Katalog podpůrných opatření

4.4.3

Reedukační a kompenzační pomůcky

 • Jana Trčková
Oblast podpory:
 • Pomůcky
Cílové skupiny:
 • ZŠ - 1. stupeň
 • ZŠ - 2. stupeň


Projevy na straně žáka, na které opatření reaguje

 • U žáka se projevuje oslabení v oblasti kognitivních funkcí.
 • Žák má omezen přístup k informacím prostřednictvím zraku.
 • Žák má problémy v samostatnosti a nezávislosti (ve zvládání každodenních činností nezbytných pro zajištění základních potřeb).
 • Žák má problémy s orientací a samostatným pohybem v prostoru.

Popis opatření

V čem spočívá

Kompenzační pomůcka pro osoby se zrakovým postižením je nástroj, přístroj nebo zařízení speciálně vyrobené nebo speciálně upravené tak, aby svými vlastnostmi a možnostmi po­užití alespoň částečně kompenzovalo nedostatečnost způsobenou těžkým zrakovým postižením. Kompenzační a reedukační pomůcky jsou pro osoby se zrakovým postižením nepostradatelné v běžném životě, ale také v procesu integrace. Pomůcky pro osoby se zrakovým postižením lze členit na pomůcky optické, optoelektronické, pomůcky na bázi PC a ostatní pomůcky (pomůcky poskytující hmatový, hlasový, zvukový či akustický vjem).

Čemu pomáhá

 • Usnadňuje vzdělávání, využívá se při získávání vědomostí a dovedností.
 • Pomáhá odstraňovat informační bariéru.
 • Může žákovi se zrakovým postižením nahradit porušenou funkci.
 • Může v určitých činnostech minimalizovat nedostatky způsobené zrakovým postižením.

Aplikace opatření a specifikace podmínek

Důležitým krokem je správná volba konkrétní kompenzační pomůcky. Při volbě je potřeba zohlednit nejen druh zrakové vady, ale taky dovednosti žáka, jeho věk, potřeby, znalosti, způsob využití pomůcky apod. Před konečným rozhodnutím o pořízení konkrétní kompenzační pomůcky je nezbytné si pomůcku vyzkoušet. Je nutné se seznámit s užitím pomůcky, pochopit, k čemu slouží, aby žák až po pořízení nezjistil, že ji vlastně nepotřebuje. Následně je pak nutné naučit se pomůcku správně používat a umět využívat všechny funkce, které pomůcka umožňuje a nabízí.

Učitel i případný asistent pedagoga musí být se všemi kompenzačními a reedukačními pomůckami, které žák používá, seznámen a úkolem SPC je i zajištění zaškolení pedagogů v obsluze těchto pomůcek. Zaškolení probíhá různými způsoby, které se odvíjejí od typu pomůcky:

 • Odborné semináře a kurzy pořádané SPC pro zrakově postižené (kurz prostorové orientace a samostatného pohybu – nácvik používání bílé hole, kurz čtení a psaní bo­dového písma – obsluha Pichtova stroje, metodika výuky bodového písma).
 • Individuální návštěvy v SPC pro zrakově postižené – konzultace se speciálními pedagogy v SPC, případně s pedagogy ve škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením (prohlídka tříd, pomůcek pro osoby se zrakovým postižením, hospitace ve třídách, kde žáci pracují s kompenzačními pomůckami, individuální zaškolování v obsluze pomůcek v prostorách SPC – zejména optické, optoelektronické pomůcky a ostatní pomůcky).
 • Výjezdy speciálních pedagogů SPC do škol a zaškolování v místě individuální integrace (např. výuka psaní všemi deseti na počítači – metodické vedení, poskytnutí výukového materiálu).
 • Zajištění konzultací ve specializovaných střediscích, zejména Tyfloservisu, Tyflo­ka­binetu, TyfloCentru – jedná se zejména o nácvik práce s kompenzačními pomůckami na bázi PC a optoelektronickými pomůckami.

Na co klást důraz

 • Správný výběr kompenzační pomůcky.
 • Proškolení žáka i pedagogů v používání a následném efektivním využívání kompenzační pomůcky.
 • Metodická pomoc a supervize speciálních pedagogů SPC.

rizika

 • Pořizovací cena pomůcky a její další využití.
 • Nedostatek finančních prostředků k zakoupení kompenzační pomůcky.
 • Hledání jiných možností získávání kompenzačních pomůcek prostřednictvím nejrůznějších nadací pro pomoc zrakově postiženým, sponzorských peněz, za finanční spoluúčasti rodičů.

Varianty opatření dle stupňů podpory

Stupeň 1

MŠ a ZŠ – optické pomůcky: brýlové obruby, okluzor, software do tabletu nebo PC na speciální cvičení pro nápravy poruch binokulárního vidění.

– optické pomůcky: brýlové obruby.

