Katalog podpůrných opatření

4.4.2

Speciální didaktické pomůcky

 • Lada Márkusová
Oblast podpory:
 • Pomůcky
Cílové skupiny:
 • ZŠ - 1. stupeň
 • ZŠ - 2. stupeň


Projevy na straně žáka, na které opatření reaguje

 • U žáka se projevuje oslabení v oblasti kognitivních funkcí.
 • Žák má problémy při práci s informacemi z okolního prostředí.
 • Žák má problémy při sebeobsluze týkající se zvládání každodenních činností.
 • Žák má problémy při orientaci v prostoru a samostatném pohybu.

Popis opatření

V čem spočívá

Speciální didaktické pomůcky jsou didaktické pomůcky upravené pro vzdělávání žáků na různých stupních vzdělávání tak, aby žáci mohli plnit výchovně-vzdělávací cíle daného vzdělávacího programu. Žáci se ZP mají specifické obtíže se získáváním podnětů ze svého okolí. Zrakové vnímání je buď nějakým způsobem zkresleno, nebo chybí úplně. Proto jsou speciální didaktické pomůcky uzpůsobeny stupni zrakového postižení nebo nabízejí jiný způsob získávání podnětů z okolí žáka s postižením, a to především formou hmatového a sluchového vnímání. Vhodně zvolené pomůcky pomáhají žákům vytvořit si konkrétnější představy předmětů a jejich vztahů.

Čemu pomáhá

 • Při získávání vědomostí i dovedností, které by vzhledem ke svému zrakovému postižení při použití obecných didaktických pomůcek žák nezískal.
 • Zvyšování efektivity školní práce.
 • Umožňování konkrétní názornosti.
 • Rozvoji logického myšlení.
 • Rozvoji paměti.
 • Užívání různých způsobů komunikace.
 • Rozvoji zrakového i sluchového vnímání.
 • Rozvoji hrubé i jemné motoriky.
 • Udržení pozornosti.
 • Vzbuzování zájmu o získávání nových znalostí a zkušeností.
 • Podněcování zvědavosti.
 • Motivování k další práci.
 • Rozvíjení osobnostních vlastností – trpělivosti, překonávání překážek, samostatnosti atd.

Aplikace opatření a specifikace podmínek

Speciální pomůcky pro těžce ZP lze koupit v Tyflopomůckách Praha nebo Olomouc, některé pomůcky může po dobu školní docházky zapůjčit SPC.

Učebnice v Braillově písmu vydává Knihovna a tiskárna K. E. Macana v Praze, Ve Smeč­kách 15. Přepisy z černotisku do Braillova písma provádí Jiří Mayer, Suvorovova 4, Klatovy. Učebnice pro SŠ vydává také Středisko Teiresias Brno, Šumavská 15, popř. je mohou za­půjčit SPC pro ZP.

Černotiskové učebnice lze zvětšit na kopírce, nejjednodušší způsob je zvětšení z formátu A5 na A4 nebo z A4 na formát A3, tj. zvětšení na 141 %.

Elektronické verze učebnic je možné v některých případech získat v jednotlivých nakladatelstvích. Speciální sešity se širokými linkami se dají zakoupit ve společnosti STRETAS Liberec, Chrastavská 23.

Při psaní bodového písma na Pichtově stroji se používá braillský papír, který se liší od kancelářského papíru – je tvrdší, ale není to výkres, má jiné rozměry. Lze jej zakoupit v Tyflopomůckách. Některé pomůcky, hlavně pro rozvoj smyslů v MŠ, se dají jednoduše vyrobit nebo je možné upravit běžné předměty. Při vytváření pracovních listů se používá bezpatkové písmo Arial.

Na co klást důraz

 • Vhodný výběr pomůcky vzhledem k druhu a stupni postižení.
 • Umět s pomůckou správně pracovat.

rizika

 • Rozhodování, zda má škola speciální pomůcku zakoupit.
 • Pořizovací cena pomůcky a její další využití.
 • Někdy se nepodaří získat úplně stejné učebnice (vydání) v Braillově písmu, jako mají ostatní žáci.

Ilustrační příklad

Žák 1. třídy měl problémy při psaní. Sešity měly tenké, světlé linky, žák do nich psal tenkou obyčejnou tužkou – na dané úkoly špatně viděl a musel vynaložit hodně energie na splnění úkolu. Stačilo zakoupit speciální sešity se silnějšími linkami, psát do nich perem se silnější, výraznější stopou. Jeho práce se výrazně zlepšila, ustoupily i fyzické problémy (bolesti hlavy).

Varianty opatření dle stupňů podpory

Stupeň 1

V tomto stupni se speciální didaktické pomůcky nepoužívají. Je-li potřeba, je možné zvětšit před­lohu, vybírat názorné pomůcky k použití v lavici, využívat fólie (kapsy na spisy) – matné, bezbarvé i barevné pro snížení kontrastu pro vkládání obrázků, textů, úkolů. Doplňujeme a dokreslujeme pak smazatelným fixem na fólii (vícenásobné použití předloh). Je možné žákům vytvářet přehledy učiva k individuálnímu použití.

