Katalog podpůrných opatření

7

LITERATURA

  • Kolektiv autorů

1. BEDNÁŘOVÁ, J.; ŠMARDOVÁ, V. Diagnostika dítěte předškolního věku. Brno: Computer Press, a. s., 2011. 217 s. ISBN 978-80-251-1829-0.

2. BENDOVÁ, P. Dítě s narušenou komunikační schopností ve škole. Praha: Grada Publishing, a. s., 2011. 152 s. ISBN 978-80-247-3853-6.

3. COGNET, G. Dětská kresba jako diagnostický nástroj. Praha: Portál, 2013. 208 s. ISBN 978-80-262-0499-2.

4. FREEMAN, D. R.; CARBIN, F.; BOESE, J. Tvé dítě neslyší? Praha: FRPSP, 1992. 359 s.

5. HÁJKOVÁ, V.; STRNADOVÁ, I. Inkluzivní vzdělávání. Praha: Grada Publishing, a. s., 2010. 224 s. ISBN 978-80-247-3070-7.

6. HRUBÝ, J. Průvodce neslyšících a nedoslýchavých po jejich vlastním osudu. Praha: Septima, 1997. 235 s. ISBN 80-7216-006-0.

7. HUČÍK, J.; LECHTA, V. (ed.). Aktuálne trendy v špeciálnej pedagogike. Košice: SŠLV v SR, 2012. 166 s. ISBN 978-80-89535-04-4.

8. JANOTOVÁ, N. Rozvíjení zrakového vnímání a odezírání sluchově postižených dětí. Praha: Septima, 1996. 48 s. ISBN 80-85801-84-1.

9. JANOTOVÁ, N.; SVOBODOVÁ, K. Integrace sluchově postiženého dítěte v mateřské a základní škole. Praha: Septima, 1996. 64 s. ISBN 80-85801-72-8.

10. JANOTOVÁ, N. Odezírání u sluchově postižených. Praha: Septima, 1999. 51 s. ISBN 80-7216-82-6.

11. KLAUS, B. a kol. Bilingvální vyučování neslyšících žáků základní školy. Praha: MŠMT, 1999. 57 s.

12. KLENKOVÁ, J. Logopedie. Praha: Grada Publishing, a. s., 2006. 228 s. ISBN 978-80–247-1110-9.

13. KRAHULCOVÁ-ŽATKOVÁ, B. Komplexní komunikační systémy sluchově postižených. Praha: Karolinum, 1996. 218 s. ISBN 80-7184-239-7.

14. KUBOVÁ, L.; ŠKALOUDOVÁ, R. Řeč rukou, komunikační systém tvořený znaky – Znak do řeči. Praha: Parta, 2012. 64 s. ISBN 978-80-7320-178-4.

15. LANGER, J.; KUČERA. P. Základy surdopedie. [online]. © 2012 [cit. 2015-01-08]. Dostupné z: http://kurzy-spp.upol.cz/CD/2/1-02.pdf.

16. LECHTA, V. Základy inkluzivní pedagogiky: Dítě s postižením, narušením a ohrožením ve škole. Praha: Portál, 2010. 440 s. ISBN 978-80-7367-679-7.

17. LUDÍKOVÁ, L. Vzdělávání hluchoslepých III. Praha: Scientia, 2001. 78 s. ISBN 80-
-7183-256-1.

18. NOVÁK, A. Vývoj dětské řeči. Vlastní náklad. Praha: UNITISK, 1999. 178 s.

19. POTMĚŠIL, M. a kol. Metodika práce se žákem se sluchovým postižením. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012. 136 s. ISBN 978-80-244-3310-3.

20. POTMĚŠIL, M. a kol. Katalog posuzování speciálních vzdělávacích potřeb. II. část (diagnostické domény pro žáky se sluchovým postižením). Olomouc: Univerzita Palackého, 2012. ISBN 978-80-244-3053-9.

21. POTMĚŠIL, M. a kol. Metodika práce asistenta pedagoga se žákem se sluchovým postižením. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012. 94 s. ISBN 978-80-244-3379-0.

22. POTMĚŠIL, M. Úvodní stati k výchově a vzdělávání sluchově postižených. Praha: Fortuna, 1999. 72 s. ISBN 80-7168-744-8.

23. SITNÁ, D. Metody aktivního vyučování: Spolupráce žáků ve skupinách. 2. vydání. Praha: Portál, 2013. 152 s. ISBN 978-80-262-0404-6.

24. SLOWÍK, J. Speciální pedagogika. Praha: Grada Publishing, a. s., 2007. 160 s. ISBN 978-80-247-1733-3.

25. SLOWÍK, J. Komunikace s lidmi s postižením. Praha: Portál, s. r. o., 2010. 160 s. ISBN 978-80-7367-691-9.

26. SOURALOVÁ, E. Vzdělávání hluchoslepých I. Praha: Scientia, 2000. 74 s. ISBN 80- -7183-225-1.

27. SOURALOVÁ, E. Vzdělávání hluchoslepých II. Praha: Scientia, 2000. 78 s. ISBN 80- -7183-226-X.

28. STRNADOVÁ, V. Současné problémy české komunity neslyšících I. Hluchota a jazyková komunikace. Praha: Desk Top Publishng FF UK, 1998. 279 s. ISBN 80-85899-45-0.

29. STRNADOVÁ, V. Hádej, co říkám aneb odezírání je nejisté umění. Gong, č. 12/1998. 158 s. ISSN 0323-0732.

30. ŠEDIVÁ, Z. Rozvíjení sociálních dovedností 1. Praha: Septima, 1997. 23 s. ISBN 80- -7216-034-6.

31. ŠEDIVÁ, Z. Rozvíjení sociálních dovedností 2. Praha: Septima, 1998. 35 s. ISBN 80-
-7216-048-6.

32. ŠKODOVÁ, E.; JEDLIČKA, I. a kol. Klinická logopedie. Praha: Portál, s. r. o., 2003. 612 s. ISBN 80-7178-546-6.

33. UZLOVÁ, I. Asistence lidem s postižením a znevýhodněním. Praktický průvodce pro osobní a pedagogické asistenty. Praha: Portál, 2010. 136 s. ISBN 978-80-7367-764-0.

34. VALENTA, M. a kol. Přehled speciální pedagogiky a školská integrace. Olomouc: Univerzita Palackého, 2003. 322 s. ISBN 80-244-0698-5.

35. VÍTKOVÁ, M. Integrativní školní (speciální) pedagogika. Základy, teorie a praxe. Brno: MSD, spol. s r. o., 2003. 248 s. ISBN 80-214-2359-5.

36. Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních (v pozdějším znění vyhlášky č. 116/2011 Sb.).

37. Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných (v pozdějším znění vyhlášky č. 147/2011 Sb.).

38. Zákon o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob, č. 155/1998 Sb., ve znění novely č. 384/2008 Sb.

39. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Sbírka zákonů, č. 561/2004.

SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ

http://rvp.cz/

http://www.Apspc.cz/