Stupeň 2

MŠ:

 • optické pomůcky – brýlové obruby, okluzor;
 • ostatní pomůcky – sklopná čtecí deska, lavice, lampička na přisvícení pracovního místa.

ZŠ:

 • optické pomůcky – brýlové obruby, okluzor, příruční lupy;
 • ostatní pomůcky – sklopná čtecí deska, lavice, lampička na přisvícení pracovního místa, čtecí stojánek.

SŠ:

 • optické pomůcky – brýlové obruby, IT technika.

Stupeň 3

MŠ:

 • optické pomůcky – brýlové obruby, okluzor;
 • optoelektronické pomůcky – kamerová zvětšovací lupa;
 • pomůcky na bázi PC – ozvučené výukové programy;
 • ostatní pomůcky – sklopná čtecí deska, lavice, lampička na přisvícení pracovního místa, světelný panel, tříkolka.

ZŠ:

 • optické pomůcky – brýlové obruby, okluzor, lupy (sférické, asférické, ruční lupy s rukojetí, stojánkové lupy), dalekohledové systémy, hyperokuláry, filtry;
 • optoelektronické pomůcky – kamerová zvětšovací lupa, digitální zvětšovací lupa, kapesní kamerová lupa, tablety, iPad, čtečky digitálních knih;
 • pomůcky na bázi PC – digitální zvětšovací lupa, speciální programové vybavení pro osoby se zrakovým postižením, ozvučené výukové programy, zápisy do naukových předmětů, testy a cvičení na flash disku;
 • ostatní pomůcky – sklopná čtecí deska, lavice, lampička na přisvícení pracovního místa, světelný panel, Pichtův psací stroj, kalkulátor s velkým displejem a hlasovým výstupem, tandemové kolo.

SŠ:

 • optické pomůcky – brýlové obruby, lupy (sférické, asférické, ruční lupy s rukojetí, stojánkové lupy), filtry;
 • optoelektronické pomůcky – kamerová zvětšovací lupa, digitální zvětšovací lupa i s hlasovým výstupem, kapesní kamerová lupa, tablety, čtečky digitálních knih;
 • pomůcky na bázi PC – digitální zvětšovací lupa i s hlasovým výstupem, speciální programové vybavení pro osoby se zrakovým postižením, zápisy do naukových předmětů, testy a cvičení na flash disku.

Stupeň 4

MŠ:

 • optické pomůcky – brýlové obruby, lupy, hyperokulátory, předsádkové lupy, dalekohledové systémy;
 • optoelektronické pomůcky – kamerová zvětšovací lupa, kapesní kamerová lupa, tablety, iPad, čtečky digitálních knih;
 • pomůcky na bázi PC – digitální zvětšovací lupa (i s hlasovým výstupem), speciální programové vybavení pro osoby se zrakovým postižením, ozvučené výukové programy pro předškolní výchovu;
 • ostatní pomůcky – sklopná čtecí deska, lavice, lampička na přisvícení pracovního místa, diktafon, světelný panel.

ZŠ:

 • optické pomůcky – brýlové obruby, okluzor, lupy (sférické, asférické, ruční lupy s rukojetí, stojánkové lupy), hyperokulátory, předsádkové lupy, dalekohledové systémy;
 • optoelektronické pomůcky – kamerová zvětšovací lupa, kapesní kamerová lupa, tablety, iPad, čtečky digitálních knih;
 • pomůcky na bázi PC – digitální zvětšovací lupa, digitální čtecí přístroj pro nevidomé s hlasovým výstupem, digitální zápisník pro osoby se zrakovým postižením s hlasovým výstupem nebo braillským displejem, speciální programové vybavení pro osoby se zrakovým postižením, zápisy do naukových předmětů, testy a cvičení na flash disku;
 • přídavné pomůcky – braillský displej pro nevidomé, tiskárna reliéfních znaků pro nevidomé;
 • ostatní pomůcky – sklopná čtecí deska, lavice, lampička na přisvícení pracovního místa, Pich­tův psací stroj, kalkulátor s hlasovým výstupem, diktafon, časoměrné pomůcky, indikátory a měřicí přístroje s hlasovým výstupem (hodinky, budík, indikátor hladiny, světla, barev, teploměry pro měření, nejrůznější váhy, bílá hůl, akustické systémy pro snadnou orientaci elektronická orientační pomůcka pro nevidomé a elektronická komunikační pomůcka pro nevidomé, dymokleště, hlasové popisovače pro nevidomé).

