněty.
 • Žák ztrácí koncentraci.
 • Žák častěji chybuje v souvislosti se špatným sluchovým či zrakovým zpracováním.

Popis opatření

V čem spočívá

Místní a časové podmínky vzdělávání je nutno upravit tak, aby byla zohledněna potřeba odezírání a kvalitního sluchového zpracování.

 • Úprava místní – jde o takové prostorové uspořádání lavic ve třídě, popř. vytvoření dalšího pracovního místa, které zajistí co nejkvalitnější příjem informací (sluchovou i zrakovou cestou), popř. zamezí vzájemnému vyrušování při individuální práci se žákem.
 • Úprava časová – odstraňuje či minimalizuje únavu z důvodu zrakového i sluchového soustředění na práci.

Čemu pomáhá

 • Snížíme neúspěšnost žáka, která je zapříčiněna nekvalitním sluchovým zpracováním a odezíráním.
 • Zlepšíme koncentraci dítěte ve výuce.
 • Zamezíme sluchové a zrakové únavě.
 • Máme lepší možnost sledovat práci žáka a vhodně ji korigovat.

Aplikace opatření a specifikace podmínek

Čím těžší je sluchové postižení, tím větší jsou na žáka kladeny nároky na poslech i odezírání. Podpůrné opatření patří ve vzdělávání žáků k zásadním a jeho respektování velmi pomůže jak žákovi samotnému, tak i pedagogovi.

Na co klást důraz

 • Kvalitní pedagogická (ŠPP) či speciálněpedagogická diagnostika (ŠPZ), na základě které vytvoříme optimální podmínky pro vzdělávání žáka.
 • Máme k dispozici lékařskou zprávu, která uvádí typ a stupeň sluchového postižení.
 • Při volbě a tvorbě pracovního místa respektujeme, které ucho je více postižené (mluvíme o lateralitě postižení).
 • Zpětnou vazbou kontrolujeme, zda jsou vytvořené podmínky pro žáka vhodné a dostačující.

Rizika

 • Problémem mohou být finanční náklady na zajištění odhlučnění třídy (koberce, závěsy, měkké podložky pod nohy lavic a židlí, korek na stěnu apod.) a vytvoření dalšího pracovního místa (žákovská lavice s židličkou pro žáka i druhého učitele).
 • Není v možnostech školy zajistit další místo pro oddělenou výuku.

Ilustrační příklad

Žák s těžkým sluchovým postižením a těžkou formou ADHD (poruchou pozornosti s hyperaktivitou) byl vzděláván ve třídě s nízkým počtem žáků, avšak vzdělávaných podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a podle přílohy RVP ZV upravující vzdělávání žáků s LMP. Ve chvílích, kdy žák svým chováním negativně ovlivňoval výuku ve třídě, s ním mimo třídu pracoval asistent pedagoga, který byl žákovi dále k dispozici (rovněž mimo třídu) při hodinách čtení, neboť byly použity speciální metody výuky čtení u žáků se sluchovým postižením a odlišné učebnice. Práce s tímto žákem, kterému bylo nutno vysvětlovat učivo nahlas a zřetelně, by výrazně narušovala průběh hodiny.

Místní úprava – uspořádání lavic do tvaru písmene U – se osvědčila i v málo početné třídě soukromé ZŠ. Došlo tak ke zklidnění celé třídy, učitelka měla lepší přehled, vznikl prostor uprostřed třídy, který byl využíván ke hraní o přestávkách i pro skupinovou práci.

Varianty opatření dle stupňů podpory

Stupeň 1

– je vhodné mít dítě stále v blízkosti, aby dobře slyšelo vyslovené instrukce.

ZŠ a SŠ – zajištění optimálních světelných i akustických podmínek a vhodné usazení žáka ve třídě dle doporučení ŠPZ a ŠPP (přední lavice).

Stupeň 2

 • Individuální přístup.

ZŠ a SŠ

 • Preferování frontální výuky.
 • Respektování individuálního pracovního tempa žáka.
 • Posazení žáka ke spolužákovi, který je ochoten mu při vyučování pomáhat tak, že ukáže na místo, kde skončil se čtením jiný spolužák, ukáže na cvičení, které má dělat, zopakuje instrukci učitele, v případě potřeby dá opsat diktované učivo apod.

Stupeň 3

– zajistíme dohled nad dítětem při aktivitách mimo třídu (nebezpečí, že neuslyší závažný pokyn učitelky)

 • Střídání činností.
 • Ideálně komunikace ve stejné rovině – nejen pro odezírání.
 • Posazení dětí do půlkruhu při výkladu tak, aby učitel měl vhodně osvětlený obličej (ne zády k oknu).

ZŠ a SŠ

 • Individuální práce s pedagogem (asistentem pedagoga nebo druhým učitelem) ve vyučování, kdy ostatní žáci mají samostatnou práci.
 • Výuka probíhá v lavicích v kombinaci s aktivitami na koberci (nižší stupeň ZŠ).
 • Střídání činností z důvodu zajištění zrakového i sluchového odpočinku.
 • Rozvržení vyučovací hodiny na kratší časové úseky, po které se žák bude lépe soustředit na výuku (potom následuje únava zraková, sluchová, ztráta koncentrace – doporučuje se cca po 20 minutách).
 • Je vhodné, aby struktura vyučovací hodiny byla zapsaná na tabuli, učitel (asistent pedagoga) upozorňuje na změnu tématu, činnosti.
 • Dle podmínek školy zajistíme výběr třídy s okny na stranu, odkud přichází méně hluku.
 • Omezení hlučnosti ve třídě, a tím zlepšení akustiky pořízením závěsů a koberce do třídy (viz úprava pracovního prostředí).
 • Rozmístnění lavic do půlkruhu či do tvaru písmene U v menších kolektivech či v hodinách, kdy jsou žáci děleni do více skupin (výuka cizích jazyků).
 • Delší časové limity pro práci.

Stupeň 4

MŠ, ZŠ i SŠ

 • Individuální práce s dalším pedagogickým pracovníkem ve třídě nebo mimo třídu v klidné místnosti k docvičení konkrétního učiva (metodicky veden pedagogem daného vzdělávacího oboru).
 • Jasná struktura jednotlivých vyučovacích hodin.
 • U žáků, kteří mají odlišný vzdělávací program nebo u žáků se souběžným postižením – např. poruchou autistického spektra (PAS), poruchou aktivity a pozornosti (ADHD) – je vhodné vytvoření dalšího pracovního místa ve třídě nebo mimo třídu – pro práci s asistentem pedagoga nebo druhým učitelem.
 • U žáků s vícečetným postižením je možné zkrácení vyučování ze zdravotních důvodů. (viz Úprava obsahu vzdělávání)

Stupeň 5

 • Zcela individuální přístup dle speciálních vzdělávacích potřeb žáka dle doporučení ŠPZ.

Metodické zdroje, odkazy, odborná literatura

1. POTMĚŠIL, M. a kol. Metodika práce se žákem se sluchovým postižením. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012. 136 s. ISBN 978-80-244-3310-3.

2. POTMĚŠIL, M. Úvodní stati k výchově a vzdělávání sluchově postižených. Praha: Fortuna, 1999. 72 s. ISBN 80-7168-744-8.