K výrobě těchto pomůcek potřebujeme dostatek spotřebního materiálu: tonery do tiskárny, tonery do kopírky, papíry A4, A3, bílé i barevné (ve světlých odstínech), barevné výkresy (čtvrtky), tj. barevný tužší papír na kreslení, laminátor a laminovací fólie.

Stupeň 2

MŠ:

 • výraznější obrázky se širší stopou – tj; výraznou, silnější konturou, formát A4;
 • zvětšené obrázky (pro způsob zvětšování viz výše), předlohy na propichování;
 • hry a hračky pro rozvoj smyslů a vizuomotorickou koordinaci.

ZŠ:

 • učebnice se zvětšeným písmem (pro způsob zvětšování viz výše);
 • jednodušší obrázky se silnější konturou, bez zbytečných detailů;
 • mapy pro slabozraké;
 • pomůcky pro psaní speciální sešity pro psaní velkým písmem;
 • pomůcky pro TV ozvučené míče, molitanové lehké míče, drobné náčiní pro TV.

SŠ:

 • učebnice (texty) se zvětšeným písmem.

Stupeň 4

MŠ:

 • ozvučené balóny, bzučák, ozvučená guma (např; pomocí rolniček);
 • skleničky pro výcvik čichu – skleničky jsou naplněny různými druhy koření, bylin, mýdla apod.;
 • dotekové disky – rozvoj hmatu nohou (nášlapné kruhy s různými povrchy);
 • hmatový chodník (stezka);
 • hmatové domino – jiný povrch;
 • hmatové domino – čísla jsou zaznamenána pomocí nýtků nebo dírek;
 • hmatové domino – geometrické tvary;
 • sluchové pexeso – kostky s různými zvuky;
 • skládací kostky pro nevidomé – dřevěné kostky s hmatovými obrázky;
 • geometrické tvary s různými povrchy;
 • geometrické tvary na rozlišování velikostí;
 • reliéfní obrázky reálných předmětů na kartičkách;
 • figurkové dřevěné tvary na podložce – orientace v řadě;
 • figurkový šestibod;
 • loto povrchy – destička v podobě šestibodu, vkládají se kolečka s různými povrchy;
 • reliéfní knihy – příběh, pohádka s hmatovými obrázky a úkoly;
 • kniha (karty) různých materiálů – pro rozvoj hmatu;
 • manipulace – nácvik různého zapínání;
 • třídicí krabice – různé materiály;
 • deskové hry pro nevidomé (Boj na mostě, Člověče, nezlob se atd;);
 • ozvučené míče;
 • dřevěný šestibod;
 • učební sešity pro ZP – 9 sešitů pro rozvoj jemné motoriky;
 • bzučák;
 • ozvučená guma;
 • konturovací pasta – zvýraznění značky, linie pro hmatové vnímání.

ZŠ:

 • bzučák;
 • ozvučené míče, ozvučená guma (s rolničkami);
 • tandemové kolo, tříkolka;
 • prostorové modely pro zeměpis (mapy, glóbus);
 • prostorové modely pro chemii (molekulová stavba prvků, sloučenin);
 • rozkládací modely geometrických těles (krychle, kvádr, kužel, jehlan, válec);
 • kolíčkový šestibod;
 • kolíčková písanka jednořádková;
 • kolíčková písanka třířádková;
 • fólie pro nácvik čtení – kombinace bodů;
 • figurkové dřevěné tvary na řádkové podložce;
 • učebnice pro nevidomé v Braillově písmu;
 • dymopásky– pro popis různých předmětů v Brail; písmu;
 • konturovací pasta – obtahování obrysů obrázků, map apod.;
 • kolíčková kreslenka;
 • braillský papír;
 • fóliová kreslenka + fólie;
 • plastelínová kreslenka – obrázek se ryje rydlem do plastelíny;
 • třídicí krabice;
 • počitadlo pro nevidomé (10, 20, 100);
 • číselná osa pro nevidomé;
 • rýsovací souprava pro nevidomé;
 • rýsovací potřeby pro nevidomé (pravítko, trojúhelník, úhloměr);
 • metry pro nevidomé;
 • zlomková krabice;
 • reliéfní obrázky;
 • reliéfní mapy, atlasy;
 • bzučák;
 • model hodin pro nevidomé.

SŠ:

 • učebnice ve zvětšeném písmu;
 • elektronické verze učebnic;
 • rýsovací souprava pro nevidomé;
 • rýsovací potřeby pro nevidomé;
 • reliéfní obrázky;
 • reliéfní mapy pro nevidomé a slabozraké, atlasy.

Stupeň 5

MŠ:

Můžeme využít tytéž pomůcky jako ve stupni 4, případně doplnit podle druhu souběžného postižení dítěte.

ZŠ:

Tytéž pomůcky jako ve stupni 4, případně využití pomůcek dle souběžného postižení žáka.

SŠ:

Tytéž pomůcky jako ve stupni 4, případně využití pomůcek dle souběžného postižení žáka.

Metodické zdroje, odkazy, odborná literatura

1. RŮŽIČKOVÁ, V.. BUČKOVÁ, I. Metodika předbraillské přípravy u dětí s TZP. In: BAS­LEROVÁ, P. a kol. Metodika práce se žákem se ZP. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012. ISBN 978-80-244-3307-3.