SŠ:

 • optické pomůcky – brýlové obruby, lupy (sférické, asférické, ruční lupy s rukojetí, stojánkové lupy), hyperokulátory, předsádkové lupy, dalekohledové systémy;
 • optoelektronické pomůcky – kamerová zvětšovací lupa, kapesní kamerová lupa;
 • pomůcky na bázi PC digitální zvětšovací lupa, digitální zápisník pro osoby se zrakovým postižením s hlasovým výstupem nebo braillským displejem, speciální programové vybavení pro zrakově postižené, zápisy do naukových předmětů, testy a cvičení na flash disku;
 • přídavné pomůcky – braillský displej pro nevidomé, tiskárna reliéfních znaků pro nevidomé;
 • ostatní pomůcky – Pichtův psací stroj, kalkulátor s hlasovým výstupem, diktafon, časo­měrné pomůcky, indikátory a měřicí přístroje s hlasovým výstupem (hodinky, budík, indikátor hladiny, světla, barev, teploměry pro měření, nejrůznější váhy, bílá hůl, akustické systémy pro snadnou orientaci – elektronická orientační pomůcka pro nevidomé a elektronická komunikační pomůcka pro nevidomé, dymokleště, hlasové popisovače pro nevidomé).

Stupeň 5

MŠ:

 • optické pomůcky – brýlové obruby, hyperokulátory, dalekohledové systémy;
 • optoelektronické pomůcky – kamerová zvětšovací lupa;
 • pomůcky na bázi PC – digitální zvětšovací lupa i s hlasovým výstupem, digitální čtecí přístroj pro nevidomé s hlasovým výstupem, speciální programové vybavení pro osoby se zrakovým postižením, ozvučené výukové programy pro předškolní výchovu;
 • ostatní pomůcky – diktafon.

ZŠ:

 • optické pomůcky – brýlové obruby, hyperokulátory, dalekohledové systémy;
 • optoelektronické pomůcky – kamerová zvětšovací lupa, tablety, čtečky digitálních knih;
 • pomůcky na bázi PC – digitální zvětšovací lupa i s hlasovým výstupem, digitální čtecí přístroj pro nevidomé s hlasovým výstupem, digitální zápisník pro osoby se zrakovým postižením s hlasovým výstupem nebo braillským displejem, speciální programové vybavení pro osoby se zrakovým postižením, zápisy do naukových předmětů, testy a cvičení na flash disku;
 • přídavné pomůcky – braillský displej pro nevidomé, tiskárna reliéfních znaků pro nevidomé;
 • ostatní pomůcky – Pichtův psací stroj, kalkulátor s hlasovým výstupem, diktafon, ča­soměrné pomůcky, indikátory a měřicí přístroje s hlasovým výstupem (hodinky, budík, indikátor hladiny, světla, barev, teploměry pro měření, nejrůznější váhy, bílá hůl, akustické systémy pro snadnou orientaci – elektronická orientační pomůcka pro nevidomé a elektronická komunikační pomůcka pro nevidomé, dymokleště, hlasové popisovače pro nevidomé a hluchoslepé).

SŠ:

 • optické pomůcky – brýlové obruby, hyperokulátory, dalekohledové systémy;
 • optoelektronické pomůcky – kamerová zvětšovací lupa, tablety, iPad, čtečky digitálních knih;
 • pomůcky na bázi PC – digitální zvětšovací lupa i s hlasovým výstupem, digitální čtecí přístroj pro nevidomé s hlasovým výstupem, digitální zápisník pro osoby se zrakovým postižením s hlasovým výstupem nebo braillským displejem, speciální programové vybavení pro osoby se zrakovým postižením, zápisy do naukových předmětů, testy a cvičení na flash disku;
 • přídavné pomůcky – braillský displej pro nevidomé, tiskárna reliéfních znaků pro nevidomé;
 • ostatní pomůcky – Pichtův psací stroj, kalkulátor s hlasovým výstupem, diktafon, časoměrné pomůcky, indikátory a měřicí přístroje s hlasovým výstupem (hodinky, budík, indikátor hladiny, světla, barev, teploměry pro měření, nejrůznější váhy, bílá hůl, akustické systémy pro snadnou orientaci – elektronická orientační pomůcka pro nevidomé a elektronická komunikační pomůcka pro nevidomé, dymokleště, hlasové popisovače pro nevidomé a hluchoslepé).

Metodické zdroje, odkazy, odborná literatura

1. JESENSKÝ, J. a kol. Prolegomena systému tyflorehabilitace a metodiky tyflorehabilitačních výcviků. Praha: UJAK, 2007. ISBN 978-80-86723-49-5.

2. MATYSKOVÁ, K. Kompenzační pomůcky pro osoby se zrakovým postižením. Praha: Oka­mžik, 2009. ISBN 978-80-86932-24-8.

3. MORAVCOVÁ, D.. MATOUŠKOVÁ, E. 2011. Rozvoj dovedností zrakového vnímání se speciálními optickými pomůckami a kamerovou televizní lupou. Praha: Asociace zrakových terapeutů. ISBN 978-80-254-9877-4.

4. MORAVCOVÁ, D. Zraková terapie slabozrakých a pacientů s nízkým vizem. Praha: Triton, 2004. ISBN 80-7254-476-4.

5. http://www.tyflopomucky.cz.

6. http://www.mpsv.cz.